Deuteronomio 26:1-19

26  “At mangyayari nga na kapag sa wakas ay nakapasok ka sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos bilang mana, at nagawa mo nang ariin iyon at nanahanan ka na roon,+  kukuha ka nga ng mga unang bunga+ sa lahat ng bunga ng lupa, na dadalhin mo mula sa iyong lupain na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos, at ilalagay mo ang mga iyon sa isang basket at pumaroon ka sa dakong pipiliin ni Jehova na iyong Diyos upang doon patahanin ang kaniyang pangalan.+  At paroroon ka sa saserdote+ na nanunungkulan sa mga araw na iyon at sasabihin mo sa kaniya, ‘Iuulat ko ngayon kay Jehova na iyong Diyos na nakapasok na ako sa lupain na isinumpa ni Jehova sa ating mga ninuno upang ibigay sa atin.’+  “At kukunin ng saserdote ang basket mula sa iyong kamay at ilalagay iyon sa harap ng altar ni Jehova na iyong Diyos.  At sasagot ka at sasabihin mo sa harap ni Jehova na iyong Diyos, ‘Ang aking ama ay isang pumapanaw na Siryano;+ at bumaba siya sa Ehipto+ at nanirahan doon bilang dayuhan na kaunting-kaunti ang bilang;+ ngunit doon ay naging isa siyang dakilang bansa, na makapangyarihan at marami.+  At ang mga Ehipsiyo ay nakitungo sa amin nang masama at pinighati kami at inatangan kami ng mabigat na pagkaalipin.+  At nagsimula kaming dumaing kay Jehova na Diyos ng aming mga ninuno,+ at dininig ni Jehova ang aming tinig+ at tiningnan ang aming kapighatian at ang aming kabagabagan at ang paniniil sa amin.+  Nang dakong huli ay inilabas kami ni Jehova mula sa Ehipto sa pamamagitan ng isang malakas na kamay+ at isang unat na bisig+ at sa pamamagitan ng matinding kakilabutan+ at sa pamamagitan ng mga tanda at mga himala.+  Pagkatapos ay dinala niya kami sa dakong ito at ibinigay sa amin ang lupaing ito, isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan.+ 10  At ngayon, narito, dinala ko ang mga unang bunga mula sa bunga ng lupa na ibinigay sa akin ni Jehova.’+ “Ilalagay mo rin iyon sa harap ni Jehova na iyong Diyos at yuyukod ka sa harap ni Jehova na iyong Diyos.+ 11  At magsasaya ka+ dahil sa lahat ng kabutihan na ibinigay ni Jehova na iyong Diyos sa iyo at sa iyong sambahayan, ikaw at ang Levita at ang naninirahang dayuhan na nasa gitna mo.+ 12  “Kapag natapos mo ang pagbubukod ng ikapu+ na buong ikasampu ng iyong ani sa ikatlong taon,+ na taon ng ikasampu, ibibigay mo rin iyon sa Levita, sa naninirahang dayuhan, sa batang lalaking walang ama at sa babaing balo, at kakainin nila iyon sa loob ng iyong mga pintuang-daan at magpapakabusog.+ 13  At sasabihin mo sa harap ni Jehova na iyong Diyos, ‘Inalis ko na yaong banal mula sa bahay at ibinigay ko na rin iyon sa Levita at sa naninirahang dayuhan, sa batang lalaking walang ama at sa babaing balo,+ ayon sa lahat ng iyong utos na iniutos mo sa akin. Hindi ko nilabag ang iyong mga utos, ni kinalimutan ko man.+ 14  Hindi ko iyon kinain sa panahon ng aking pagdadalamhati, ni inalis ko man ang anumang bahagi niyaon habang marumi, ni ibinigay ko man ang anumang bahagi niyaon para sa sinumang patay. Nakinig ako sa tinig ni Jehova na aking Diyos. Ginawa ko ang ayon sa lahat ng iniutos mo sa akin. 15  Dumungaw ka mula sa iyong banal na tahanan,+ ang langit, at pagpalain mo ang iyong bayang Israel+ at ang lupa na ibinigay mo sa amin, gaya ng isinumpa mo sa aming mga ninuno,+ ang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan.’+ 16  “Sa araw na ito ay inuutusan ka ni Jehova na iyong Diyos na isagawa ang mga tuntunin at mga hudisyal na pasiyang ito;+ at tutuparin mo at isasagawa mo ang mga iyon nang iyong buong puso+ at nang iyong buong kaluluwa.+ 17  Naganyak mo si Jehova na sabihin ngayon na siya ang magiging iyong Diyos habang ikaw ay lumalakad sa kaniyang mga daan at tumutupad sa kaniyang mga tuntunin+ at sa kaniyang mga utos+ at sa kaniyang mga hudisyal na pasiya+ at nakikinig sa kaniyang tinig.+ 18  Kung tungkol kay Jehova, naganyak ka niyang sabihin ngayon na ikaw ay magiging kaniyang bayan, isang pantanging pag-aari,+ gaya ng ipinangako niya sa iyo,+ at na tutuparin mo ang lahat ng kaniyang mga utos, 19  at na ilalagay ka niyang mataas kaysa sa lahat ng iba pang bansa na ginawa niya,+ na nagbubunga ng papuri at karangalan at kagandahan, habang pinatutunayan mong ikaw ay isang bayang banal kay Jehova na iyong Diyos,+ gaya ng ipinangako niya.”

Talababa