1 Pedro 4:1-19

4  Samakatuwid yamang si Kristo ay nagdusa sa laman,+ magsakbat din kayo sa inyong sarili ng gayunding disposisyon ng kaisipan;+ sapagkat ang taong nagdusa sa laman ay huminto na mula sa mga kasalanan,+  upang maipamuhay niya ang nalalabi ng kaniyang panahon sa laman,+ hindi na ukol sa mga pagnanasa ng mga tao, kundi ukol sa kalooban ng Diyos.+  Sapagkat ang panahong+ nagdaan ay sapat na upang maisagawa ninyo ang kalooban ng mga bansa+ nang lumalakad kayo sa mga gawa ng mahalay na paggawi,+ masasamang pita, mga pagpapakalabis sa alak,+ mga walang-taros na pagsasaya, mga paligsahan sa pag-inom, at mga bawal na idolatriya.+  Sa dahilang hindi kayo patuloy na tumatakbong kasama nila sa landasing ito sa gayunding pusali ng kabuktutan,+ sila ay nagtataka at patuloy na nagsasalita nang may pang-aabuso tungkol sa inyo.+  Ngunit ang mga taong ito ay magsusulit sa isa+ na handang humatol sa mga buháy at sa mga patay.+  Sa katunayan, sa layuning ito ipinahayag din sa mga patay+ ang mabuting balita, upang sila ay mahatulan ayon sa laman mula sa pangmalas ng mga tao+ ngunit mabuhay ayon sa espiritu+ mula sa pangmalas ng Diyos.  Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na.+ Kaya nga, maging matino sa pag-iisip,+ at maging mapagpuyat may kinalaman sa mga panalangin.+  Higit sa lahat, magkaroon kayo ng masidhing pag-ibig sa isa’t isa,+ sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan.+  Maging mapagpatuloy sa isa’t isa nang walang bulung-bulungan.+ 10  Ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, gamitin ito sa paglilingkod sa isa’t isa bilang mabubuting katiwala ng di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos na ipinamamalas sa iba’t ibang paraan.+ 11  Kung ang sinuman ay nagsasalita, salitain niya iyon na gaya ng mga sagradong kapahayagan+ ng Diyos; kung ang sinuman ay naglilingkod,+ maglingkod siya na umaasa sa lakas na inilalaan ng Diyos;+ upang sa lahat ng mga bagay ay luwalhatiin ang Diyos+ sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. Ang kaluwalhatian+ at ang kalakasan ay kaniya magpakailan-kailanman. Amen. 12  Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa panununog sa gitna ninyo, na nangyayari sa inyo bilang isang pagsubok,+ na para bang isang kakaibang bagay ang nangyayari sa inyo. 13  Sa halip, patuloy kayong magsaya+ yamang kayo ay mga kabahagi sa mga pagdurusa ng Kristo,+ upang kayo ay makapagsaya at mag-umapaw rin sa kagalakan sa panahon ng pagkakasiwalat+ ng kaniyang kaluwalhatian. 14  Kung dinudusta kayo dahil sa pangalan ni Kristo,+ kayo ay maligaya,+ sapagkat ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu mismo ng Diyos, ay namamalagi sa inyo.+ 15  Gayunman, huwag magdusa ang sinuman sa inyo+ bilang isang mamamaslang o magnanakaw o manggagawa ng kasamaan o bilang isang mapakialam+ sa mga bagay-bagay ng ibang tao. 16  Ngunit kung siya ay nagdurusa+ bilang isang Kristiyano, huwag siyang mahiya,+ kundi patuloy niyang luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. 17  Sapagkat ito ang takdang panahon upang ang paghatol ay pasimulan sa bahay ng Diyos.+ Ngayon kung ito ay nagsisimula muna sa atin,+ ano kaya ang magiging wakas niyaong mga hindi masunurin sa mabuting balita ng Diyos?+ 18  “At kung ang taong matuwid ay naliligtas nang may kahirapan,+ saan kaya haharap ang taong di-makadiyos at ang makasalanan?”+ 19  Kung gayon nga, patuloy na ipagkatiwala rin niyaong mga nagdurusa na kasuwato ng kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa isang tapat na Maylalang habang gumagawa sila ng mabuti.+

Talababa