Gawa 14:1-28

14  At sa Iconio+ ay magkasama silang pumasok sa sinagoga+ ng mga Judio at nagsalita nang gayon na lamang anupat isang malaking karamihan ng kapuwa mga Judio at mga Griego+ ang naging mga mananampalataya.  Ngunit ang mga Judio na hindi naniwala ay nanulsol+ at may-kasamaang inimpluwensiyahan ang mga kaluluwa ng mga tao ng mga bansa laban sa mga kapatid.+  Sa gayon ay gumugol sila ng mahabang panahon sa pagsasalita nang may katapangan sa pamamagitan ng awtoridad ni Jehova, na nagpatotoo sa salita ng kaniyang di-sana-nararapat na kabaitan sa pamamagitan ng pagkakaloob na maganap ang mga tanda at mga palatandaan sa pamamagitan ng kanilang mga kamay.+  Gayunman, ang karamihang nasa lunsod ay nagkabaha-bahagi, at ang iba ay panig sa mga Judio ngunit ang iba ay panig sa mga apostol.  At nang isang marahas na pagtatangka ang maganap kapuwa mula sa mga tao ng mga bansa at sa mga Judio kasama ng kanilang mga tagapamahala, na pakitunguhan sila nang walang pakundangan at pagpupukulin sila ng mga bato,+  sila, nang masabihan tungkol dito, ay tumakas+ patungo sa mga lunsod ng Licaonia, Listra at Derbe at sa nakapalibot na lupain;  at doon ay nagpatuloy sila sa paghahayag ng mabuting balita.+  At doon sa Listra ay may nakaupong isang lalaki na may kapansanan ang mga paa, pilay mula pa sa bahay-bata ng kaniyang ina,+ at hindi pa siya nakalakad kailanman.  Ang lalaking ito ay nakikinig sa pagsasalita ni Pablo, na nang tuminging mabuti sa kaniya at makitang mayroon siyang pananampalataya+ na mapagagaling siya, 10  ay nagsabi sa malakas na tinig: “Tumayo ka nang tuwid sa iyong mga paa.” At siya ay lumukso at nagsimulang lumakad.+ 11  At ang mga pulutong, sa pagkakita sa ginawa ni Pablo, ay naglakas ng kanilang mga tinig, na sinasabi sa wikang Licaonia: “Ang mga diyos+ ay naging tulad ng mga tao at bumaba sa atin!” 12  At tinawag nilang Zeus si Bernabe, ngunit Hermes naman si Pablo, yamang siya ang nangunguna sa pagsasalita. 13  At ang saserdote ni Zeus, na ang templo ay nasa harap ng lunsod, ay nagdala ng mga toro at mga putong sa mga pintuang-daan at nagnanais na maghandog ng mga hain+ kasama ng mga pulutong. 14  Gayunman, nang marinig ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga panlabas na kasuutan at lumuksong patungo sa pulutong, na sumisigaw 15  at nagsasabi: “Mga lalaki, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami rin ay mga tao+ na may mga kahinaang+ katulad ng sa inyo, at nagpapahayag sa inyo ng mabuting balita, upang bumaling kayo mula sa walang-kabuluhang+ mga bagay na ito tungo sa Diyos na buháy,+ na siyang gumawa ng langit+ at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng bagay na nasa mga iyon. 16  Noong mga nakalipas na salinlahi ay pinahintulutan niya ang lahat ng mga bansa na lumakad sa kanilang mga daan,+ 17  bagaman, sa katunayan, hindi niya pinabayaang wala siyang patotoo sapagkat gumawa siya ng mabuti,+ na binibigyan kayo ng mga ulan+ mula sa langit at mabubungang kapanahunan, na lubusang pinupuno ang inyong mga puso ng pagkain at pagkagalak.”+ 18  Gayunman sa pagsasabi ng mga bagay na ito ay halos hindi nila napigilan ang mga pulutong sa paghahain sa kanila. 19  Ngunit may mga Judio na dumating mula sa Antioquia at Iconio at nanghikayat sa mga pulutong,+ at binato nila si Pablo at kinaladkad siya sa labas ng lunsod, sa pag-aakalang patay na siya.+ 20  Gayunman, nang palibutan siya ng mga alagad, siya ay tumindig at pumasok sa lunsod. At nang sumunod na araw ay umalis siyang kasama ni Bernabe patungong Derbe.+ 21  At pagkatapos na maipahayag ang mabuting balita sa lunsod na iyon at makagawa ng maraming alagad,+ bumalik sila sa Listra at sa Iconio at sa Antioquia, 22  na pinalalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad,+ na pinatitibay-loob sila na manatili sa pananampalataya at sinasabi: “Kailangan tayong pumasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng maraming kapighatian.”+ 23  Bukod diyan, nag-atas sila ng matatandang lalaki+ para sa kanila sa bawat kongregasyon at, nang makapaghandog ng panalangin na may mga pag-aayuno,+ ipinagkatiwala nila ang mga ito kay Jehova+ na kanilang sinampalatayanan. 24  At sila ay lumibot sa Pisidia at pumaroon sa Pamfilia,+ 25  at, pagkatapos na salitain ang salita sa Perga, bumaba sila sa Atalia. 26  At mula roon ay naglayag sila patungong Antioquia,+ kung saan ipinagkatiwala sila sa di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos ukol sa gawain na lubusan nilang naisagawa.+ 27  Nang makarating sila at matipon ang kongregasyon, inilahad+ nila ang maraming bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, at na binuksan na niya sa mga bansa ang pinto tungo sa pananampalataya.+ 28  Kaya gumugol sila ng hindi kakaunting panahon kasama ng mga alagad.

Talababa