Gawa 11:1-30

11  At narinig ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na tinanggap din ng mga tao ng mga bansa+ ang salita ng Diyos.  Kaya nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ang mga tagapagtaguyod ng pagtutuli+ ay nagsimulang makipagtalo sa kaniya,  na sinasabing pumasok siya sa bahay ng mga taong hindi tuli at kumaing kasama nila.  Sa gayon ay nagpasimula si Pedro at ipinaliwanag sa kanila ang mga detalye, na sinasabi:  “Ako noon ay nasa lunsod ng Jope at nananalangin, at habang wala sa aking diwa ay nakita ko ang isang pangitain, isang uri ng sisidlan na bumababang tulad ng isang malaking kumot na lino na nakabitin sa apat na dulo nito at ibinababa mula sa langit, at dumating ito hanggang sa akin.  Nang titigan ko iyon, ako ay nagmasid at nakakita ng mga nilalang sa lupa na may apat na paa at ng maiilap na hayop at ng mga gumagapang na bagay at ng mga ibon sa langit.+  Narinig ko rin ang isang tinig na nagsasabi sa akin, ‘Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain!’+  Ngunit sinabi ko, ‘Tunay ngang hindi, Panginoon, sapagkat kailanman ay wala pang anumang bagay na marungis o marumi na pumasok sa aking bibig.’+  Sa ikalawang pagkakataon, ang tinig mula sa langit ay sumagot, ‘Huwag mo nang tawaging marungis ang mga bagay na nilinis na ng Diyos.’+ 10  Ito ay naganap sa ikatlong pagkakataon, at ang lahat ng iyon ay muling hinilang paitaas sa langit.+ 11  Gayundin, narito! nang sandaling iyon ay may tatlong lalaking nakatayo sa bahay na kinaroroonan namin, at isinugo sila sa akin mula sa Cesarea.+ 12  Kaya sinabihan ako ng espiritu+ na sumama sa kanila, na walang anumang pag-aalinlangan. Ngunit ang anim na kapatid na ito ay sumama rin sa akin, at pumasok kami sa bahay ng lalaki.+ 13  “Sinabi niya sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na tumayo sa kaniyang bahay at nagsabi, ‘Magsugo ka ng mga lalaki sa Jope at ipatawag mo si Simon na may huling pangalang Pedro,+ 14  at sasalitain niya sa iyo ang mga bagay na iyon na ikaliligtas mo at ng iyong buong sambahayan.’+ 15  Ngunit nang magsimula akong magsalita, ang banal na espiritu ay bumaba sa kanila na gaya rin sa atin noong pasimula.+ 16  Sa gayon ay naalaala ko ang pananalita ng Panginoon, kung paanong sinasabi niya noon, ‘Si Juan, sa ganang kaniya, ay nagbautismo sa tubig,+ ngunit kayo ay babautismuhan sa banal na espiritu.’+ 17  Samakatuwid, kung ibinigay ng Diyos sa kanila ang gayunding kaloob na walang bayad gaya rin ng ginawa niya sa atin na naniwala sa Panginoong Jesu-Kristo,+ sino ako upang mahadlangan ko ang Diyos?”+ 18  At nang marinig nila ang mga bagay na ito, sila ay sumang-ayon,+ at niluwalhati nila ang Diyos,+ na sinasabi: “Kung gayon nga, ang Diyos ay nagkaloob din ng pagsisisi sa layuning ukol sa buhay sa mga tao ng mga bansa.”+ 19  Dahil dito yaong mga nangalat+ dahil sa kapighatian na bumangon may kaugnayan kay Esteban ay lumibot hanggang sa Fenicia+ at Ciprus+ at Antioquia, ngunit hindi sinasabi ang salita sa kaninuman maliban lamang sa mga Judio.+ 20  Gayunman, sa kanila ay may ilang lalaki mula sa Ciprus at Cirene na pumaroon sa Antioquia at nagsimulang makipag-usap sa mga taong nagsasalita ng Griego,+ na ipinahahayag ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus.+ 21  Karagdagan pa, ang kamay ni Jehova+ ay sumasakanila, at isang malaking bilang ng mga naging mananampalataya ang bumaling sa Panginoon.+ 22  Ang ulat tungkol sa kanila ay nakarating sa pandinig ng kongregasyon na nasa Jerusalem, at isinugo nila si Bernabe+ hanggang sa Antioquia. 23  Nang dumating siya at makita ang di-sana-nararapat na kabaitan+ ng Diyos, siya ay nagsaya+ at pinasimulang patibaying-loob ang lahat na manatili sa Panginoon taglay ang taos-pusong layunin;+ 24  sapagkat siya ay isang lalaking mabuti at puspos ng banal na espiritu at ng pananampalataya. At isang malaking pulutong ang naparagdag sa Panginoon.+ 25  Kaya pumaroon siya sa Tarso+ upang hanaping mabuti si Saul+ 26  at, nang masumpungan niya ito, dinala niya ito sa Antioquia. Sa gayon ay nangyaring sa loob ng isang buong taon ay nakipagtipon silang kasama nila sa kongregasyon at nagturo sa isang malaking pulutong, at sa Antioquia unang tinawag na mga Kristiyano ang mga alagad sa pamamagitan ng patnubay mula sa Diyos.+ 27  At nang mga araw na ito ay may mga propetang+ bumaba sa Antioquia mula sa Jerusalem. 28  Ang isa sa kanila na nagngangalang Agabo+ ay tumindig at nagsimulang ipaalam sa pamamagitan ng espiritu na isang malaking taggutom ang malapit nang dumating sa buong tinatahanang lupa;+ na talaga namang naganap noong panahon ni Claudio. 29  Kaya yaong mga kabilang sa mga alagad ay nagpasiya, bawat isa sa kanila ayon sa makakayanan ng sinuman,+ na magpadala ng tulong+ bilang paglilingkod sa mga kapatid na nakatira sa Judea; 30  at ginawa nila ito, at ipinadala iyon sa matatandang lalaki sa pamamagitan ng kamay nina Bernabe at Saul.+

Talababa