Gawa 19:1-41

19  Sa takbo ng mga pangyayari, samantalang si Apolos+ ay nasa Corinto, lumibot si Pablo sa mga loobang bahagi at bumaba sa Efeso,+ at nakasumpong ng ilang alagad;  at sinabi niya sa kanila: “Tumanggap ba kayo ng banal na espiritu+ nang kayo ay maging mga mananampalataya?” Sinabi nila sa kaniya: “Aba, hindi pa namin narinig kailanman kung mayroon ngang banal na espiritu.”+  At sinabi niya: “Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan?” Sinabi nila: “Sa bautismo ni Juan.”+  Sinabi ni Pablo: “Nagbautismo si Juan ng bautismo bilang sagisag ng pagsisisi,+ na sinasabi sa mga tao na maniwala sa isa na dumarating na kasunod niya,+ samakatuwid nga ay kay Jesus.”  Sa pagkarinig nito, sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus.+  At nang ipatong ni Pablo sa kanila ang kaniyang mga kamay,+ ang banal na espiritu ay bumaba sa kanila, at nagsimula silang magsalita ng mga wika at manghula.+  Sa kabuuan ay may mga labindalawang lalaki.  Pagpasok sa sinagoga,+ nagsalita siya nang may katapangan sa loob ng tatlong buwan, na nagbibigay ng mga pahayag at gumagamit ng panghihikayat tungkol sa kaharian+ ng Diyos.  Ngunit nang ang ilan ay patuloy na magmatigas at ayaw maniwala,+ na nagsasalita nang nakapipinsala tungkol sa Daan+ sa harap ng karamihan, umalis siya sa kanila+ at inihiwalay sa kanila+ ang mga alagad, habang sa araw-araw ay nagbibigay ng mga pahayag sa awditoryum ng paaralan ni Tirano. 10  Ito ay naganap sa loob ng dalawang taon,+ anupat narinig ng lahat ng nananahan sa distrito ng Asia+ ang salita ng Panginoon, kapuwa ng mga Judio at mga Griego. 11  At ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng pambihirang mga gawa ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo,+ 12  anupat maging ang mga tela at mga epron mula sa kaniyang katawan ay dinala sa mga taong may sakit,+ at ang mga karamdaman ay lumisan sa kanila, at ang mga balakyot na espiritu ay lumabas.+ 13  Ngunit ang ilan sa mga gumagala-galang Judio na nagpapalayas din ng mga demonyo+ ay nangahas na sambitin ang pangalan ng Panginoong Jesus+ doon sa mga may balakyot na espiritu, na sinasabi: “May-kataimtiman ko kayong inuutusan+ sa pamamagitan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo.” 14  At may pitong anak na lalaki ng isang Esceva, isang punong saserdoteng Judio, na gumagawa nito. 15  Ngunit bilang sagot ay sinabi sa kanila ng balakyot na espiritu: “Kilala ko si Jesus+ at nakikilala ko si Pablo;+ ngunit sino kayo?” 16  At ang taong kinaroroonan ng balakyot na espiritu ay lumundag sa kanila,+ sunud-sunod silang napangibabawan, at nanaig sa kanila, anupat tumakas silang hubad at sugatán mula sa bahay na iyon. 17  Nalaman ito ng lahat, kapuwa ng mga Judio at ng mga Griego na tumatahan sa Efeso; at dinatnan silang lahat ng takot,+ at ang pangalan ng Panginoong Jesus ay patuloy na napadadakila.+ 18  At marami roon sa mga naging mananampalataya ang dumarating at ipinagtatapat+ nila at isinasaysay nang hayagan ang kanilang mga gawain. 19  Sa katunayan, tinipon ng marami sa mga nagsasagawa ng sining ng mahika+ ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga iyon sa harap ng lahat. At tinuos nila nang sama-sama ang halaga ng mga iyon at nasumpungang nagkakahalaga ng limampung libong piraso ng pilak. 20  Kaya sa makapangyarihang paraan ay patuloy na lumalago at nananaig ang salita ni Jehova.+ 21  At nang matapos na ang mga bagay na ito, nilayon ni Pablo sa kaniyang espiritu na pagkatapos lumibot sa Macedonia+ at Acaya ay maglalakbay siya patungong Jerusalem,+ na sinasabi: “Pagdating ko roon ay kailangang makita ko rin ang Roma.”+ 22  Kaya isinugo niya sa Macedonia ang dalawa sa mga naglilingkod sa kaniya, sina Timoteo+ at Erasto,+ ngunit siya mismo ay nagpaiwan nang kaunting panahon sa distrito ng Asia. 23  Nang mismong panahong iyon ay may bumangong hindi kakaunting kaguluhan+ may kinalaman sa Daan.+ 24  Sapagkat isang lalaking nagngangalang Demetrio, isang panday-pilak, ang naglalaan ng hindi kakaunting pakinabang+ sa mga bihasang manggagawa sa pamamagitan ng paggawa ng mga pilak na dambana ni Artemis; 25  at tinipon niya sila at yaong mga gumagawa ng gayong mga bagay+ at sinabi: “Mga lalaki, nalalaman ninyong lubos na mula sa negosyong ito ay nagkakaroon tayo ng ating kasaganaan.+ 26  Gayundin, nakikita ninyo at naririnig kung paanong hindi lamang sa Efeso+ kundi halos sa buong distrito ng Asia, ang Pablong ito ay nakapanghikayat ng isang malaking pulutong at ibinaling sila tungo sa ibang palagay, na sinasabing ang mga ginawa ng mga kamay+ ay hindi mga diyos. 27  Isa pa, may panganib na hindi lamang mawawalan ng dangal ang hanapbuhay nating ito kundi ituturing ding walang kabuluhan ang templo ng dakilang diyosa na si Artemis+ at maging ang kaniyang karingalan na sinasamba ng buong distrito ng Asia at ng tinatahanang lupa ay mapapawi.” 28  Sa pagkarinig nito at palibhasa’y napuno ng galit, ang mga tao ay nagsimulang sumigaw, na nagsasabi: “Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso!” 29  Sa gayon ay napuno ng kalituhan ang lunsod, at may-pagkakaisa silang dumagsa sa dulaan, na isinasama nang puwersahan sina Gayo at Aristarco,+ mga taga-Macedonia, na mga kasamahan ni Pablo sa paglalakbay. 30  Sa ganang kaniya, nais pasukin ni Pablo ang mga tao, ngunit hindi siya pinahintulutan ng mga alagad. 31  Maging ang ilan sa mga komisyonado ng mga kapistahan at mga palaro, na palakaibigan sa kaniya, ay nagpasugo sa kaniya at nakiusap na huwag niyang isapanganib ang kaniyang sarili sa dulaan. 32  Ang totoo, isang bagay ang isinisigaw ng ilan at iba naman ang sa iba;+ sapagkat ang kapulungan ay nagkakagulo, at hindi alam ng karamihan sa kanila ang dahilan kung bakit sila nagkatipon. 33  Kaya sama-sama nilang inilabas si Alejandro mula sa pulutong, habang itinutulak siya ng mga Judio sa harapan; at isinenyas ni Alejandro ang kaniyang kamay at ibig sanang ipagtanggol ang kaniyang sarili sa harap ng mga tao. 34  Ngunit nang makilala nila na siya ay isang Judio, isang hiyaw ang bumangon mula sa kanilang lahat habang isinisigaw nila nang mga dalawang oras: “Dakila+ si Artemis ng mga taga-Efeso!” 35  Nang sa wakas ay mapatahimik+ ng tagapagtala ng lunsod ang pulutong, sinabi niya: “Mga lalaki ng Efeso, sino nga sa sangkatauhan ang hindi nakaaalam na ang lunsod ng mga taga-Efeso ang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis at ng imahen na nahulog mula sa langit? 36  Samakatuwid yamang di-matututulan ang mga bagay na ito, nararapat nga na manatili kayong mahinahon at huwag kumilos nang padalus-dalos.+ 37  Sapagkat dinala ninyo ang mga lalaking ito na hindi mga magnanakaw sa mga templo ni mga mamumusong sa ating diyosa. 38  Samakatuwid kung si Demetrio+ at ang mga bihasang manggagawa na kasama niya ay may usapin laban sa kaninuman, may idinaraos na mga araw ng hukuman+ at may mga proconsul;+ hayaan silang magdala ng paratang laban sa isa’t isa. 39  Gayunman, kung higit pa riyan ang hinahanap ninyo, dapat itong pagpasiyahan sa isang regular na kapulungan. 40  Sapagkat talagang nanganganib tayong maparatangan ng sedisyon dahil sa mga pangyayari sa araw na ito, yamang wala ni isa mang dahilan ang nagpapahintulot sa atin na maipangatuwiran ang magulong karamihang ito.” 41  At nang masabi na niya ang mga bagay na ito+ ay pinaalis niya ang kapulungan.+

Talababa