Deuteronomio 34:1-12

34  Nang magkagayon ay umahon si Moises mula sa mga disyertong kapatagan ng Moab patungo sa Bundok Nebo,+ sa taluktok ng Pisga,+ na nakaharap sa Jerico.+ At ipinakita ni Jehova sa kaniya ang buong lupain, ang Gilead hanggang sa Dan,+  at ang buong Neptali at ang lupain ng Efraim at Manases at ang buong lupain ng Juda hanggang sa kanluraning dagat,+  at ang Negeb+ at ang Distrito,+ na kapatagang libis ng Jerico, na lunsod ng mga puno ng palma,+ hanggang sa Zoar.+  At sinabi ni Jehova sa kaniya: “Ito ang lupain na isinumpa ko kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na sinasabi, ‘Sa iyong binhi ay ibibigay ko ito.’+ Ipinakita ko ito sa iyo ng iyong sariling mga mata, sapagkat hindi ka tatawid doon.”+  Pagkatapos nito, si Moises na lingkod ni Jehova+ ay namatay roon sa lupain ng Moab sa utos ni Jehova.+  At inilibing niya siya sa libis sa lupain ng Moab sa tapat ng Bet-peor,+ at walang sinuman ang nakaaalam ng kaniyang libingan hanggang sa araw na ito.+  At si Moises ay isang daan at dalawampung taóng gulang nang mamatay siya.+ Ang kaniyang mata ay hindi lumabo,+ at ang kaniyang lakas ay hindi nawala.+  At tinangisan ng mga anak ni Israel si Moises sa mga disyertong kapatagan ng Moab nang tatlumpung araw.+ Sa kalaunan ay natapos ang mga araw ng pagtangis sa yugto ng pagdadalamhati para kay Moises.  At si Josue na anak ni Nun ay puspos ng espiritu ng karunungan,+ sapagkat ipinatong ni Moises ang kaniyang kamay sa kaniya;+ at ang mga anak ni Israel ay nagsimulang makinig sa kaniya at ginawa nila ang gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises.+ 10  Ngunit wala pang bumabangong propeta sa Israel na gaya ni Moises,+ na nakilala ni Jehova nang mukhaan,+ 11  kung tungkol sa lahat ng mga tanda at mga himala na pinagsuguan sa kaniya ni Jehova na gawin sa lupain ng Ehipto kay Paraon at sa lahat ng kaniyang mga lingkod at sa kaniyang buong lupain,+ 12  at may kinalaman sa buong malakas na kamay at sa lahat ng dakilang bagay na kasindak-sindak na ipinakita ni Moises sa paningin ng buong Israel.+

Talababa