Gawa 1:1-26

1  Ang unang ulat, O Teofilo,+ ay aking binuo tungkol sa lahat ng bagay na kapuwa pinasimulan ni Jesus na gawin at ituro,+  hanggang sa araw na tanggapin siya sa itaas,+ pagkatapos niyang mag-utos sa pamamagitan ng banal na espiritu sa mga apostol na kaniyang pinili.+  Sa mga ito rin naman sa pamamagitan ng maraming tiyak na patotoo ay nagpakita siyang buháy pagkatapos niyang magdusa,+ na nakikita nila sa loob ng apatnapung araw at nagsasabi ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos.+  At habang nakikipagtipon siya sa kanila ay ibinigay niya sa kanila ang mga utos: “Huwag kayong umalis sa Jerusalem,+ kundi patuloy ninyong hintayin yaong ipinangako ng Ama,+ na siyang narinig ninyo sa akin;  sapagkat si Juan ay nagbautismo nga ng tubig, ngunit kayo ay babautismuhan sa banal na espiritu+ hindi maraming araw pagkatapos nito.”  At nang sila ay magkatipon, nagtanong sila sa kaniya: “Panginoon, isasauli mo ba ang kaharian+ sa Israel sa panahong ito?”  Sinabi niya sa kanila: “Hindi nauukol sa inyo ang alamin ang mga panahon o mga kapanahunan+ na inilagay ng Ama sa kaniyang sariling kapamahalaan;+  ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan+ kapag dumating sa inyo ang banal na espiritu, at kayo ay magiging mga saksi+ ko kapuwa sa Jerusalem+ at sa buong Judea at Samaria+ at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa.”+  At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang nakatingin sila, siya ay itinaas+ at kinuha siya ng isang ulap mula sa kanilang paningin.+ 10  At samantalang nakatitig sila sa kalangitan habang siya ay yumayaon,+ gayundin, narito! dalawang lalaki na may mapuputing+ kasuutan ang tumayo sa tabi nila, 11  at sinabi nila: “Mga lalaki ng Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatingin sa kalangitan? Ang Jesus na ito na tinanggap sa kalangitan mula sa inyo ay gayon darating sa katulad na paraan+ kung paanong nakita ninyo siyang pumaparoon sa kalangitan.” 12  Nang magkagayon ay bumalik+ sila sa Jerusalem mula sa bundok na tinatawag na Bundok ng mga Olibo, na malapit sa Jerusalem, na isang araw ng sabbath na paglalakbay ang layo.+ 13  Kaya, nang makapasok sila, umakyat sila sa silid sa itaas,+ kung saan sila tumitigil, si Pedro at gayundin si Juan at si Santiago at si Andres, si Felipe at si Tomas, si Bartolome at si Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo at si Simon na masigasig, at si Hudas na anak ni Santiago.+ 14  Ang lahat ng mga ito ay may-pagkakaisang nagpapatuloy sa pananalangin,+ kasama ang ilang babae+ at si Maria na ina ni Jesus at kasama ang kaniyang mga kapatid.+ 15  At nang mga araw na ito ay tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi (ang pulutong ng mga tao sa kabuuan ay mga isang daan at dalawampu): 16  “Mga lalaki, mga kapatid, kinailangang matupad ang kasulatan,+ na sinalita ng banal na espiritu+ nang patiuna sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Hudas,+ na naging tagaakay sa mga umaresto kay Jesus,+ 17  sapagkat ibinilang siya sa atin+ at nagtamo siya ng bahagi sa ministeryong ito.+ 18  (Ang taong ito mismo, sa gayon, ay bumili+ ng isang parang sa pamamagitan ng kabayaran para sa kalikuan,+ at nang bumagsak siya nang patiwarik+ ay maingay na sumambulat ang kaniyang pinakaloob at ang lahat ng kaniyang bituka ay lumuwa. 19  Nalaman din ito ng lahat ng mga tumatahan sa Jerusalem, kung kaya sa kanilang wika ay tinawag ang parang na iyon na Akeldama, samakatuwid nga, Parang ng Dugo.) 20  Sapagkat nakasulat sa aklat ng Mga Awit, ‘Maging tiwangwang nawa ang kaniyang dakong tuluyan, at wala nawang manirahan doon,’+ at, ‘Ang kaniyang katungkulan ng pangangasiwa ay kunin nawa ng iba.’+ 21  Kaya kailangan na mula sa mga lalaking nakipagtipon sa atin sa buong panahon na ang Panginoong Jesus ay pumapasok at lumalabas sa gitna natin,+ 22  pasimula sa pagbautismo sa kaniya ni Juan+ at hanggang sa araw na tanggapin siya sa itaas mula sa atin,+ ang isa sa mga lalaking ito ay dapat na maging kasama nating saksi sa kaniyang pagkabuhay-muli.”+ 23  Kaya nagharap sila ng dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na may huling pangalang Justo, at si Matias. 24  At sila ay nanalangin at nagsabi: “Ikaw, O Jehova, na nakatatalos ng mga puso ng lahat,+ ipakilala mo kung alin sa dalawang lalaking ito ang iyong pinili, 25  upang tumanggap ng dako ng ministeryo at pagka-apostol na ito,+ na nilihisan ni Hudas upang magtungo sa kaniyang sariling dako.” 26  Kaya nagpalabunutan+ sila sa mga ito, at ang palabunot ay napunta kay Matias; at ibinilang siyang kasama ng labing-isang+ apostol.

Talababa