Gawa 24:1-27

24  Pagkaraan ng limang araw ay bumaba ang mataas na saserdoteng si Ananias+ kasama ang ilan sa matatandang lalaki at ang isang pangmadlang tagapagsalita, isang Tertulo, at nagbigay sila ng impormasyon+ sa gobernador+ laban kay Pablo.  Nang tawagin siya, pinasimulan siyang akusahan ni Tertulo, na sinasabi: “Yamang nagtatamasa kami ng malaking kapayapaan+ sa pamamagitan mo at may mga reporma na nagaganap sa bansang ito dahil sa iyong patiunang pagpaplano,  sa lahat ng panahon at sa lahat din ng dako ay tinatanggap namin ito, Inyong Kamahalang+ Felix, na may napakalaking pasasalamat.  Ngunit upang hindi na kita magambala pa, nagsusumamo ako sa iyo na sa iyong kabaitan ay pakinggan mo kami sandali.  Sapagkat nasumpungan namin ang lalaking ito na isang taong mapanalot+ at nagsusulsol ng mga sedisyon+ sa gitna ng lahat ng mga Judio sa lahat ng dako ng tinatahanang lupa at isang tagapanguna ng sekta ng mga Nazareno,+  isa na nagtangka ring lumapastangan sa templo+ at siyang dinakip namin.  ——  Mula sa kaniya ay malalaman mo mismo sa pamamagitan ng pagsusuri ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito na iniaakusa namin sa kaniya.”  Sa gayon ay sumali rin ang mga Judio sa pagtuligsa, na iginigiit na totoo ang mga bagay na ito. 10  At si Pablo, nang tanguan siya ng gobernador upang magsalita, ay sumagot: “Yamang nalalaman kong lubos na naging hukom ka ng bansang ito sa loob ng maraming taon, handa akong salitain bilang pagtatanggol+ ko ang mga bagay tungkol sa aking sarili, 11  sapagkat nasa kalagayan kang makaalam na may kinalaman sa akin ay hindi pa hihigit sa labindalawang araw mula nang umahon ako upang sumamba+ sa Jerusalem; 12  at hindi nila ako nasumpungan sa templo+ na nakikipagtalo sa kaninuman o nagsusulsol na dumagsang sama-sama ang mga mang-uumog,+ maging sa mga sinagoga man o sa buong lunsod. 13  Ni mapatutunayan+ man nila sa iyo ang mga bagay na iniaakusa nila sa akin ngayon. 14  Ngunit aaminin ko ito sa iyo, na, ayon sa daan na tinatawag nilang isang ‘sekta,’ sa ganitong paraan ako nag-uukol ng sagradong paglilingkod sa Diyos ng aking mga ninuno,+ sapagkat pinaniniwalaan ko ang lahat ng mga bagay na nakasaad sa Kautusan+ at nakasulat sa mga Propeta; 15  at ako ay may pag-asa+ sa Diyos, na siyang pag-asa na pinanghahawakan din ng mga taong ito, na magkakaroon ng pagkabuhay-muli+ kapuwa ng mga matuwid+ at mga di-matuwid.+ 16  Sa katunayan, sa bagay na ito ay patuluyan kong sinasanay ang aking sarili na magkaroon ng kamalayan+ na huwag makagawa ng anumang kasalanan laban sa Diyos at sa mga tao. 17  Kaya pagkaraan ng maraming taon ay dumating ako upang magdala ng mga kaloob ng awa sa aking bansa, at ng mga handog.+ 18  Habang ginagawa ko ang mga bagay na ito ay nasumpungan nila akong malinis sa seremonyal na paraan sa templo,+ ngunit hindi kasama ng isang pulutong o kasama sa isang kaguluhan. Ngunit may ilang Judio mula sa distrito ng Asia, 19  na dapat sanang naririto sa harap mo at mag-akusa sa akin kung mayroon silang anuman laban sa akin.+ 20  O kaya, hayaang ang mga taong narito ang magsabi sa ganang kanila kung anong kamalian ang nasumpungan nila habang ako ay nakatayo sa harap ng Sanedrin, 21  maliban ang may kinalaman sa isang kapahayagang ito na isinigaw ko samantalang nakatayo sa gitna nila, ‘Tungkol sa pagkabuhay-muli ng mga patay ay hinahatulan ako ngayon sa harap ninyo!’ ”+ 22  Gayunman, palibhasa’y nalalaman nang lubusan ang mga bagay-bagay may kinalaman sa Daang+ ito, ipinagpaliban muna ni Felix+ ang mga lalaki at sinabi: “Kapag bumaba si Lisias+ na kumandante ng militar, pagpapasiyahan ko ang mga bagay na ito na kinasasangkutan ninyo.” 23  At iniutos niya sa opisyal ng hukbo na ang lalaki ay ingatan at luwagan ang pagbabantay, at na huwag niyang pagbawalan ang sinuman sa kaniyang mga kasamahan sa pag-aasikaso sa kaniya.+ 24  Pagkaraan ng ilang araw ay dumating si Felix+ na kasama si Drusila na kaniyang asawa, na isang babaing Judio,+ at ipinatawag niya si Pablo at nakinig sa kaniya tungkol sa paniniwala kay Kristo Jesus.+ 25  Ngunit habang nagsasalita siya tungkol sa katuwiran+ at pagpipigil sa sarili+ at sa paghatol+ na darating, si Felix ay natakot at sumagot: “Sa ngayon ay humayo ka na, ngunit kapag nagkaroon ako ng naaangkop na panahon ay ipatatawag kitang muli.” 26  Ngunit, kasabay nito, umaasa siyang bibigyan siya ni Pablo ng salapi.+ Dahil diyan ay ipinatawag niya siya nang lalong malimit upang makipag-usap sa kaniya.+ 27  Ngunit, nang lumipas ang dalawang taon, si Felix ay hinalinhan ni Porcio Festo; at dahil nais ni Felix na kamtin ang pabor+ ng mga Judio, iniwan niyang nakagapos si Pablo.

Talababa