Turuan ang Iyong mga Anak

Mga magulang, gamitin ang mga kuwentong ito para turuan ang inyong mga anak ng mahahalagang aral sa Bibliya.

Introduksiyon

Ang pananalita sa aklat ng Deuteronomio ay puwede mong maging gabay sa pagpapalaki ng anak.

Isang Sekreto na Gustong-gusto Nating Malaman

May sinasabi ang Bibliya na isang espesyal na sekretong tinatawag na “sagradong lihim.” Gusto mo bang malaman ang sekretong ito?

Gustong Mapasaya ni Rebeka si Jehova

Ano ang dapat nating gawin para maging gaya ni Rebeka? Basahin para malaman mo ang kuwento ni Rebeka.

Naniwala si Rahab kay Jehova

Alamin kung paano nakaligtas si Rahab at ang pamilya niya nang wasakin ang Jerico.

Pinasaya Niya ang Kaniyang Tatay at si Jehova

Anong pangako ang tinupad ng anak ni Jepte? Paano natin siya matutularan?

Laging Ginagawa ni Samuel ang Tama

Paano mo matutularan si Samuel at gagawin pa din ang tama kahit masama ang ginagawa ng iba?

Hindi Takót si David

Basahin ang kuwento at alamin kung bakit matapang si David.

Pakiramdam Mo Ba’y Nag-iisa Ka?

Ano ang sinabi ni Jehova kay Elias noong akala niya’y nag-iisa siya? Ano ang matututunan mo sa kuwento ni Elias?

May Mabubuting Kaibigan si Josias

Sabi ng Bibliya, hindi madali para sa batang si Josias na gawin ang tama. Alamin kung paano siya tinulungan ng mga kaibigan niya.

Hindi Tumigil si Jeremias sa Pagsasalita Tungkol kay Jehova

Kahit pinagtawanan o nagalit kay Jeremias ang mga tao, bakit hindi siya tumigil sa pagsasalita tungkol sa Diyos?

Masunurin si Jesus

Hindi laging madaling sumunod sa mga magulang. Tingnan kung paano makakatulong ang halimbawa ni Jesus.

Sumulat Sila Tungkol kay Jesus

Kilalanin ang walong manunulat ng Bibliya na nabuhay noong nandito sa lupa si Jesus at sumulat tungkol sa buhay niya.

Matapang ang Pamangkin ni Pablo

Nailigtas ng kabataang lalaking ito ang kaniyang tiyuhin. Paano?

Gustong Tumulong ni Timoteo sa mga Tao

Paano ka magiging masaya gaya ni Timoteo?

Isang Kaharian na Mamamahala sa Buong Mundo

Ano ang magiging buhay natin kapag si Jesus na ang namamahala sa buong mundo? Gusto mo bang makasama doon?