Ezekiel 48:1-35

48  “At ito ang mga pangalan ng mga tribo. Mula sa dulo sa hilagaan, sa tabi ng daan ng Hetlon+ hanggang sa pagpasok sa Hamat,+ ang Hazar-enan,+ ang hangganan ng Damasco sa gawing hilaga, sa panig ng Hamat; at iyon ay magkakaroon ng silanganing hanggahan at ang kanluranin, ang Dan,+ isang bahagi.  At sa hangganan ng Dan, mula sa silanganing hanggahan hanggang sa kanluraning hanggahan, ang Aser,+ isa.  At sa hangganan ng Aser, mula sa silanganing hanggahan at maging hanggang sa kanluraning hanggahan, ang Neptali,+ isa.  At sa hangganan ng Neptali, mula sa silanganing hanggahan hanggang sa kanluraning hanggahan, ang Manases,+ isa.  At sa hangganan ng Manases, mula sa silanganing hanggahan hanggang sa kanluraning hanggahan, ang Efraim,+ isa.  At sa hangganan ng Efraim, mula sa silanganing hanggahan at maging hanggang sa kanluraning hanggahan, ang Ruben,+ isa.  At sa hangganan ng Ruben, mula sa silanganing hanggahan hanggang sa kanluraning hanggahan, ang Juda,+ isa.  At sa hangganan ng Juda, mula sa silanganing hanggahan hanggang sa kanluraning hanggahan, ang abuloy na iaabuloy ninyo ay may lapad na dalawampu’t limang libong siko,+ at ang haba ay ayon sa isa sa mga bahagi mula sa silanganing hanggahan hanggang sa kanluraning hanggahan. At ang santuwaryo ay malalagay sa gitna nito.+  “Kung tungkol sa abuloy na iaabuloy ninyo kay Jehova, ang magiging haba ay dalawampu’t limang libong siko at ang lapad ay sampung libo. 10  At sa mga ito ay magkakaroon ng banal na abuloy para sa mga saserdote,+ sa dakong hilaga ay dalawampu’t limang libong siko, at sa dakong kanluran ay may lapad na sampung libo, at sa dakong silangan ay may lapad na sampung libo, at sa dakong timog ay may haba na dalawampu’t limang libo. At ang santuwaryo ni Jehova ay malalagay sa gitna nito.+ 11  Ito ay magiging para sa mga saserdote, yaong mga pinabanal mula sa mga anak ni Zadok,+ na nag-asikaso ng katungkulan sa akin, na hindi nagpakaligaw nang ang mga anak ni Israel ay magpakaligaw, kung paanong ang mga Levita ay nagpakaligaw.+ 12  At magkakaroon sila ng isang abuloy mula sa abuloy ng lupain bilang kabanal-banalang bagay, sa hangganan ng mga Levita.+ 13  “At ang mga Levita ay magkakaroon,+ katabi mismo ng teritoryo ng mga saserdote, ng dalawampu’t limang libong siko ang haba, at ang lapad ay sampung libo; ang buong haba ay dalawampu’t limang libo at ang lapad ay sampung libo.+ 14  At hindi nila ipagbibili ang anumang bahagi nito, ni makikipagpalit man, ni pangyayarihin man na ang pinakapili sa lupain ay mawala sa kanila; sapagkat ito ay banal kay Jehova.+ 15  “Kung tungkol sa limang libong siko na natitira sa lapad kasama ng dalawampu’t limang libo, iyon ay bagay na di-banal para sa lunsod,+ bilang isang tahanang dako at bilang pastulan. At ang lunsod ay malalagay sa gitna nito.+ 16  At ito ang mga sukat ng lunsod: ang hilagaang hanggahan ay apat na libo limang daang siko, at ang timugang hanggahan ay apat na libo limang daan, at ang silanganing hanggahan ay apat na libo limang daan, at ang kanluraning hanggahan ay apat na libo limang daan. 17  At ang lunsod ay magkakaroon ng pastulan,+ sa gawing hilaga ay dalawang daan at limampung siko, at sa gawing timog ay dalawang daan at limampu, at sa gawing silangan ay dalawang daan at limampu, at sa gawing kanluran ay dalawang daan at limampu. 18  “At yaong natitira sa haba ay magiging katulad na katulad ng banal na abuloy,+ sampung libong siko sa gawing silangan, at sampung libo sa gawing kanluran; at iyon ay magiging katulad na katulad ng banal na abuloy, at ang ani nito ay magsisilbing tinapay para sa mga naglilingkod sa lunsod.+ 19  At sasakahin ito niyaong mga naglilingkod sa lunsod mula sa lahat ng tribo ng Israel.+ 20  “Ang buong abuloy ay may haba na dalawampu’t limang libong siko at lapad na dalawampu’t limang libo. Isang parisukat na bahagi ang iaabuloy ninyo bilang banal na abuloy kasama ng pag-aari ng lunsod. 21  “At ang matitira ay magiging sa pinuno,+ sa panig na ito at sa panig na iyon ng banal na abuloy at ng pag-aari ng lunsod,+ kasama ng dalawampu’t limang libong siko ng abuloy sa dako ng silanganing hangganan; at sa kanluran kasama ng dalawampu’t limang libong siko sa dako ng kanluraning hangganan.+ Katulad na katulad ng mga bahagi, iyon ay magiging para sa pinuno. At ang banal na abuloy at ang santuwaryo ng Bahay ay malalagay sa gitna nito. 22  “At kung tungkol sa pag-aari ng mga Levita at sa pag-aari ng lunsod, iyon ay malalagay sa pagitan niyaong sa pinuno. Sa pagitan ng hangganan ng Juda+ at ng hangganan ng Benjamin, iyon ay magiging sa pinuno. 23  “At kung tungkol sa iba pang mga tribo, mula sa silanganing hanggahan hanggang sa kanluraning hanggahan, ang Benjamin,+ isang bahagi. 24  At sa tabi ng hangganan ng Benjamin, mula sa silanganing hanggahan hanggang sa kanluraning hanggahan, ang Simeon,+ isa. 25  At sa tabi ng hangganan ng Simeon, mula sa silanganing hanggahan hanggang sa kanluraning hanggahan, ang Isacar,+ isa. 26  At sa tabi ng hangganan ng Isacar, mula sa silanganing hanggahan hanggang sa kanluraning hanggahan, ang Zebulon,+ isa. 27  At sa tabi ng hangganan ng Zebulon, mula sa silanganing hanggahan hanggang sa kanluraning hanggahan, ang Gad,+ isa. 28  At sa tabi ng hangganan ng Gad, hanggang sa timugang hanggahan, iyon ay magiging sa gawing timog; at ang magiging hangganan ay mula sa Tamar+ patungo sa tubig ng Meribat-kades,+ patungo sa agusang libis,+ hanggang sa Malaking Dagat.+ 29  “Ito ang lupain na pangyayarihin ninyong mahulog sa pamamagitan ng palabunutan bilang mana sa mga tribo ng Israel,+ at ang mga ito ang magiging kanilang mga bahagi,”+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. 30  “At ang mga ito ang magiging mga daang-labasan ng lunsod: Sa hilagaang hanggahan, apat na libo limang daang siko ang magiging sukat.+ 31  “At ang mga pintuang-daan ng lunsod ay magiging ayon sa mga pangalan ng mga tribo ng Israel, at tatlong pintuang-daan ang nasa hilaga, ang pintuang-daan ng Ruben, isa; ang pintuang-daan ng Juda, isa; ang pintuang-daan ng Levi, isa. 32  “At sa silanganing hanggahan ay magkakaroon ng apat na libo limang daang siko, at tatlong pintuang-daan, ang pintuang-daan nga ng Jose, isa; ang pintuang-daan ng Benjamin, isa; ang pintuang-daan ng Dan, isa. 33  “At ang timugang hanggahan ay magiging apat na libo limang daang siko ang sukat, na may tatlong pintuang-daan, ang pintuang-daan ng Simeon, isa; ang pintuang-daan ng Isacar, isa; ang pintuang-daan ng Zebulon, isa. 34  “Ang kanluraning hanggahan ay magiging apat na libo limang daang siko, na may tatlong pintuang-daan, ang pintuang-daan ng Gad, isa; ang pintuang-daan ng Aser, isa; ang pintuang-daan ng Neptali, isa. 35  “Sa palibot ay magkakaroon ng labingwalong libong siko; at ang magiging pangalan ng lunsod mula sa araw na iyon ay Si Jehova Mismo ay Naroroon.”+

Talababa