Ezekiel 32:1-32

32  At nangyari pa na nang ikalabindalawang taon, nang ikalabindalawang buwan, noong unang araw ng buwan, ang salita ni Jehova ay dumating sa akin, na nagsasabi:  “Anak ng tao, magpailanlang ka ng isang panambitan may kinalaman kay Paraon na hari ng Ehipto, at sabihin mo sa kaniya, ‘Gaya ng isang may-kilíng na batang leon ng mga bansa ay pinatahimik ka.+ “ ‘At ikaw ay naging tulad ng dambuhalang hayop-dagat na nasa mga dagat,+ at patuloy kang bumubugso sa iyong mga ilog at patuloy mong pinagpuputik ng iyong mga paa ang tubig at pinarurumi ang kanilang mga ilog.’  “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Ilaladlad ko rin sa ibabaw mo ang aking lambat+ sa pamamagitan ng isang kongregasyon ng maraming bayan, at tiyak na dadalhin ka nilang nasa aking lambat na pangubkob.+  At iiwan kita sa lupain. Sa ibabaw ng parang ay ihahagis kita.+ At padadapuin ko sa iyo ang lahat ng mga lumilipad na nilalang sa langit, at mula sa iyo ay bubusugin ko ang maiilap na hayop sa buong lupa.+  At ilalagay ko ang iyong laman sa ibabaw ng mga bundok at pupunuin ko ang mga libis ng basura mula sa iyo.+  At ipaiinom ko sa lupain ang bagay na umagas sa iyo, mula sa iyong dugo,+ sa ibabaw ng mga bundok; at ang mga batis ay mapupuno sa iyo.’  “ ‘At kapag nalipol ka na ay tatakpan ko ang mga langit at pagdidilimin ko ang kanilang mga bituin. Kung tungkol sa araw, tatakpan ko iyon ng mga ulap, at ang buwan ay hindi magpapasikat ng liwanag nito.+  Ang lahat ng mga tanglaw ng liwanag sa langit—pagdidilimin ko ang mga iyon dahil sa iyo, at maglalagay ako ng kadiliman sa iyong lupain,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.  “ ‘At sasaktan ko ang puso ng maraming bayan kapag dinala ko yaong mga nabihag sa iyo na nasa gitna ng mga bansa sa mga lupain na hindi mo pa nakikilala.+ 10  At tiyak na pangyayarihin kong malipos ng pagkasindak dahil sa iyo ang maraming bayan,+ at ang kanilang mga hari mismo ay mangangatog sa pagkagimbal dahil sa iyo kapag iwinasiwas ko ang aking tabak sa kanilang mga mukha,+ at manginginig sila sa bawat sandali, bawat isa dahil sa kaniyang sariling kaluluwa, sa araw ng iyong pagbagsak.’+ 11  “Sapagkat ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Ang mismong tabak ng hari ng Babilonya ay darating sa iyo.+ 12  Ibubuwal ko ang iyong pulutong sa pamamagitan ng mga tabak ng mga makapangyarihan, ang mga maniniil mula sa mga bansa, lahat sila;+ at kanila ngang sasamsaman ang ipinagmamapuri ng Ehipto, at ang kaniyang buong pulutong ay malilipol.+ 13  At pupuksain ko ang lahat ng kaniyang mga alagang hayop mula sa tabi ng maraming tubig,+ at ang mga iyon ay hindi na pagpuputikin ng paa ng makalupang tao,+ ni pagpuputikin man ng mga kuko ng alagang hayop.’ 14  “ ‘Sa panahong iyon ay palilinawin ko ang tubig ng mga iyon, at ang mga ilog ng mga iyon ay paaagusin kong tulad ng langis,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. 15  “ ‘Kapag ang lupain ng Ehipto ay ginawa kong tiwangwang na kaguhuan at ang lupain ay itiniwangwang sa kabuuan nito,+ kapag pinabagsak ko ang lahat ng tumatahan doon, kanila ngang makikilala rin na ako ay si Jehova.+ 16  “ ‘Ito ay isang panambitan, at tiyak na aawitin ito ng mga tao. Aawitin ito ng mga anak na babae ng mga bansa; dahil sa Ehipto at dahil sa buong pulutong niyaon ay aawitin nila ito,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.” 17  At nangyari pa na nang ikalabindalawang taon, noong ikalabinlimang araw ng buwan, ang salita ni Jehova ay dumating sa akin, na nagsasabi: 18  “Anak ng tao, taghuyan mo ang pulutong ng Ehipto at ibaba mo iyon,+ siya at ang mga anak na babae ng mariringal na bansa, patungo sa lupain sa kailaliman,+ kasama niyaong mga bumababa sa hukay.+ 19  “ ‘Higit kang kaiga-igaya kung ihahambing kanino?+ Bumaba ka, at dapat kang maihigang kasama ng mga di-tuli!’+ 20  “ ‘Sa gitna ng mga napatay sa pamamagitan ng tabak ay mabubuwal sila.+ Sa isang tabak ay ibinigay siya. Kaladkarin ninyo siyang palayo at ang lahat ng kaniyang mga pulutong. 21  “ ‘Ang mga pangunahing tao ng mga makapangyarihan ay magsasalita sa kaniya mula sa gitna ng Sheol, kasama ng kaniyang mga katulong.+ Tiyak na bababa sila;+ hihiga silang gaya ng di-tuli, napatay sa pamamagitan ng tabak. 22  Naroon ang Asirya at ang kaniyang buong kongregasyon.+ Ang kaniyang mga dakong libingan ay nasa palibot niya. Silang lahat ay napatay, yaong mga nabuwal sa pamamagitan ng tabak.+ 23  Sapagkat ang kaniyang mga dakong libingan ay nalagay sa mga kaloob-loobang bahagi ng hukay,+ at ang kaniyang kongregasyon ay nasa palibot ng kaniyang libingan, silang lahat ay napatay, nabuwal sa pamamagitan ng tabak, sapagkat nagpangyari sila ng kakilabutan sa lupain ng mga buháy. 24  “ ‘Naroon ang Elam+ at ang kaniyang buong pulutong sa palibot ng kaniyang libingan, silang lahat ay napatay, yaong mga nabuwal sa pamamagitan ng tabak, na lumusong na di-tuli sa lupain sa kailaliman, yaong mga nagpangyari ng kanilang kakilabutan sa lupain ng mga buháy; at tataglayin nila ang kanilang kahihiyan kasama niyaong mga bumababa sa hukay.+ 25  Sa gitna ng mga napatay ay naglagay sila ng higaan+ para sa kaniya sa gitna ng kaniyang buong pulutong. Ang kaniyang mga dakong libingan ay nasa palibot nito. Silang lahat ay di-tuli, napatay sa pamamagitan ng tabak,+ sapagkat ang kanilang kakilabutan ay pinangyari sa lupain ng mga buháy; at tataglayin nila ang kanilang kahihiyan kasama niyaong mga bumababa sa hukay. Sa gitna ng mga napatay ay inilagay siya. 26  “ ‘Naroon ang Mesec+ at ang Tubal+ at ang kaniyang buong pulutong. Ang kaniyang mga dakong libingan ay nasa palibot niya. Silang lahat ay di-tuli, inulos ng tabak, sapagkat nagpangyari sila ng kanilang kakilabutan sa lupain ng mga buháy. 27  At hindi ba sila hihigang kasama ng mga makapangyarihan,+ na mabubuwal mula sa mga di-tuli, na bumaba sa Sheol kasama ng kanilang mga sandatang pandigma? At ilalagay nila ang kanilang mga tabak sa ilalim ng kanilang mga ulo, at ang kanilang mga kamalian ay mapapasakanilang mga buto,+ sapagkat ang mga makapangyarihan ay kakilabutan sa lupain ng mga buháy.+ 28  At tungkol naman sa iyo, sa gitna ng mga di-tuli ay wawasakin ka, at hihiga kang kasama ng mga napatay sa pamamagitan ng tabak. 29  “ ‘Naroon ang Edom,+ ang kaniyang mga hari at ang lahat ng kaniyang mga pinuno, na sa kanilang kalakasan ay nalagay na kasama niyaong mga napatay sa pamamagitan ng tabak;+ sila mismo ay hihigang kasama ng mga di-tuli+ at kasama niyaong mga bumababa sa hukay. 30  “ ‘Naroon ang mga duke ng hilaga, silang lahat, at ang lahat ng mga Sidonio,+ na bumabang kasama ng mga napatay, sa kanilang pagiging kahila-hilakbot dahil sa kanilang kalakasan, napahiya. At sila ay hihigang di-tuli kasama ng mga napatay sa pamamagitan ng tabak at tataglayin ang kanilang kahihiyan kasama ng mga bumababa sa hukay.+ 31  “ ‘Ang mga ito ang makikita ni Paraon, at tiyak na maaaliw siya dahil sa kaniyang buong pulutong.+ Si Paraon at ang kaniyang buong hukbong militar ay magiging mga taong napatay sa pamamagitan ng tabak,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova. 32  “ ‘Sapagkat pinangyari niya ang kaniyang kakilabutan sa lupain ng mga buháy,+ at siya ay dapat maihiga sa gitna ng mga di-tuli, kasama ng mga napatay sa pamamagitan ng tabak, si Paraon nga at ang kaniyang buong pulutong,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.”

Talababa