Deuteronomio 24:1-22

24  “Kung kukunin ng isang lalaki ang isang babae at gagawin itong pag-aari niya bilang asawa, mangyayari nga na kung hindi ito makasumpong ng lingap sa kaniyang paningin sapagkat nakasumpong siya sa kaniya ng isang bagay na marumi,+ susulat nga siya ng isang kasulatan ng diborsiyo+ para rito at ilalagay niya iyon sa kamay nito at paaalisin niya ito sa kaniyang bahay.+  At lalabas ito sa kaniyang bahay at yayaon at magiging sa ibang lalaki.+  Kung ang huling lalaki ay mapoot sa kaniya at sumulat ng isang kasulatan ng diborsiyo para sa kaniya at ilagay iyon sa kaniyang kamay at paalisin siya sa kaniyang bahay, o kung sakaling mamatay ang huling lalaking kumuha sa kaniya bilang kaniyang asawa,  ang unang may-ari sa kaniya na nagpaalis sa kaniya ay hindi pahihintulutang kunin siyang muli upang maging asawa niya pagkatapos na siya ay madungisan;+ sapagkat iyon ay karima-rimarim sa harap ni Jehova, at huwag mong aakayin sa pagkakasala ang lupain na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos bilang mana.  “Kung ang isang lalaki ay kumuha ng isang bagong asawa,+ huwag siyang lalabas na kasama ng hukbo, ni iaatang man sa kaniya ang anupamang bagay. Siya ay mananatiling malaya sa kaniyang bahay sa loob ng isang taon, at pasasayahin niya ang kaniyang asawa na kinuha niya.+  “Walang sinuman ang aagaw sa isang gilingang pangkamay o sa pang-ibabaw na batong panggiling nito bilang panagot,+ sapagkat isang kaluluwa ang inaagaw niya bilang panagot.  “Kung ang isang lalaki ay masumpungang nandukot+ ng isang kaluluwa ng kaniyang mga kapatid mula sa mga anak ni Israel, at pinakitunguhan niya ito nang may paniniil at ipinagbili ito,+ ang nandukot na iyon ay dapat ding mamatay. At aalisin mo ang kasamaan sa gitna mo.+  “Mag-ingat ka sa salot na ketong+ upang ingatang mabuti at gawin ang ayon sa lahat ng ituturo sa inyo ng mga saserdote, na mga Levita.+ Kung ano ang iniutos ko sa kanila ay dapat ninyong maingat+ na isagawa.  Dapat alalahanin ang ginawa ni Jehova na iyong Diyos kay Miriam sa daan noong papalabas kayo mula sa Ehipto.+ 10  “Kung magpapahiram ka sa iyong kapuwa ng anumang uri ng pautang,+ huwag kang papasok sa kaniyang bahay upang kunin sa kaniya ang kaniyang ipinanagot.+ 11  Tatayo ka sa labas, at dadalhin sa iyo sa labas ng taong pinauutang mo ang panagot. 12  At kung ang taong iyon ay nasa kagipitan, huwag kang matutulog na taglay ang kaniyang panagot.+ 13  Sa anumang paraan ay ibabalik mo sa kaniya ang panagot sa paglubog ng araw,+ at siya ay matutulog na taglay ang kaniyang kasuutan,+ at pagpapalain+ ka niya; at mangangahulugan ito ng katuwiran para sa iyo sa harap ni Jehova na iyong Diyos.+ 14  “Huwag mong dadayain ang isang upahang trabahador na nasa kagipitan at dukha, maging sa iyong mga kapatid man o sa iyong mga naninirahang dayuhan na nasa iyong lupain, sa loob ng iyong mga pintuang-daan.+ 15  Sa kaniyang araw ay ibibigay mo sa kaniya ang kaniyang kabayaran,+ at hindi ito dapat lubugan ng araw, sapagkat siya ay nasa kagipitan at nagtataas ng kaniyang kaluluwa ukol sa kaniyang kabayaran; upang hindi siya dumaing kay Jehova laban sa iyo,+ at magiging kasalanan iyon sa ganang iyo.+ 16  “Ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak, at ang mga anak ay hindi papatayin dahil sa mga ama.+ Ang bawat isa ay papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan.+ 17  “Huwag mong babaluktutin ang kahatulan sa naninirahang dayuhan+ o sa batang lalaking walang ama,+ at huwag mong aagawin ang kasuutan ng isang babaing balo bilang panagot.+ 18  At alalahanin mong naging alipin ka sa Ehipto, at tinubos ka ni Jehova na iyong Diyos mula roon.+ Iyan ang dahilan kung bakit ko iniuutos sa iyo na gawin ang bagay na ito. 19  “Kung gagapasin mo ang iyong ani sa iyong bukid,+ at nakalimutan mo ang isang tungkos sa bukid, huwag kang babalik upang kunin iyon. Iyon ay mananatili para sa naninirahang dayuhan, para sa batang lalaking walang ama at para sa babaing balo;+ upang pagpalain ka ni Jehova na iyong Diyos sa bawat gawa ng iyong kamay.+ 20  “Kung papaspasan mo ang iyong punong olibo, huwag mong babalikan ang mga sanga nito na nadaanan mo. Iyon ay mananatili para sa naninirahang dayuhan, para sa batang lalaking walang ama at para sa babaing balo.+ 21  “Kung mamimitas ka ng mga ubas sa iyong ubasan, huwag mong pipitasin ang mga tira na nadaanan mo. Ang mga iyon ay mananatili para sa naninirahang dayuhan, para sa batang lalaking walang ama at para sa babaing balo. 22  At alalahanin mong naging alipin ka sa lupain ng Ehipto.+ Iyan ang dahilan kung bakit ko iniuutos sa iyo na gawin ang bagay na ito.+

Talababa