Deuteronomio 12:1-32

12  “Ito ang mga tuntunin+ at mga hudisyal na pasiya+ na dapat ninyong maingat na isagawa+ sa lupain na tiyak na ipahihintulot ni Jehova na Diyos ng iyong mga ninuno na ariin mo, sa lahat ng mga araw na kayo ay buháy sa ibabaw ng lupa.+  Dapat ninyong wasakin+ nang lubos ang lahat ng mga dako kung saan ang mga bansa na itataboy ninyo ay naglingkod sa kanilang mga diyos, sa matataas na bundok at sa mga burol at sa ilalim ng bawat mayabong na punungkahoy.+  At ibagsak ninyo ang kanilang mga altar+ at gibain ang kanilang mga sagradong haligi,+ at dapat ninyong sunugin sa apoy ang kanilang mga sagradong poste+ at putulin ang mga nililok na imahen+ ng kanilang mga diyos, at pawiin ninyo ang kanilang mga pangalan mula sa dakong iyon.+  “Huwag ninyong gagawin ang gayon kay Jehova na inyong Diyos,+  kundi ang dakong pipiliin ni Jehova na inyong Diyos mula sa lahat ng inyong mga tribo upang doon ilagay ang kaniyang pangalan, upang patahanin iyon, ay hahanapin ninyo, at doon ka pumaroon.+  At doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na sinusunog+ at ang inyong mga hain at ang inyong mga ikasampung bahagi+ at ang abuloy ng inyong kamay+ at ang inyong mga panatang handog+ at ang inyong mga kusang-loob na handog+ at ang mga panganay ng inyong bakahan at ng inyong kawan.+  At doon kayo kakain sa harap ni Jehova na inyong Diyos+ at magsasaya sa lahat ng inyong pinagpapagalan,+ kayo at ang inyong mga sambahayan, sapagkat pinagpala ka ni Jehova na iyong Diyos.  “Huwag kayong gagawa ng ayon sa lahat ng ginagawa natin dito ngayon, na bawat isa anuman ang tama sa kaniyang sariling paningin,+  sapagkat hindi pa kayo nakararating sa pahingahang-dako+ at sa mana na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos. 10  At tatawid kayo sa Jordan+ at mananahanan sa lupain na ibinibigay sa inyo ni Jehova na inyong Diyos bilang pag-aari,+ at tiyak na bibigyan niya kayo ng kapahingahan mula sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot, at mananahanan nga kayo nang tiwasay.+ 11  At mangyayari nga na sa dakong+ pipiliin ni Jehova na inyong Diyos upang doon patahanin ang kaniyang pangalan ay doon ninyo dadalhin ang lahat niyaong iniuutos ko sa inyo, ang inyong mga handog na sinusunog+ at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi+ at ang abuloy+ ng inyong kamay at lahat ng pili mula sa inyong mga panatang+ handog na ipananata ninyo kay Jehova. 12  At magsaya kayo sa harap ni Jehova na inyong Diyos,+ kayo at ang inyong mga anak na lalaki at ang inyong mga anak na babae at ang inyong mga aliping lalaki at ang inyong mga aliping babae at ang Levita na nasa loob ng inyong mga pintuang-daan, sapagkat wala siyang bahagi o mana na kasama ninyo.+ 13  Mag-ingat ka na baka maihandog mo ang iyong mga handog na sinusunog sa iba pang dako na iyong makikita.+ 14  Kundi sa dakong pipiliin ni Jehova sa isa sa iyong mga tribo ay doon mo dapat ihandog ang iyong mga handog na sinusunog, at doon mo dapat gawin ang lahat ng iniuutos ko sa iyo.+ 15  “Gayunma’y makapagpapatay ka kailanma’t ninanasa ng iyong kaluluwa,+ at kumain ka ng karne ayon sa pagpapala ni Jehova na iyong Diyos na ibinigay niya sa iyo, sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang-daan. Ang marumi+ at ang malinis ay makakakain niyaon, gaya ng gasela at gaya ng lalaking usa.+ 16  Tanging ang dugo ang huwag ninyong kakainin.+ Dapat mong ibuhos iyon sa lupa gaya ng tubig.+ 17  Hindi pahihintulutang kainin mo sa loob ng iyong mga pintuang-daan ang ikasampung bahagi ng iyong butil+ o ng iyong bagong alak o ng iyong langis o ang mga panganay ng iyong bakahan at ng iyong kawan+ o ang anuman mula sa iyong mga panatang handog na iyong ipananata o ang iyong mga kusang-loob na handog+ o ang abuloy ng iyong kamay.+ 18  Kundi kakainin mo iyon sa harap ni Jehova na iyong Diyos, sa dakong pipiliin ni Jehova na iyong Diyos,+ ikaw at ang iyong anak na lalaki at ang iyong anak na babae at ang iyong aliping lalaki at ang iyong aliping babae at ang Levita na nasa loob ng iyong mga pintuang-daan; at magsaya ka+ sa harap ni Jehova na iyong Diyos sa lahat ng iyong pinagpapagalan. 19  Mag-ingat ka upang hindi mo mapabayaan ang Levita+ sa lahat ng iyong mga araw sa iyong lupa. 20  “Kapag palalawakin ni Jehova na iyong Diyos ang iyong teritoryo,+ gaya ng ipinangako niya sa iyo,+ at tiyak na sasabihin mo, ‘Kakain ako ng karne,’ sapagkat nagnanasang kumain ng karne ang iyong kaluluwa, kailanma’t ninanasa ng iyong kaluluwa ay makakakain ka ng karne.+ 21  Kung ang dakong pipiliin ni Jehova na iyong Diyos upang doon ilagay ang kaniyang pangalan+ ay malayo sa iyo, patayin mo nga ang ilan sa iyong bakahan o ang ilan sa iyong kawan na ibinigay ni Jehova sa iyo, gaya ng iniutos ko sa iyo, at kumain ka sa loob ng iyong mga pintuang-daan kailanma’t ninanasa ng iyong kaluluwa.+ 22  Kung paano lamang kinakain ang gasela at ang lalaking usa,+ gayon mo makakain iyon: ang marumi+ at ang malinis ay magkasamang makakakain niyaon. 23  Maging matatag ka lamang na ipasiyang huwag kainin ang dugo,+ sapagkat ang dugo ay siyang kaluluwa+ at huwag mong kakainin ang kaluluwa kasama ng laman. 24  Huwag mong kakainin iyon. Dapat mong ibuhos iyon sa lupa na parang tubig.+ 25  Huwag mong kakainin iyon, upang mapabuti ka+ at ng iyong mga anak na kasunod mo, sapagkat gagawin mo yaong tama sa paningin ni Jehova.+ 26  Ang iyong mga banal na bagay+ lamang na magiging iyo, at ang iyong mga panatang handog+ ang dapat mong dalhin, at pumaroon ka sa dakong pipiliin ni Jehova.+ 27  At iharap mo ang iyong mga handog na sinusunog,+ ang karne at ang dugo,+ sa ibabaw ng altar ni Jehova na iyong Diyos; at ang dugo ng iyong mga hain ay dapat na ibuhos sa harap ng altar ni Jehova+ na iyong Diyos, ngunit ang karne ay maaari mong kainin. 28  “Mag-ingat ka, at sundin mo ang lahat ng mga salitang ito na iniuutos ko sa iyo,+ upang mapabuti ka+ at ng iyong mga anak na kasunod mo hanggang sa panahong walang takda, sapagkat gagawin mo yaong mabuti at tama sa paningin ni Jehova na iyong Diyos.+ 29  “Kapag lilipulin ni Jehova na iyong Diyos mula sa harap mo ang mga bansa na iyong paroroonan upang itaboy sila,+ itataboy mo nga sila at mananahanan ka sa kanilang lupain.+ 30  Mag-ingat ka na baka mabitag kang sumunod sa kanila,+ pagkatapos na malipol sila mula sa harap mo, at baka mag-usisa ka may kinalaman sa kanilang mga diyos, na sinasabi, ‘Paano pinaglilingkuran noon ng mga bansang ito ang kanilang mga diyos? At ako, oo, ako, ay gagawa ng gayundin.’ 31  Huwag mong gagawin ang gayon kay Jehova na iyong Diyos,+ sapagkat lahat ng bagay na karima-rimarim kay Jehova na talagang kinapopootan niya ay ginagawa nila sa kanilang mga diyos, sapagkat maging ang kanilang mga anak na lalaki at ang kanilang mga anak na babae ay palagian nilang sinusunog sa apoy para sa kanilang mga diyos.+ 32  Bawat salita na iniuutos ko sa inyo ay siyang dapat ninyong maingat na isagawa.+ Huwag ninyong daragdagan iyon ni babawasan man iyon.+

Talababa