Deuteronomio 11:1-32

11  “At iibigin mo si Jehova na iyong Diyos+ at tutuparin mo ang iyong katungkulan sa kaniya at ang kaniyang mga batas at ang kaniyang mga hudisyal na pasiya+ at ang kaniyang mga utos sa tuwina.  At nalalaman ninyong lubos ngayon (sapagkat hindi ko kausap ang inyong mga anak na hindi nakaalam at hindi nakakita ng disiplina ni Jehova+ na inyong Diyos, ng kaniyang kadakilaan,+ ng kaniyang malakas na kamay+ at ng kaniyang unat na bisig,+  ni ng kaniyang mga tanda at ng kaniyang mga gawa na ginawa niya sa gitna ng Ehipto+ kay Paraon na hari ng Ehipto at sa kaniyang buong lupain;  ni ng ginawa niya sa mga hukbong militar ng Ehipto, sa kaniyang mga kabayo at sa kaniyang mga karong pandigma na laban sa kanilang mga mukha ay pinaapaw niya ang tubig ng Dagat na Pula nang hinahabol nila sila,+ at pinuksa sila ni Jehova hanggang sa araw na ito;+  ni ng ginawa niya sa inyo sa ilang hanggang sa pagdating ninyo sa dakong ito;  ni ng ginawa niya kay Datan at kay Abiram+ na mga anak ni Eliab na anak ni Ruben, nang ibuka ng lupa ang bibig nito at lamunin sila at ang kanilang mga sambahayan at ang kanilang mga tolda at bawat bagay na umiiral na sumunod sa kanila sa gitna ng buong Israel);+  sapagkat ang inyong mga mata ang nakakita ng lahat ng dakilang mga gawa ni Jehova na kaniyang ginawa.+  “At tuparin ninyo ang buong utos+ na iniuutos ko sa iyo ngayon, upang lumakas kayo at makapasok nga at ariin ang lupain na tatawirin ninyo upang ariin,+  at upang mapahaba ninyo ang inyong mga araw+ sa lupa na isinumpa ni Jehova sa inyong mga ninuno na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi,+ isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan.+ 10  “Sapagkat ang lupain na iyong paroroonan upang ariin ay hindi gaya ng lupain ng Ehipto na inyong nilabasan, kung saan naghahasik ka noon ng iyong binhi at nagpapatubig ka sa pamamagitan ng iyong paa, gaya ng isang hardin ng mga gulay. 11  Kundi ang lupain na tatawirin ninyo upang ariin ay isang lupain ng mga bundok at mga kapatagang libis.+ Mula sa ulan ng langit ay umiinom ito ng tubig; 12  isang lupaing pinangangalagaan ni Jehova na iyong Diyos. Ang mga mata+ ni Jehova na iyong Diyos ay palaging nakatingin doon, mula sa pasimula ng taon hanggang sa pagtatapos ng taon. 13  “At mangyayari nga na kung walang pagsalang susundin ninyo ang aking mga utos+ na iniuutos ko sa inyo ngayon upang ibigin si Jehova na inyong Diyos at upang paglingkuran siya nang inyong buong puso at nang inyong buong kaluluwa,+ 14  tiyak na magbibigay naman ako ng ulan para sa inyong lupain sa takdang panahon nito,+ ulan sa taglagas at ulan sa tagsibol,+ at magtitipon ka nga ng iyong butil at ng iyong matamis na alak at ng iyong langis. 15  At tiyak na magbibigay ako ng pananim sa iyong bukid para sa iyong mga alagang hayop,+ at kakain ka nga at mabubusog.+ 16  Mag-ingat kayo na baka maakit ang inyong puso,+ at kayo ay lumihis at sumamba sa ibang mga diyos at yumukod sa mga iyon,+ 17  at ang galit ni Jehova ay lumagablab laban sa inyo, at sarhan niya ang langit upang walang dumating na ulan+ at ang lupa ay hindi magbigay ng bunga nito at malipol kayo nang mabilis mula sa mabuting lupain na ibinibigay sa inyo ni Jehova.+ 18  “At ituon ninyo ang mga salita kong ito sa inyong puso+ at sa inyong kaluluwa at itali ninyo iyon bilang tanda sa inyong kamay, at iyon ay magiging pangharap na pamigkis sa pagitan ng inyong mga mata.+ 19  Ituturo rin ninyo iyon sa inyong mga anak, na sinasalita iyon kapag nakaupo ka sa iyong bahay at kapag naglalakad ka sa daan at kapag nakahiga ka at kapag bumabangon ka.+ 20  At isusulat mo iyon sa mga poste ng pinto ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang-daan,+ 21  upang dumami ang inyong mga araw at ang mga araw ng inyong mga anak+ sa lupa na isinumpa ni Jehova sa inyong mga ninuno na ibibigay sa kanila,+ gaya ng mga araw ng mga langit sa ibabaw ng lupa.+ 22  “Sapagkat kung mahigpit ninyong tutuparin ang buong utos+ na ito na iniuutos ko sa inyo upang gawin, na ibigin si Jehova na inyong Diyos,+ na lumakad sa lahat ng kaniyang mga daan+ at mangunyapit sa kaniya,+ 23  palalayasin din naman ni Jehova ang lahat ng mga bansang ito dahil sa inyo,+ at tiyak na magtataboy kayo ng mga bansa na mas dakila at higit na malalaki kaysa sa inyo.+ 24  Ang bawat dakong tutuntungan ng talampakan ng inyong paa ay magiging inyo.+ Mula sa ilang hanggang sa Lebanon, mula sa Ilog, na ilog ng Eufrates, hanggang sa kanluraning dagat ay magiging inyong hangganan.+ 25  Walang lalaking makatatayo nang matatag laban sa inyo.+ Ang panghihilakbot sa inyo at ang pagkatakot sa inyo ay ilalagay ni Jehova na inyong Diyos sa ibabaw ng buong lupain+ na inyong tutuntungan, gaya ng ipinangako niya sa inyo. 26  “Tingnan ninyo, inilalagay ko sa harap ninyo ngayon ang pagpapala at ang sumpa:+ 27  ang pagpapala, kung susundin ninyo ang mga utos ni Jehova na inyong Diyos+ na iniuutos ko sa inyo ngayon; 28  at ang sumpa,+ kung hindi ninyo susundin ang mga utos ni Jehova na inyong Diyos+ at lilihis kayo mula sa daan na iniuutos ko sa inyo ngayon, upang sumunod sa ibang mga diyos na hindi ninyo kilala. 29  “At mangyayari nga na kapag ipapasok ka ni Jehova na iyong Diyos sa lupain na iyong paroroonan upang ariin,+ ibibigay mo naman ang pagpapala sa Bundok Gerizim+ at ang sumpa sa Bundok Ebal.+ 30  Hindi ba ang mga iyon ay nasa panig ng Jordan sa dakong nilulubugan ng araw, sa lupain ng mga Canaanita na tumatahan sa Araba,+ sa tapat ng Gilgal,+ sa tabi ng malalaking punungkahoy ng More?+ 31  Sapagkat tatawirin ninyo ang Jordan upang pumasok at ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ni Jehova na inyong Diyos, at aariin ninyo iyon at tatahan kayo roon.+ 32  At maingat ninyong isagawa ang lahat ng mga tuntunin at mga hudisyal na pasiya+ na inilalagay ko sa harap ninyo ngayon.+

Talababa