Eclesiastes 8:1-17

8  Sino ang gaya ng marunong?+ At sino ang nakaaalam ng pakahulugan ng isang bagay?+ Ang karunungan ng isang tao ay nagpapasinag ng kaniyang mukha, at maging ang kasungitan ng kaniyang mukha ay nababago sa ikabubuti.+  Sinasabi ko: “Tuparin mo ang mismong utos ng hari,+ at gawin iyon alang-alang sa sumpa sa Diyos.+  Huwag kang magmadali, upang makaalis ka sa harap niya.+ Huwag kang tumindig sa isang masamang bagay.+ Sapagkat ang lahat ng kalugdan niyang gawin ay gagawin niya,+  sapagkat ang salita ng hari ang siyang kapangyarihang manupil;+ at sino ang makapagsasabi sa kaniya: ‘Ano ang ginagawa mo?’ ”  Siyang tumutupad ng utos ay hindi makaaalam ng anumang bagay na kapaha-pahamak,+ at ang pusong marunong ay makakakilala kapuwa ng panahon at kahatulan.+  Sapagkat may panahon at kahatulan para sa bawat pangyayari,+ dahil ang kapahamakan ng mga tao ay malaki sa kanila.+  Sapagkat walang sinumang nakaaalam kung ano ang mangyayari,+ dahil sino ang makapagsasabi sa kaniya kung paano nga iyon mangyayari?  Walang taong may kapangyarihan sa espiritu upang pigilan ang espiritu;+ ni may anumang kapangyarihang manupil sa araw ng kamatayan;+ ni mayroon mang pagpapauwi mula sa digmaan.+ At ang kabalakyutan ay hindi maglalaan ng pagtakas para sa mga nagsasagawa nito.+  Ang lahat ng ito ay nakita ko, at iniukol ko ang aking puso sa bawat gawa na ginawa sa ilalim ng araw, sa panahong ang tao ay nanunupil sa tao sa kaniyang ikapipinsala.+ 10  Ngunit, bagaman gayon nga, nakita kong inililibing ang mga balakyot,+ kung paanong sila ay pumasok at kung paanong sila ay lumalabas mula sa dakong banal+ at nalilimutan sa lunsod kung saan sila gumawi nang gayon.+ Ito rin ay walang kabuluhan. 11  Dahil ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi kaagad inilalapat,+ kung kaya ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubusang nakatalaga sa mga iyon upang gumawa ng masama.+ 12  Bagaman ang isang makasalanan ay gumagawa ng masama+ nang isang daang ulit at nagpapatuloy nang mahabang panahon hangga’t kinalulugdan niya, gayunma’y batid ko rin na magiging mabuti ang kalalabasan para sa mga natatakot sa tunay na Diyos,+ sapagkat kinatatakutan nila siya.+ 13  Ngunit hindi magiging mabuti ang kalalabasan para sa balakyot,+ ni mapalalawig man niya ang kaniyang mga araw na gaya ng isang anino,+ sapagkat hindi niya kinatatakutan ang Diyos.+ 14  May kawalang-kabuluhan na nagaganap sa lupa, na may mga matuwid na ang nangyayari sa kanila ay waring ukol sa gawa ng mga balakyot,+ at may mga balakyot na ang nangyayari sa kanila ay waring ukol sa gawa ng mga matuwid.+ Sinabi kong ito rin ay walang kabuluhan. 15  At pinapurihan ko ang kasayahan,+ sapagkat wala nang mas mabuti sa mga tao sa ilalim ng araw kundi ang kumain at uminom at magsaya, at na iyon ay mapasakanila sa kanilang pagpapagal sa mga araw ng kanilang buhay,+ na ibinigay sa kanila ng tunay na Diyos sa ilalim ng araw.+ 16  Kaya naman iniukol ko ang aking puso+ upang alamin ang karunungan at upang makita ang kaabalahan na isinasagawa sa lupa,+ sapagkat may isa na hindi nakakakita ng tulog ang mga mata, sa araw man o sa gabi.+ 17  At nakita ko ang lahat ng gawa ng tunay na Diyos,+ kung paanong hindi matuklasan ng mga tao ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw;+ gaano mang pagpapagal ang gawin ng mga tao upang masumpungan, gayunma’y hindi nila natutuklasan.+ At sabihin man nila na may sapat silang karunungan upang makaalam,+ hindi nila matutuklasan.+

Talababa