1 Juan 2:1-29

2  Mumunti kong mga anak, isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala.+ At gayunman, kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may katulong+ sa Ama, si Jesu-Kristo, isa na matuwid.+  At siya ay pampalubag-loob+ na hain+ para sa ating mga kasalanan,+ gayunma’y hindi lamang para sa atin+ kundi para rin naman sa buong sanlibutan.+  At sa ganito natin taglay ang kaalaman na nakilala natin siya, samakatuwid nga, kung patuloy nating tinutupad ang kaniyang mga utos.+  Siya na nagsasabing: “Nakilala ko siya,”+ at gayunma’y hindi tumutupad sa kaniyang mga utos,+ ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa taong ito.+  Ngunit sa sinuman na tumutupad sa kaniyang salita,+ tunay na sa taong ito ay pinasakdal na ang pag-ibig sa Diyos.+ Sa ganito natin taglay ang kaalaman na tayo ay kaisa niya.+  Siya na nagsasabi na nananatili siyang kaisa+ niya ay may pananagutan din mismo na patuloy na lumakad kung paanong lumakad ang isang iyon.+  Mga minamahal, sumusulat ako sa inyo, hindi ng isang bagong utos, kundi ng isang lumang utos+ na taglay na ninyo buhat pa nang pasimula.+ Ang lumang utos na ito ay ang salita na inyong narinig.  Muli, sumusulat ako sa inyo ng isang bagong utos, isang bagay na totoo sa kaniyang kalagayan at sa inyo, sapagkat ang kadiliman+ ay lumilipas at ang tunay na liwanag+ ay sumisikat na.  Siya na nagsasabing siya ay nasa liwanag gayunma’y napopoot+ sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon.+ 10  Siya na umiibig sa kaniyang kapatid ay nananatili sa liwanag,+ at walang sanhi ng ikatitisod sa kaniyang kalagayan.+ 11  Ngunit siya na napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman,+ at hindi niya alam kung saan siya paroroon,+ sapagkat binulag ng kadiliman ang kaniyang mga mata. 12  Ako ay sumusulat sa inyo, mumunting mga anak, sapagkat ipinatawad na sa inyo ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kaniyang pangalan.+ 13  Ako ay sumusulat sa inyo, mga ama, sapagkat nakilala ninyo siya na buhat pa nang pasimula.+ Ako ay sumusulat sa inyo, mga kabataang lalaki,+ sapagkat dinaig ninyo ang isa na balakyot.+ Ako ay sumusulat sa inyo, mga anak,+ sapagkat nakilala ninyo ang Ama.+ 14  Ako ay sumusulat sa inyo, mga ama,+ sapagkat nakilala ninyo siya na buhat pa nang pasimula.+ Ako ay sumusulat sa inyo, mga kabataang lalaki, sapagkat kayo ay malalakas+ at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo+ at dinaig ninyo ang isa na balakyot.+ 15  Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay man na nasa sanlibutan.+ Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig sa Ama ay wala sa kaniya;+ 16  sapagkat ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan+—ang pagnanasa ng laman+ at ang pagnanasa ng mga mata+ at ang pagpaparangya ng kabuhayan ng isa+—ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan.+ 17  Karagdagan pa, ang sanlibutan ay lumilipas at gayundin ang pagnanasa nito,+ ngunit siya na gumagawa ng kalooban+ ng Diyos ay nananatili magpakailanman.+ 18  Mga anak, ito ang huling oras,+ at, gaya ng inyong narinig na ang antikristo ay darating,+ maging sa ngayon ay lumitaw na ang maraming antikristo;+ na dahil sa bagay na ito ay natatamo natin ang kaalaman na ito ang huling oras. 19  Sila ay lumabas mula sa atin, ngunit hindi natin sila kauri;+ sapagkat kung kauri natin sila, nanatili sana silang kasama natin.+ Ngunit sila ay lumabas upang maipakita na hindi lahat ay kauri natin.+ 20  At kayo ay may pagkapahid mula sa isa na banal;+ kayong lahat ay may kaalaman.+ 21  Ako ay sumusulat sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan,+ kundi dahil sa alam ninyo ito,+ at dahil sa walang kasinungalingan ang nagmumula sa katotohanan.+ 22  Sino ang sinungaling kung hindi yaong nagkakaila na si Jesus ang Kristo?+ Ito ang antikristo,+ yaong nagkakaila sa Ama at sa Anak.+ 23  Ang bawat isa na nagkakaila sa Anak ay hindi rin kinaroroonan ng Ama.+ Siya na nagpapahayag+ tungkol sa Anak ay kinaroroonan din ng Ama.+ 24  Kung tungkol sa inyo, manatili nawa sa inyo yaong narinig ninyo buhat pa nang pasimula.+ Kung nananatili sa inyo yaong narinig ninyo buhat pa nang pasimula, kayo rin ay mamamalaging kaisa+ ng Anak at kaisa ng Ama.+ 25  Karagdagan pa, ito ang ipinangakong bagay na ipinangako niya mismo sa atin, ang walang-hanggang buhay.+ 26  Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo tungkol doon sa mga nagsisikap na magligaw sa inyo.+ 27  At kung tungkol naman sa inyo, ang pagkapahid+ na tinanggap ninyo mula sa kaniya ay nananatili sa inyo, at hindi ninyo kailangang turuan kayo ng sinuman;+ kundi, kung paanong ang pagkapahid mula sa kaniya ay nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng mga bagay,+ at totoo+ at hindi kasinungalingan, at kung paanong tinuruan kayo nito, manatili kayong kaisa+ niya. 28  Kaya ngayon, mumunting mga anak,+ manatili kayong kaisa+ niya, upang kapag nahayag+ siya ay magkaroon tayo ng kalayaan sa pagsasalita+ at hindi hiyain mula sa kaniya sa kaniyang pagkanaririto.+ 29  Kung alam ninyo na siya ay matuwid,+ natatamo ninyo ang kaalaman na ang bawat isa na nagsasagawa ng katuwiran ay ipinanganak mula sa kaniya.+

Talababa