Ezekiel 34:1-31

34  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi:  “Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastol ng Israel. Manghula ka, at sabihin mo sa kanila, sa mga pastol, ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Sa aba ng mga pastol ng Israel,+ na naging mga tagapagpakain ng kanilang sarili!+ Hindi ba ang kawan ang dapat na pakainin ng mga pastol?+  Ang taba ang siyang kinakain ninyo,+ at ang lana ay ibinibihis ninyo sa inyong sarili. Ang matabang+ hayop ang siyang pinapatay ninyo.+ Ang kawan mismo ay hindi ninyo pinakakain.  Ang mga nagkasakit ay hindi ninyo pinalakas,+ at ang maysakit ay hindi ninyo pinagaling, at ang may bali ay hindi ninyo binendahan, at ang nanabog ay hindi ninyo ibinalik, at ang nawala ay hindi ninyo hinanap,+ kundi may kabagsikan ninyo silang pinamumunuan, may paniniil+ pa man din.  At sa kalaunan ay nangalat sila sapagkat walang pastol,+ anupat naging pagkain sila para sa bawat mabangis na hayop sa parang, at patuloy silang nangalat.+  Ang aking mga tupa ay nagpalabuy-laboy sa lahat ng mga bundok at sa bawat mataas na burol;+ at sa ibabaw ng buong lupa ay nangalat ang aking mga tupa,+ na walang sinumang nagsisiyasat at walang sinumang humahanap.  “ ‘ “Kaya nga, kayong mga pastol, dinggin ninyo ang salita ni Jehova,  ‘ “Buháy ako,” ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, “tunay na sa dahilang ang aking mga tupa ay naging bagay na masasamsam at ang aking mga tupa ay patuloy na nagiging pagkain para sa bawat mabangis na hayop sa parang, sapagkat walang pastol, at hindi hinanap ng aking mga pastol ang aking mga tupa, kundi patuloy na pinakakain ng mga pastol ang kanilang sarili,+ at ang aking mga tupa ay hindi nila pinakain,” ’  kaya nga, kayong mga pastol, dinggin ninyo ang salita ni Jehova. 10  Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Narito, ako ay laban sa mga pastol,+ at tiyak na babawiin ko ang aking mga tupa mula sa kanilang kamay at patitigilin sila sa pagpapakain sa aking mga tupa,+ at hindi na pakakainin ng mga pastol ang kanilang sarili;+ at ililigtas ko ang aking mga tupa mula sa kanilang bibig, at hindi na sila magiging pagkain para sa kanila.’ ”+ 11  “ ‘Sapagkat ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito ako, ako mismo, at hahanapin ko ang aking mga tupa at pangangalagaan ko sila.+ 12  Gaya ng pangangalaga niyaong nagpapakain sa kaniyang kawan+ sa araw ng kaniyang pagparoon sa gitna ng kaniyang mga tupa na nangalat,+ ganiyan ko pangangalagaan ang aking mga tupa; at ililigtas ko sila mula sa lahat ng mga dako na pinangalatan nila noong araw ng mga ulap at makapal na karimlan.+ 13  At ilalabas+ ko sila mula sa mga bayan at titipunin ko sila mula sa mga lupain at dadalhin ko sila sa kanilang lupa+ at pakakainin ko sila sa mga bundok ng Israel, sa tabi ng mga batis at sa tabi ng lahat ng mga tahanang dako sa lupain.+ 14  Sa mabuting pastulan ay pakakainin ko sila, at ang matataas na bundok ng Israel ang kanilang magiging tinatahanang dako.+ Doon ay hihiga sila sa mabuting tinatahanang dako,+ at sa matabang pastulan ay kakain sila sa ibabaw ng mga bundok ng Israel.” 15  “ ‘ “Ako mismo ang magpapakain sa aking mga tupa,+ at ako mismo ang magpapahiga+ sa kanila,” ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. 16  “Ang nawala ay hahanapin ko,+ at ang nanabog ay ibabalik ko, at ang may bali ay bebendahan ko at ang maysakit ay palalakasin ko, ngunit ang mataba+ at ang malakas ay lilipulin ko. Pakakainin ko ng kahatulan ang isang iyon.”+ 17  “ ‘At kung tungkol sa inyo na aking mga tupa, ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito, humahatol ako sa pagitan ng tupa at tupa, sa pagitan ng mga barakong tupa at ng mga kambing na lalaki.+ 18  Napakaliit na bagay ba sa inyo na sa pinakamainam na pastulan kayo kumakain+ ngunit ang iba pa ninyong mga pastulan ay niyuyurakan ninyo ng inyong mga paa, at na ang malinaw na tubig ay iniinom ninyo ngunit ang natira ay dinudumhan ninyo sa pagtatampisaw ng inyong mga paa? 19  At kung tungkol sa aking mga tupa, kakain ba sila sa pastulan na niyurakan ng inyong mga paa at iinumin ba nila ang tubig na narumhan sa pagtatampisaw ng inyong mga paa?” 20  “ ‘Kaya ito ang sinabi sa kanila ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito ako, ako mismo, at tiyak na hahatol ako sa pagitan ng matabang tupa at ng payat na tupa, 21  sa dahilang ang tagiliran at ang balikat ay patuloy ninyong ipinanunulak at ang inyong mga sungay ay patuloy ninyong ipinanunuwag sa lahat ng mga nagkasakit hanggang sa maipangalat ninyo sila sa labas.+ 22  At ililigtas ko ang aking mga tupa, at hindi na sila magiging bagay na masasamsam;+ at hahatol ako sa pagitan ng tupa at tupa. 23  At magbabangon ako sa kanila ng isang pastol,+ at pakakainin niya sila, ang aking lingkod nga na si David.+ Siya mismo ang magpapakain sa kanila, at siya mismo ang magiging kanilang pastol.+ 24  At ako mismo, si Jehova, ang magiging kanilang Diyos,+ at ang aking lingkod na si David ay magiging pinuno sa gitna nila.+ Ako mismong si Jehova ang nagsalita. 25  “ ‘ “At makikipagtipan ako sa kanila ng isang tipan ng kapayapaan,+ at paglalahuin ko nga sa lupain ang mapaminsalang mabangis na hayop,+ at sila ay tatahan sa ilang nang tiwasay at matutulog sa mga kagubatan.+ 26  At sila at ang mga dakong nakapalibot sa aking burol ay gagawin kong isang pagpapala,+ at ang bumubuhos na ulan ay palalagpakin ko sa kapanahunan nito. Magkakaroon nga ng mga bumubuhos na ulan ng pagpapala.+ 27  At ang punungkahoy sa parang ay magbibigay ng mga bunga nito,+ at ang lupain ay magbibigay ng ani nito,+ at sila ay magiging tiwasay sa kanilang lupa.+ At kanila ngang makikilala na ako ay si Jehova kapag binali ko ang mga pingga ng kanilang pamatok+ at iniligtas ko sila sa kamay niyaong mga gumagamit sa kanila bilang mga alipin.+ 28  At hindi na sila magiging bagay na masasamsam ng mga bansa;+ at kung tungkol sa mabangis na hayop sa lupa, hindi sila lalamunin nito, at tatahan sila nang tiwasay, na walang sinumang magpapanginig sa kanila.+ 29  “ ‘ “At magbabangon ako para sa kanila ng isang taniman ukol sa isang pangalan,+ at hindi na sila magiging yaong mga inalis ng taggutom sa lupain,+ at hindi na nila tataglayin ang kahihiyang dulot ng mga bansa.+ 30  ‘At kanila ngang malalaman na ako, si Jehova na kanilang Diyos, ay sumasakanila+ at na sila ang aking bayan, ang sambahayan ng Israel,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.” ’+ 31  “ ‘At may kinalaman sa inyo na aking mga tupa,+ ang mga tupa ng aking pagpapastol, kayo ay mga makalupang tao. Ako ang inyong Diyos,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.”

Talababa