Ezekiel 39:1-29

39  “At tungkol sa iyo, O anak ng tao, manghula ka laban kay Gog,+ at sabihin mo, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito, ako ay laban sa iyo, O Gog, ikaw na ulong pinuno ng Mesec+ at Tubal.+  At ipipihit kita at dadalhin kita+ at paaahunin kita mula sa pinakamalalayong bahagi sa hilaga+ at pasasampahin kita sa mga bundok ng Israel.  At hahampasin ko ang iyong busog mula sa iyong kaliwang kamay, at ang iyong mga palaso ay palalaglagin ko mula sa iyong kanang kamay.  Sa mga bundok ng Israel ay mabubuwal ka,+ ikaw at ang lahat ng iyong mga pangkat at ang mga bayan na sasama sa iyo. Sa mga ibong maninila, mga ibon mula sa bawat uri ng pakpak, at sa mababangis na hayop sa parang ay ibibigay kita bilang pagkain.” ’+  “ ‘Sa ibabaw ng parang ay mabubuwal ka,+ sapagkat ako mismo ang nagsalita,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.  “ ‘At magsusugo ako ng apoy sa Magog+ at sa mga tumatahang tiwasay sa mga pulo;+ at makikilala nga ng mga tao na ako ay si Jehova.  At ang aking banal na pangalan ay ipakikilala ko sa gitna ng aking bayang Israel, at hindi ko na pahihintulutang lapastanganin ang aking banal na pangalan;+ at makikilala nga ng mga bansa na ako ay si Jehova,+ ang Banal sa Israel.’+  “ ‘Narito! Iyon ay darating at iyon ay pangyayarihin,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. ‘Ito ang araw na aking sinalita.+  At ang mga tumatahan sa mga lunsod ng Israel ay tiyak na hahayo at magpapaningas at magpapaliyab ng mga apoy sa pamamagitan ng baluti at mga pansalag at malalaking kalasag,—sa pamamagitan ng mga busog at ng mga palaso at ng mga panudla at ng mga sibat; at sa pamamagitan ng mga iyon ay magpapaningas sila ng mga apoy+ nang pitong taon. 10  At hindi sila magdadala ng mga patpat na kahoy mula sa parang, ni mangunguha man sila ng panggatong mula sa mga kagubatan, sapagkat sa pamamagitan ng baluti ay magpapaningas sila ng mga apoy.’ “ ‘At tiyak na sasamsaman nila yaong mga nanamsam sa kanila,+ at mandarambong doon sa mga nandambong sa kanila,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. 11  “ ‘At mangyayari nga na sa araw na iyon ay bibigyan ko si Gog+ ng isang dako roon, isang dakong libingan sa Israel, ang libis niyaong mga dumaraan sa silangan ng dagat, at pipigilan nito yaong mga dumaraan. At doon nila ililibing si Gog at ang kaniyang buong pulutong, at iyon ay tiyak na tatawagin nilang Libis ng Pulutong ni Gog.+ 12  At ililibing sila niyaong mga nasa sambahayan ng Israel sa layuning linisin ang lupain, sa loob ng pitong buwan.+ 13  At ang buong bayan ng lupain ang siyang maglilibing, at tiyak na magiging isang kabantugan iyon sa kanila sa araw na luluwalhatiin ko ang aking sarili,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. 14  “ ‘At magkakaroon ng mga lalaking ukol sa patuluyang pagtatrabaho na kanilang ibubukod, na magdaraan sa buong lupain, na maglilibing, kasama niyaong mga daraan, yaong mga nalabi sa ibabaw ng lupa, upang linisin iyon. Hanggang sa pagwawakas ng pitong buwan ay patuloy silang maghahanap. 15  At yaong mga dumaraan ay daraan sa buong lupain, at kung ang isa ay makakita nga ng buto ng tao ay magtatayo rin siya sa tabi nito ng isang pantanda, hanggang sa mailibing ito niyaong mga naglilibing sa Libis ng Pulutong ni Gog.+ 16  At ang pangalan nga ng lunsod ay magiging Hamona. At lilinisin nila ang lupain.’+ 17  “At tungkol sa iyo, O anak ng tao, ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sabihin mo sa mga ibon mula sa bawat uri ng pakpak at sa lahat ng mababangis na hayop sa parang:+ “Magtipon kayo at pumarito kayo. Magpisan kayo sa buong palibot sa aking hain, na inihahain ko para sa inyo, isang malaking hain sa ibabaw ng mga bundok ng Israel.+ At kayo ay tiyak na kakain ng laman at iinom ng dugo.+ 18  Ang laman ng mga makapangyarihan ay kakainin ninyo,+ at ang dugo ng mga pinuno sa lupa ay iinumin ninyo, mga barakong tupa, mga batang lalaking tupa,+ at mga kambing na lalaki, mga guyang toro,+ mga patabain ng Basan silang lahat.+ 19  At kayo ay tiyak na kakain ng taba hanggang sa mabusog+ at iinom ng dugo hanggang sa malasing, mula sa aking hain na ihahain ko para sa inyo.” ’ 20  “ ‘At sa aking mesa ay mabubusog kayo sa mga kabayo at sa mga tagapagpatakbo ng karo, sa mga makapangyarihang tao at sa lahat ng uri ng mandirigma,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.+ 21  “ ‘At ilalagay ko ang aking kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa; at makikita nga ng lahat ng mga bansa ang aking kahatulan na inilapat ko+ at ang aking kamay na inilagay ko sa kanila.+ 22  At makikilala nga niyaong mga nasa sambahayan ng Israel na ako ay si Jehova na kanilang Diyos mula sa araw na iyon at patuloy.+ 23  At malalaman nga ng mga bansa na dahil sa kanilang kamalian kung kaya sila, ang sambahayan ng Israel, ay yumaon sa pagkatapon,+ sa dahilang gumawi sila nang di-tapat sa akin, anupat ikinubli ko ang aking mukha mula sa kanila+ at ibinigay ko sila sa kamay ng kanilang mga kalaban, at patuloy silang nabuwal, silang lahat, sa pamamagitan ng tabak.+ 24  Ayon sa kanilang karumihan at ayon sa kanilang mga pagsalansang ang ginawa ko sa kanila,+ at pinanatili kong nakakubli sa kanila ang aking mukha.’ 25  “Kaya ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Ngayon ko ibabalik ang mga nabihag sa Jacob+ at talagang kaaawaan ang buong sambahayan ng Israel;+ at ako ay magpapakita ng bukod-tanging debosyon para sa aking banal na pangalan.+ 26  At pinagdusahan na nila ang kanilang kahihiyan+ at ang kanilang buong kawalang-katapatan na ikinilos nila laban sa akin,+ kapag nanahanan silang tiwasay sa kanilang lupa,+ na walang sinumang nagpapanginig sa kanila.+ 27  Kapag ibinalik ko sila mula sa mga bayan at tinipon ko nga sila mula sa mga lupain ng kanilang mga kaaway,+ pababanalin ko rin ang aking sarili sa gitna nila sa paningin ng maraming bansa.’+ 28  “ ‘At kanila ngang makikilala na ako ay si Jehova na kanilang Diyos, kapag ipinadala ko sila sa pagkatapon sa mga bansa at tinipon ko nga sila sa kanilang lupa,+ anupat wala na akong iiwanan pa roong isa man sa kanila.+ 29  At hindi ko na ikukubli ang aking mukha mula sa kanila,+ sapagkat ibubuhos ko ang aking espiritu sa sambahayan ng Israel,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.”

Talababa