Ezekiel 16:1-63

16  At ang salita ni Jehova ay dumating pa sa akin, na nagsasabi:  “Anak ng tao, ipaalam+ mo sa Jerusalem ang kaniyang mga karima-rimarim na bagay.+  At sabihin mo, ‘Ito ang sinabi sa Jerusalem ng Soberanong Panginoong Jehova: “Ang iyong pinanggalingan at ang iyong kapanganakan ay mula sa lupain ng Canaanita.+ Ang iyong ama ay ang Amorita,+ at ang iyong ina ay Hitea.+  At kung tungkol sa iyong kapanganakan, nang araw na ipanganak+ ka ay hindi pinutol ang iyong talimpusod, at hindi ka hinugasan sa tubig upang linisin, at hindi ka man lamang nakuskusan ng asin, at ni hindi ka naibalot.  Walang matang naawa sa iyo upang gawin sa iyo ang isa sa mga bagay na ito sa pagkahabag sa iyo,+ kundi inihagis ka sa ibabaw ng parang sapagkat kinamuhian ang iyong kaluluwa nang araw na ipanganak ka.  “ ‘ “At dumaan ako sa tabi mo at nakita kitang kakawag-kawag sa iyong dugo, at sinabi ko sa iyo sa iyong dugo, ‘Patuloy kang mabuhay!’+ oo, sinabi sa iyo sa iyong dugo, ‘Patuloy kang mabuhay!’  Ginawa kitang isang napakalaking karamihan na gaya ng mga sibol sa parang upang ikaw ay lumaki+ at maging dakila at dumating taglay ang pinakamainam na palamuti.+ Ang dalawang suso ay buo ang anyo, at ang iyong buhok ay lumago, gayong ikaw ay dating hubad at walang damit.” ’  “ ‘At dumaan ako sa tabi mo at nakita kita, at, narito! ang iyong panahon ay panahon para sa mga kapahayagan ng pag-ibig.+ Kaya iniladlad ko sa iyo ang aking laylayan+ at tinakpan ang iyong kahubaran at nanumpa sa iyo at pumasok sa pakikipagtipan sa iyo,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘kaya ikaw ay naging akin.+  Karagdagan pa, hinugasan kita ng tubig+ at binanlawan ko ang iyong dugo mula sa iyo at pinahiran kita ng langis.+ 10  At dinamtan kita ng burdadong kasuutan+ at sinapatusan kita ng balat ng poka+ at binalutan kita ng mainam na lino+ at tinakpan kita ng mamahaling tela. 11  At ginayakan kita ng mga palamuti at nilagyan ko ng mga pulseras+ ang iyong mga kamay at ng kuwintas+ ang palibot ng iyong leeg. 12  Karagdagan pa, nilagyan ko ng singsing na pang-ilong+ ang butas ng iyong ilong at ng mga hikaw ang iyong mga tainga+ at ng isang magandang korona ang iyong ulo.+ 13  At lagi mong ginagayakan ang iyong sarili ng ginto at pilak, at ang iyong kagayakan ay mainam na lino at mamahaling tela at isang burdadong kasuutan.+ Mainam na harina at pulot-pukyutan at langis+ ang kinakain mo, at ikaw ay naging lubhang napakaganda, at nang maglaon ay naging karapat-dapat ka sa maharlikang katayuan.’ ”+ 14  “ ‘At para sa iyo ay isang pangalan ang nagsimulang lumaganap sa gitna ng mga bansa dahil sa iyong kariktan, sapagkat iyon ay sakdal dahil sa aking karilagan na inilagay ko sa iyo,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.” 15  “ ‘Ngunit ikaw ay nagsimulang magtiwala sa iyong kariktan+ at naging isang patutot dahil sa iyong pangalan+ at nagbuhos ng iyong mga pagpapatutot sa bawat nagdaraan;+ naging kaniya iyon. 16  At kinuha mo ang ilan sa iyong mga kasuutan at gumawa ka para sa iyong sarili ng matataas na dako+ na may sari-saring kulay at nagpatutot ka sa mga iyon+—ang gayong mga bagay ay hindi dumarating, at hindi iyon dapat mangyari. 17  At kinuha mo ang iyong magagandang kagamitan mula sa aking ginto at mula sa aking pilak na ibinigay ko sa iyo+ at ikaw ay gumawa para sa iyong sarili ng mga larawan ng lalaki+ at nagpatutot ka sa kanila.+ 18  At kinuha mo ang iyong mga burdadong kasuutan at ibinalot sa kanila; at ang aking langis at ang aking insenso+ ay inilagay mo nga sa harap nila. 19  At ang aking tinapay na ibinigay ko sa iyo—mainam na harina at langis at pulot-pukyutan na ipinakain ko sa iyo+—inilagay mo rin iyon sa harap nila bilang nakagiginhawang amoy,+ at patuloy itong nangyayari,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.” 20  “ ‘At kinuha mo ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong mga anak na babae na ipinanganak mo sa akin,+ at inihain mo sa kanila ang mga ito upang lamunin+—hindi pa ba sapat iyan sa iyong mga pagpapatutot? 21  At pinatay mo ang aking mga anak,+ at sa pamamagitan ng pagpaparaan sa kanila sa apoy ay ibinigay mo sa kanila ang mga ito.+ 22  At sa lahat ng iyong mga karima-rimarim na bagay at sa iyong mga pagpapatutot ay hindi mo inalaala ang mga araw ng iyong kabataan noong ikaw ay hubad at walang damit; kakawag-kawag ka pa noon sa iyong dugo.+ 23  Kaya nangyari nga, pagkatapos ng lahat ng iyong kasamaan (“sa aba, sa aba mo,”+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova) 24  na ikaw ay nagtayo ng isang gulod para sa iyo at gumawa ng mataas na dako sa bawat liwasan para sa iyo.+ 25  Sa bawat bukana ng daan ay itinayo mo ang iyong mataas na dako+ at pinasimulan mong gawing karima-rimarim+ ang iyong kariktan at ibinukaka mo ang iyong mga paa sa bawat nagdaraan+ at pinarami ang iyong mga pagpapatutot.+ 26  At nagpatutot ka sa mga anak na lalaki ng Ehipto,+ ang iyong mga kalapit na bayan na malalaki ang laman,+ at pinarami mo pa ang iyong pagpapatutot upang galitin ako. 27  At, narito! tiyak na iuunat ko ang aking kamay laban sa iyo+ at babawasan ko ang iyong takdang bahagi+ at ibibigay kita sa pagnanasa ng kaluluwa+ ng mga babaing napopoot sa iyo,+ ang mga anak na babae ng mga Filisteo,+ ang mga babaing napapahiya dahil sa iyong paglakad sa mahalay na paggawi.+ 28  “ ‘At ikaw ay nagpatutot sa mga anak na lalaki ng Asirya sapagkat wala kang kasiyahan,+ at patuloy kang nagpatutot sa kanila at hindi pa rin nasiyahan. 29  Kaya patuloy mong pinarami ang iyong pagpapatutot sa lupain ng Canaan,+ sa mga Caldeo;+ at dito man ay hindi ka nasiyahan. 30  O punung-punô na ako ng pagngangalit+ laban sa iyo,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘dahil sa paggawa mo ng lahat ng mga bagay na ito, ang gawa ng isang babae,+ na isang dominanteng patutot!+ 31  Nang itayo mo ang iyong gulod sa bukana ng bawat daan at gawin mo ang iyong mataas na dako sa bawat liwasan, gayunma’y hindi ka naging gaya ng isang patutot sa panghahamak sa upa. 32  Sa kalagayan ng asawang babae na nangangalunya, kumukuha siya ng ibang mga tao kahalili ng kaniyang sariling asawa.+ 33  Sa lahat ng patutot ay nahirati silang magbigay ng regalo,+ ngunit ikaw—ibinigay mo ang iyong mga regalo sa lahat ng maalab na umiibig sa iyo,+ at sinusuhulan mo sila upang pumaroon sa iyo mula sa lahat ng dako sa iyong mga pagpapatutot.+ 34  At sa kalagayan mo ay kabaligtaran ang nangyayari kung ihahambing sa ibang mga babae sa iyong mga pagpapatutot, at wala pang pagpapatutot ang isinagawa na gaya ng iyong pamamaraan, maging sa pagbibigay mo ng upa gayong walang upa na ibinigay sa iyo, at sa gayon ay kabaligtaran ang nagaganap.’ 35  “Kaya nga, O patutot,+ dinggin mo ang salita ni Jehova.+ 36  Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa dahilang ang iyong masamang pita ay nabuhos+ at ang iyong mga pribadong bahagi+ ay nalantad sa iyong mga pagpapatutot sa mga maalab na umiibig sa iyo+ at sa lahat ng iyong karima-rimarim at karumal-dumal na mga idolo,+ sa pamamagitan pa man din ng dugo ng iyong mga anak na ibinigay mo sa kanila,+ 37  kaya narito, titipunin ko ang lahat ng maalab na umiibig sa iyo na sa kanila ay naging kalugud-lugod ka at ang lahat ng mga inibig mo kasama ng lahat ng mga kinapootan mo, at titipunin ko sila laban sa iyo mula sa lahat ng dako at ilalantad ko sa kanila ang iyong mga pribadong bahagi, at makikita nila ang lahat ng iyong mga pribadong bahagi.+ 38  “ ‘At hahatulan kita ng mga kahatulan sa mga mangangalunya+ at sa mga babaing nagbububo ng dugo,+ at ibibigay ko sa iyo ang dugo ng pagngangalit at paninibugho.+ 39  At ikaw ay ibibigay ko sa kanilang kamay, at tiyak na gigibain nila ang iyong gulod+ at ang iyong matataas na dako ay tiyak na ibabagsak,+ at huhubaran ka nila ng iyong mga kasuutan+ at kukunin ang iyong magagandang kagamitan+ at iiwanan kang hubad at walang damit. 40  At iaahon nila ang isang kongregasyon+ laban sa iyo at pagpupupukulin ka ng mga bato+ at papatayin ka sa pamamagitan ng kanilang mga tabak.+ 41  At susunugin nila sa apoy+ ang iyong mga bahay at lalapatan ka ng mga kahatulan sa paningin ng maraming babae;+ at patitigilin kita sa pagiging patutot,+ at hindi ka na rin magbibigay ng upa. 42  At pahuhupain ko sa iyo ang aking pagngangalit,+ at ang aking paninibugho ay mapapawi mula sa iyo;+ at mananahimik ako at hindi na ako magagalit pa.’ 43  “ ‘Sa dahilang hindi mo inalaala ang mga araw ng iyong kabataan+ at ginagalit mo ako dahil sa lahat ng mga bagay na ito,+ kaya nga narito, sa ganang akin ay pararatingin ko rin sa iyo mismong ulo ang iyong sariling lakad,’+ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘at tiyak na hindi ka magsasagawa ng anumang mahalay na paggawi bilang karagdagan sa lahat ng iyong mga karima-rimarim na bagay. 44  “ ‘Narito! Ang lahat ng gumagamit ng kawikaan+ laban sa iyo ay gagamit sa kawikaang ito, na nagsasabi: “Katulad ng ina ang kaniyang anak na babae!”+ 45  Ikaw ang anak na babae ng iyong ina,+ na namumuhi sa kaniyang asawa+ at sa kaniyang mga anak. At ikaw ang kapatid ng iyong mga kapatid na babae, na namuhi sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga anak. Ang inyong ina ay Hitea,+ at ang inyong ama ay Amorita.’ ”+ 46  “ ‘At ang iyong nakatatandang kapatid na babae ay ang Samaria+ mismo kasama ang kaniyang mga sakop na bayan,+ na nananahanan sa iyong kaliwa, at ang iyong kapatid na babae na nakababata sa iyo, na nananahanan sa iyong kanan, ay ang Sodoma+ kasama ang kaniyang mga sakop na bayan.+ 47  At hindi ka lumakad sa kanilang mga lakad, ni gumawa ka man ng ayon sa kanilang mga karima-rimarim na bagay.+ Sa kaunting-kaunting panahon ay nagsimula ka pa ngang gumawi nang higit na kapaha-pahamak kaysa sa kanila sa lahat ng iyong mga lakad.+ 48  Buháy ako,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘ang Sodoma na iyong kapatid na babae, siya kasama ang kaniyang mga sakop na bayan, ay hindi pa gumawa ng ayon sa ginawa mo, ikaw at ang iyong mga sakop na bayan.+ 49  Narito! Ito ang naging kamalian ng Sodoma na iyong kapatid na babae: Pagmamapuri,+ kasapatan sa tinapay+ at ang kawalang-alalahanin+ sa pananatiling panatag ang nasa kaniya at nasa kaniyang mga sakop na bayan,+ at ang kamay ng napipighati+ at ng dukha ay hindi niya pinalakas.+ 50  At sila ay patuloy na nagpalalo+ at nagsagawa ng karima-rimarim na bagay sa harap ko,+ at nang dakong huli ay inalis ko sila, ayon sa nakita kong siyang nararapat.+ 51  “ ‘At kung tungkol sa Samaria,+ hindi pa siya nagkasala ng kalahati man lamang ng iyong mga kasalanan, ngunit patuloy mong pinarami ang iyong mga karima-rimarim na bagay nang higit kaysa sa ginawa nila, anupat pinagtingin mong matuwid ang iyong mga kapatid na babae dahil sa lahat ng iyong mga karima-rimarim na bagay na isinagawa mo.+ 52  Ikaw rin, taglayin mo ang iyong kahihiyan kapag kailangan mong makipagtalo para sa iyong mga kapatid na babae. Dahil sa iyong mga kasalanan na sa mga iyon ay gumawi ka nang higit na karima-rimarim kaysa sa kanila, higit silang matuwid kaysa sa iyo.+ At ikaw rin, mapahiya ka at taglayin ang iyong kahihiyan sa dahilang pinagtitingin mong matuwid ang iyong mga kapatid na babae.’ 53  “ ‘At titipunin ko ang mga nabihag+ sa kanila, ang mga nabihag sa Sodoma at sa kaniyang mga sakop na bayan, at ang mga nabihag sa Samaria at sa kaniyang mga sakop na bayan; titipunin ko rin ang mga nabihag sa iyo na nasa gitna nila,+ 54  upang taglayin mo ang iyong kahihiyan;+ at mapapahiya ka dahil sa lahat ng iyong ginawa, sapagkat inaliw mo sila.+ 55  At ang iyong sariling mga kapatid na babae, ang Sodoma at ang kaniyang mga sakop na bayan, ay babalik sa kanilang dating kalagayan, at ang Samaria at ang kaniyang mga sakop na bayan ay babalik sa kanilang dating kalagayan, at ikaw rin at ang iyong sariling mga sakop na bayan ay babalik sa inyong dating kalagayan.+ 56  At ang Sodoma na iyong kapatid na babae ay hindi naging marapat marinig sa iyong bibig sa araw ng iyong pagmamapuri,+ 57  bago nalantad+ ang iyong sariling kasamaan, gaya noong panahon ng pandurusta ng mga anak na babae ng Sirya+ at ng lahat ng nasa palibot niya, ang mga anak na babae ng mga Filisteo,+ yaong mga nakikitungo sa iyo nang may panlilibak sa magkabi-kabila.+ 58  Ang iyong mahalay na paggawi+ at ang iyong mga karima-rimarim na bagay, ikaw mismo ang magpapasan ng mga iyon,’+ ang sabi ni Jehova.” 59  “Sapagkat ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Gagawin ko rin sa iyo ang gaya ng ginawa mo,+ sapagkat hinamak mo ang sumpa sa pagsira sa aking tipan.+ 60  At aalalahanin ko mismo ang aking tipan sa iyo noong mga araw ng iyong kabataan,+ at magtatatag ako para sa iyo ng isang tipan na namamalagi nang walang takda.+ 61  At tiyak na aalalahanin mo ang iyong mga lakad+ at mapapahiya ka kapag tinanggap mo ang iyong mga kapatid na babae, ang mga nakatatanda sa iyo at gayundin ang mga nakababata sa iyo, at ibibigay ko nga sila sa iyo bilang mga anak na babae,+ ngunit hindi dahil sa iyong tipan.’+ 62  “ ‘At itatatag ko mismo ang aking tipan sa iyo;+ at iyo ngang makikilala na ako ay si Jehova, 63  upang maalaala mo at mapahiya+ ka nga at hindi ka na magkaroon pa ng dahilan upang magbuka ng iyong bibig+ dahil sa iyong kahihiyan, kapag gumawa ako ng pagbabayad-sala+ para sa iyo dahil sa lahat ng iyong ginawa,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova.”

Talababa