Ezekiel 43:1-27

43  Pagkatapos ay pinapunta niya ako sa pintuang-daan, ang pintuang-daan na nakaharap sa silangan.+  At, narito! ang kaluwalhatian+ ng Diyos ng Israel ay dumarating mula sa dakong silangan,+ at ang kaniyang tinig ay tulad ng tinig ng malalawak na tubig;+ at ang lupa mismo ay nagliwanag dahil sa kaniyang kaluwalhatian.+  At iyon ay katulad ng anyo ng pangitain na nakita ko,+ katulad ng pangitain na nakita ko nang pumaroon ako upang ipahamak ang lunsod;+ at may mga anyo na katulad ng anyo na nakita ko sa tabi ng ilog ng Kebar,+ at isinubsob ko ang aking mukha.  At ang kaluwalhatian+ ni Jehova ay pumasok sa Bahay sa daan ng pintuang-daan na nakaharap sa dakong silangan.+  At ibinangon ako ng isang espiritu+ at dinala ako sa pinakaloob na looban, at, narito! ang Bahay ay napuno ng kaluwalhatian ni Jehova.+  At nagsimula akong makarinig ng isang nagsasalita sa akin mula sa Bahay,+ at ang lalaki ay tumayo sa tabi ko.+  At sinabi Niya sa akin: “Anak ng tao, ito ang dako ng aking trono+ at ang dako ng mga talampakan ng aking mga paa,+ na tatahanan ko sa gitna ng mga anak ni Israel hanggang sa panahong walang takda;+ at sila, ang sambahayan ng Israel, ay hindi na magpaparungis pa sa aking banal na pangalan,+ sila at ang kanilang mga hari,+ sa pamamagitan ng kanilang pakikiapid at sa pamamagitan ng mga bangkay+ ng kanilang mga hari sa pagkamatay nila,  sa pamamagitan ng paglalagay nila ng kanilang pintuan kasama ng aking pintuan at ng kanilang poste ng pinto sa tabi ng aking poste ng pinto, na may pader sa pagitan namin.+ At dinungisan nila ang aking banal na pangalan sa pamamagitan ng kanilang mga karima-rimarim na bagay na ginawa nila,+ kaya nilipol ko sila sa aking galit.+  Ngayon ay ilayo nila sa akin+ ang kanilang pakikiapid+ at ang mga bangkay ng kanilang mga hari, at tiyak na tatahan ako sa gitna nila hanggang sa panahong walang takda.+ 10  “Ikaw naman, O anak ng tao, sabihan mo ang sambahayan ng Israel tungkol sa Bahay,+ upang mapahiya sila dahil sa kanilang mga kamalian,+ at sukatin nila ang parisan. 11  At kung mapahiya nga sila dahil sa lahat ng ginawa nila, ang saligang plano ng Bahay,+ at ang pagkakaayos nito at ang mga labasan nito at ang mga pasukang-daan nito, at ang lahat ng mga saligang plano nito at ang lahat ng mga detalye nito, at ang lahat ng mga saligang plano nito at ang lahat ng mga kautusan nito ay ipaalam mo nga sa kanila at isulat mo sa kanilang paningin, upang masunod nila ang lahat ng saligang plano nito at ang lahat ng mga detalye nito at talagang maisagawa ang mga iyon.+ 12  Ito ang kautusan tungkol sa Bahay. Sa taluktok ng bundok ang buong teritoryo nito sa buong palibot ay kabanal-banalang bagay.+ Narito! Ito ang kautusan tungkol sa Bahay. 13  “At ito ang mga sukat ng altar ayon sa mga siko,+ na ang isang siko ay isang siko at isang sinlapad-ng-kamay.+ At ang patungan nito ay isang siko. At isang siko ang lapad. At ang panggilid nito ay nasa labi nito sa palibot, isang dangkal. At ito ang paanan ng altar. 14  At mula sa patungan sa sahig hanggang sa nakapalibot na mababang ungos ay may dalawang siko, at ang lapad ay isang siko. At mula sa nakapalibot na maliit na ungos hanggang sa nakapalibot na malaking ungos ay may apat na siko, at ang lapad nito ay isang siko. 15  At ang apuyan ng altar ay apat na siko, at mula sa apuyan ng altar at pataas ay may apat na sungay.+ 16  At ang apuyan ng altar ay may haba na labindalawang siko, na labindalawang siko ang lapad,+ eskuwalado sa apat na tagiliran nito.+ 17  At ang nakapalibot na ungos ay may haba na labing-apat na siko, na labing-apat na siko ang lapad, sa apat na tagiliran nito; at ang panggilid na nakapalibot doon ay kalahating siko, at ang patungan nito ay isang siko sa palibot. “At ang mga baytang nito ay nakaharap sa silangan.” 18  At sinabi niya sa akin: “Anak ng tao, ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Ito ang mga batas tungkol sa altar sa araw ng pagkagawa nito, upang maghandog ng mga buong handog na sinusunog+ sa ibabaw nito at magwisik ng dugo sa ibabaw nito.’+ 19  “ ‘At ibibigay mo sa mga Levitikong saserdote,+ na mula sa supling ni Zadok,+ yaong mga lumalapit sa akin,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘upang maglingkod sa akin, ang isang guyang toro, na anak ng bakahan, bilang handog ukol sa kasalanan.+ 20  At kukuha ka ng dugo nito at ilalagay mo iyon sa apat na sungay nito at sa apat na panulukan ng nakapalibot na ungos at sa panggilid sa palibot at dadalisayin mo iyon mula sa kasalanan+ at magbabayad-sala ka para roon.+ 21  At kukunin mo ang guyang toro, ang handog ukol sa kasalanan, at susunugin iyon sa takdang dako sa Bahay, sa labas ng santuwaryo.+ 22  At sa ikalawang araw ay ilalapit mo ang isang barakong kambing, yaong malusog, bilang handog ukol sa kasalanan; at dadalisayin nila ang altar mula sa kasalanan kung paanong dinalisay nila iyon mula sa kasalanan sa pamamagitan ng guyang toro.’ 23  “ ‘Kapag natapos mo ang pagpapadalisay mula sa kasalanan ay ilalapit mo ang isang guyang toro, na anak ng bakahan, yaong malusog, at ang isang barakong tupa mula sa kawan, yaong malusog. 24  At ilalapit mo ang mga iyon sa harap ni Jehova, at hahagisan ng mga saserdote ng asin ang mga iyon at ihahandog ang mga iyon+ bilang buong handog na sinusunog para kay Jehova. 25  Sa loob ng pitong araw ay maghahain ka ng isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan para sa araw na iyon;+ at ang isang guyang toro, na anak ng bakahan, at ang isang barakong tupa mula sa kawan, mga sakdal, ay ihahain nila. 26  Sa loob ng pitong araw ay magbabayad-sala+ sila para sa altar, at lilinisin nila iyon at itatalaga. 27  At tatapusin nila ang mga araw. At mangyayari nga na sa ikawalong araw+ at pasimula roon, ihahain ng mga saserdote sa ibabaw ng altar ang inyong mga buong handog na sinusunog at ang inyong mga haing pansalu-salo; at tiyak na malulugod ako sa inyo,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.”

Talababa