Galacia 3:1-29

3  O mga hangal na taga-Galacia, sino ba ang nagdala sa inyo sa ilalim ng masamang impluwensiya,+ kayo na sa harap ng inyong mga mata ay hayagang ipinamalas na si Jesu-Kristo ay nakabayubay?+  Ito lamang ang nais kong malaman mula sa inyo: Tinanggap ba ninyo ang espiritu+ dahil sa mga gawa ng kautusan+ o dahil sa pakikinig+ na may pananampalataya?  Ganiyan ba kayo kahangal? Pagkatapos na magsimula sa espiritu+ ay nalulubos ba kayo ngayon sa laman?+  Dumanas ba kayo ng napakaraming pagdurusa nang walang layunin?+ Kung tunay ngang iyon ay walang layunin.  Siya, kung gayon, na naglalaan sa inyo ng espiritu+ at nagsasagawa ng makapangyarihang mga gawa+ sa gitna ninyo, ginagawa ba niya iyon dahil sa mga gawa ng kautusan o dahil sa pakikinig na may pananampalataya?  Gaya ni Abraham na “nanampalataya kay Jehova, at ibinilang itong katuwiran sa kaniya.”+  Tiyak na alam ninyo na yaong mga nanghahawakan sa pananampalataya+ ang siyang mga anak ni Abraham.+  Ang Kasulatan nga, yamang nakikita nang patiuna na ipahahayag na matuwid ng Diyos ang mga tao ng mga bansa dahil sa pananampalataya, ay patiunang nagpahayag ng mabuting balita kay Abraham, samakatuwid nga: “Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng bansa.”+  Dahil dito yaong mga nanghahawakan sa pananampalataya ay pinagpapala+ kasama ng tapat na si Abraham.+ 10  Sapagkat ang lahat niyaong sumasalig sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa; sapagkat nasusulat: “Sumpain ang bawat isang hindi nananatili sa lahat ng bagay na nakasulat sa balumbon ng Kautusan upang isagawa ang mga iyon.”+ 11  Bukod diyan, malinaw na sa pamamagitan ng kautusan ay walang sinumang ipinahahayag na matuwid+ sa Diyos, sapagkat “ang matuwid ay mabubuhay dahil sa pananampalataya.”+ 12  At ang Kautusan ay hindi nanghahawakan sa pananampalataya, kundi “siya na nagsasagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga iyon.”+ 13  Sa pamamagitan ng pagbili+ ay pinalaya+ tayo ni Kristo mula sa sumpa ng Kautusan sa pamamagitan ng pagiging isang sumpa+ na kapalit natin, sapagkat nasusulat: “Isinumpa ang bawat tao na nakabayubay sa tulos.”+ 14  Ang layunin ay upang dumating sa pamamagitan ni Jesu-Kristo ang pagpapala ni Abraham ukol sa mga bansa,+ upang tanggapin natin ang ipinangakong espiritu+ sa pamamagitan ng ating pananampalataya.+ 15  Mga kapatid, nagsasalita ako sa isang ilustrasyon ng tao: Ang isang tipan na binigyang-bisa, bagaman ito ay sa isang tao, ay hindi isinasaisantabi ninuman o nilalakipan ng mga dagdag.+ 16  Ngayon ang mga pangako ay sinalita kay Abraham+ at sa kaniyang binhi.+ Hindi nito sinasabi: “At sa mga binhi,” gaya ng sa marami, kundi gaya ng sa iisa:+ “At sa iyong binhi,”+ na si Kristo.+ 17  Karagdagan pa, sinasabi ko ito: May kinalaman sa tipang binigyang-bisa ng Diyos+ noong una, hindi ito pinawawalang-bisa ng Kautusang umiral pagkaraan ng apat na raan at tatlumpung taon,+ upang mapawi ang pangako.+ 18  Sapagkat kung ang mana ay dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako;+ ngunit may-kabaitan itong ibinigay ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng isang pangako.+ 19  Bakit, kung gayon, ang Kautusan? Ito ay idinagdag upang mahayag ang mga pagsalansang,+ hanggang sa dumating ang binhi+ na siyang pinangakuan; at ito ay inihatid ng mga anghel+ sa pamamagitan ng kamay ng isang tagapamagitan.+ 20  Ngayon ay walang tagapamagitan kapag iisang persona lamang ang nasasangkot, ngunit ang Diyos ay iisa lamang.+ 21  Ang Kautusan ba, kung gayon, ay laban sa mga pangako ng Diyos?+ Huwag nawang mangyari iyan! Sapagkat kung isang kautusan na makapagbibigay-buhay ang ibinigay,+ ang katuwiran ay naging sa pamamagitan nga sana ng kautusan.+ 22  Ngunit sama-samang dinala ng Kasulatan+ ang lahat ng bagay sa pagkakabihag sa kasalanan,+ upang ang pangako na resulta ng pananampalataya kay Jesu-Kristo ay maibigay doon sa mga nananampalataya.+ 23  Gayunman, bago dumating ang pananampalataya,+ tayo ay nababantayan sa ilalim ng kautusan,+ na sama-samang dinadala sa pagkabihag, na nakatingin sa pananampalatayang nakatalagang isiwalat.+ 24  Dahil dito ang Kautusan ay naging tagapagturo natin na umaakay tungo kay Kristo,+ upang tayo ay maipahayag na matuwid+ dahil sa pananampalataya. 25  Ngunit ngayong dumating na ang pananampalataya,+ wala na tayo sa ilalim ng isang tagapagturo.+ 26  Kayong lahat, sa katunayan, ay mga anak+ ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. 27  Sapagkat kayong lahat na nabautismuhan kay Kristo+ ay ibinihis na si Kristo.+ 28  Walang Judio ni Griego man,+ walang alipin ni taong laya man,+ walang lalaki ni babae man;+ sapagkat kayong lahat ay iisang tao na kaisa ni Kristo Jesus.+ 29  Bukod diyan, kung kayo ay kay Kristo, kayo ay talaga ngang binhi ni Abraham,+ mga tagapagmana ayon sa isang pangako.+

Talababa