Colosas 4:1-18

4  Kayong mga panginoon, patuloy na ipagkaloob sa inyong mga alipin ang matuwid at ang makatarungan,+ sa pagkaalam na kayo rin ay may Panginoon sa langit.+  Magmatiyaga kayo sa pananalangin,+ na nananatiling gising doon taglay ang pasasalamat,+  na kasabay nito ay nananalangin din para sa amin,+ na ang Diyos ay magbukas ng pinto+ ng pagsasalita para sa amin, upang salitain ang sagradong lihim+ tungkol sa Kristo, na dahil nga rito, ako ay nasa mga gapos ng bilangguan;+  upang maihayag ko ito gaya ng dapat kong salitain.+  Patuloy na lumakad na may karunungan sa mga nasa labas,+ na binibili ang naaangkop+ na panahon para sa inyong sarili.  Ang inyong pananalita nawa ay laging may kagandahang-loob,+ na tinimplahan ng asin,+ upang malaman kung paano kayo dapat magbigay ng sagot+ sa bawat isa.  Ang lahat ng aking mga gawain ay ipagbibigay-alam sa inyo ni Tiquico,+ ang aking minamahal na kapatid at tapat na ministro at kapuwa alipin sa Panginoon.  Sa layunin ngang malaman ninyo ang mga bagay na may kinalaman sa amin at upang maaliw niya ang inyong mga puso,+ akin siyang isinusugo sa inyo  kasama ni Onesimo,+ ang aking tapat at minamahal na kapatid, na mula sa inyo. Ang lahat ng bagay dito ay ipaaalam nila sa inyo. 10  Si Aristarco+ na aking kapuwa bihag ay nagpapadala sa inyo ng kaniyang mga pagbati, at gayundin si Marcos+ na pinsan ni Bernabe, (na may kinalaman sa kaniya ay tumanggap kayo ng mga utos na tanggapin+ siya kung sakaling paririyan siya sa inyo,) 11  at si Jesus na tinatawag na Justo, na ang mga ito ay kabilang sa mga tuli. Ang mga ito lamang ang aking mga kamanggagawa para sa kaharian ng Diyos, at ang mga ito ang siyang naging tulong na nagpapalakas sa akin. 12  Si Epafras,+ na mula sa inyo, isang alipin ni Kristo Jesus, ay nagpapadala sa inyo ng kaniyang mga pagbati, na laging nagpupunyagi alang-alang sa inyo sa kaniyang mga panalangin, upang sa wakas ay makatayo kayong ganap+ at may matibay na pananalig sa buong kalooban ng Diyos. 13  Ako nga ay nagpapatotoo sa kaniya na ginugugol niya ang kaniyang sarili na may malaking pagsisikap alang-alang sa inyo at doon sa mga nasa Laodicea+ at doon sa mga nasa Hierapolis. 14  Si Lucas+ ang minamahal na manggagamot ay nagpapadala sa inyo ng kaniyang mga pagbati, at gayundin si Demas.+ 15  Ipaabot ninyo ang aking mga pagbati sa mga kapatid sa Laodicea at kay Nimfa at sa kongregasyon na nasa kaniyang bahay.+ 16  At kapag ang liham na ito ay nabasa na sa inyo, isaayos ninyo na basahin+ din ito sa kongregasyon ng mga taga-Laodicea at na basahin din ninyo yaong mula sa Laodicea. 17  Gayundin, sabihin ninyo kay Arquipo:+ “Patuloy mong ingatan ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon, na tuparin mo ito.” 18  Narito ang aking pagbati, ni Pablo, sa aking sariling kamay.+ Patuloy ninyong isaisip ang aking mga gapos ng bilangguan.+ Sumainyo nawa ang di-sana-nararapat na kabaitan.

Talababa