Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KABANATA 7

Magkakaroon ng Pagkabuhay-Muli!

Magkakaroon ng Pagkabuhay-Muli!

1-3. Saan tayo bilanggo, at paano tayo palalayain ni Jehova?

ISIPING nasentensiyahan kang makulong nang habambuhay dahil sa isang krimeng hindi mo naman ginawa. Wala ka nang pag-asang makalaya. Para na ring nawalan nang saysay ang buhay mo, at wala ka nang magagawa pa. Pero noong halos mawawalan ka na ng pag-asa, nalaman mo na may isang tao pala na may kakayahang magpalaya sa iyo at nangako siyang tutulungan ka! Ano ang mararamdaman mo?

2 Lahat tayo ay bilanggo ng kamatayan. Kahit ano pa ang gawin natin, hindi natin ito matatakasan. Pero may kapangyarihan si Jehova na palayain tayo mula sa kamatayan. At nangangako siya na “ang huling kaaway, ang kamatayan, ay mawawala na.”—1 Corinto 15:26.

3 Ang gaan sa pakiramdam kapag hindi mo na kailangang mag-alala na mamamatay ka! Pero hindi lang aalisin ni Jehova ang kamatayan. Bubuhayin din niyang muli ang mga namatay na. Isipin ang kahulugan nito para sa iyo. Nangangako siya na muling mabubuhay ang mga patay. (Isaias 26:19) Tinatawag ito ng Bibliya na pagkabuhay-muli.

KAPAG NAMATAY ANG ISANG MAHAL SA BUHAY

4. (a) Ano ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa kapag namatay ang isang kapamilya o kaibigan natin? (b) Sino ang ilan sa mga kaibigan ni Jesus?

4 Kapag namatay ang isang kapamilya o malapít na kaibigan, baka hindi natin kayanin ang sakit at  pagdadalamhati. Baka maramdaman nating walang makakatulong sa atin. Hindi na natin maibabalik ang buhay ng taong iyon. Pero nagbibigay ng tunay na pag-asa ang Bibliya. (Basahin ang 2 Corinto 1:3, 4.) Pag-usapan natin ang isang halimbawa na nagpapakitang gustong-gustong buhayin ni Jehova at ni Jesus ang mga mahal natin sa buhay na namatay na. Noong nasa lupa si Jesus, madalas siyang bumisita kay Lazaro at sa mga kapatid nito, sina Marta at Maria. Mga kaibigan sila ni Jesus. Sinasabi ng Bibliya: “Mahal ni Jesus si Marta, ang kapatid nitong babae, at si Lazaro.” Pero isang araw, namatay si Lazaro.—Juan 11:3-5.

5, 6. (a) Ano ang ginawa ni Jesus nang makita niyang nagdadalamhati ang pamilya at mga kaibigan ni Lazaro? (b) Bakit nakakagaan ng loob na malaman kung ano ang nararamdaman ni Jesus tungkol sa kamatayan?

5 Pinuntahan ni Jesus sina Marta at Maria para palakasin sila. Nang malaman ni Marta na paparating si Jesus, sinalubong niya ito sa labas ng lunsod. Masaya siyang makita si Jesus, pero sinabi ni Marta sa kaniya: “Kung narito ka lang noon, hindi sana namatay ang kapatid ko.” Inisip ni Marta na wala nang magagawa si Jesus. Pagkatapos, nakita ni Jesus ang kapatid nitong si Maria na umiiyak. Nang makita ni Jesus ang kalungkutan nila, nasaktan siya at umiyak. (Juan 11:21, 33, 35) Naramdaman niya ang sakit na mamatayan ng mahal sa buhay.

6 Nakakagaan ng loob na malaman na nararamdaman ni Jesus ang nararamdaman natin kapag namatayan tayo. At si Jesus ay gaya ng kaniyang Ama. (Juan 14:9) May kapangyarihan si Jehova na alisin ang kamatayan magpakailanman, at iyan ang malapit na niyang gawin.

 “LAZARO, LUMABAS KA!”

7, 8. Bakit ayaw ipaalis ni Marta ang batong nakatakip sa libingan ni Lazaro, pero ano ang ginawa ni Jesus?

7 Nang dumating si Jesus sa pinaglibingan kay Lazaro, natatakpan ito ng isang malaking bato. Sinabi ni Jesus: “Alisin ninyo ang bato.” Pero ayaw ni Marta, dahil apat na araw nang patay si Lazaro. (Juan 11:39) Hindi niya alam ang malapit nang gawin ni Jesus para sa kapatid niya.

Napakasaya ng pamilya at mga kaibigan ni Lazaro nang buhayin siyang muli!—Juan 11:38-44

8 Sinabi ni Jesus kay Lazaro: “Lumabas ka!” Kamangha-mangha ang sumunod na nasaksihan nina Marta at Maria. “Lumabas ang taong namatay, na nababalutan ng tela ang mga paa at kamay.” (Juan 11:43, 44) Buháy na uli si Lazaro! Kasama na siya uli ng pamilya at mga kaibigan niya. Puwede na nila siyang hawakan, yakapin, at kausapin. Isa itong himala! Binuhay-muli ni Jesus si Lazaro.

“DALAGITA, BUMANGON KA!”

9, 10. (a) Sino ang nagbigay ng kapangyarihan kay Jesus na bumuhay ng mga patay? (b) Bakit mahalaga para sa atin ang mga ulat ng pagkabuhay-muli?

9 Kapangyarihan ba ni Jesus ang ginamit niya sa pagbuhay sa mga tao? Hindi. Bago niya buhaying muli si Lazaro, nanalangin si Jesus kay Jehova, at binigyan siya ni Jehova ng kapangyarihang buhayin si Lazaro. (Basahin ang Juan 11:41, 42.) Hindi lang si Lazaro ang binuhay-muli. Sinasabi sa atin ng Bibliya ang tungkol sa 12-anyos na dalagita na may malubhang sakit. Desperado na ang tatay nito, si Jairo, kaya nakiusap siya kay Jesus na pagalingin ang anak niya. Wala kasi siyang ibang anak. Habang kausap ni Jairo si Jesus, may mga lalaking dumating at nagsabi: “Namatay na ang anak mo! Bakit  mo pa aabalahin ang Guro?” Pero sinabi ni Jesus kay Jairo: “Huwag kang matakot, manampalataya ka lang, at mabubuhay siya.” Kaya pumunta sila sa bahay ni Jairo. Nang makarating sila, nakita at narinig ni Jesus na umiiyak ang mga tao. Sinabi ni Jesus sa kanila: “Huwag na kayong umiyak, dahil hindi siya namatay. Natutulog lang siya.” Tiyak na nagtaka ang mga magulang ng bata sa sinabi ni Jesus. Pinalabas ni Jesus ang lahat pero isinama niya ang mga magulang sa kuwarto ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi: “Dalagita, bumangon ka!” Siguradong napakasaya ng mga magulang ng bata nang tumayo ito at maglakad! Binuhay-muli ni Jesus ang kanilang anak. (Marcos 5:22-24, 35-42; Lucas 8:49-56) Mula nang araw na iyon, sa tuwing makikita nila ang dalagita, maaalaala nila ang ginawa ni Jehova para sa kanila sa pamamagitan ni Jesus. *

10 Ang mga binuhay-muli ni Jesus noon ay namatay rin. Pero mahalagang malaman ang mga ulat na iyon dahil nagbibigay ito sa atin ng tunay na pag-asa. Gusto ni Jehova na buhaying muli ang mga tao, at gagawin niya iyon.

ANG MATUTUTUHAN NATIN SA MGA ULAT NG PAGKABUHAY-MULI

Binuhay-muli ni apostol Pedro ang Kristiyanong si Dorcas.—Gawa 9:36-42

Binuhay-muli ni Elias ang anak ng biyuda.—1 Hari 17:17-24

11. Ano ang itinuturo sa atin ng Eclesiastes 9:5 tungkol kay Lazaro?

11 Malinaw na sinasabi ng Bibliya na “walang alam ang mga patay.” Ganiyan si Lazaro. (Eclesiastes 9:5) Gaya ng sinabi ni Jesus, si Lazaro ay parang natutulog  lang. (Juan 11:11) Habang nasa libingan siya, “walang alam” si Lazaro.

12. Paano natin nalaman na talagang nangyari ang pagkabuhay-muli ni Lazaro?

12 Nang buhaying muli ni Jesus si Lazaro, marami ang nakasaksi rito. Alam din kahit ng mga kaaway ni Jesus na ginawa niya ang himalang iyon. Buháy si Lazaro, at patunay ito na talagang nangyari ang pagkabuhay-muli. (Juan 11:47) Marami rin ang dumalaw kay Lazaro, kaya naniwala sila na isinugo ng Diyos si Jesus. Hindi ito nagustuhan ng mga kaaway ni Jesus, kaya nagplano silang patayin siya at si Lazaro.—Juan 11:53; 12:9-11.

13. Bakit tayo makakatiyak na bubuhaying muli ni Jehova ang mga patay?

13 Sinabi ni Jesus na “lahat ng nasa mga alaalang libingan” ay bubuhaying muli. (Juan 5:28, tlb.) Ibig sabihin, lahat ng nasa alaala ni Jehova ay muling mabubuhay. Pero para magawa iyan ni Jehova, dapat na alam niya ang lahat tungkol sa taong iyon. Kaya ba niyang maalaala ang lahat ng iyon? Isipin ang bilyon-bilyong bituin sa uniberso. Sinasabi ng Bibliya na alam ni Jehova ang pangalan ng bawat bituin. (Basahin ang Isaias 40:26.) Kung natatandaan niya ang pangalan ng bawat bituin, tiyak na madali rin niyang maaalaala ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga bubuhaying muli. Isa pa, si Jehova ang lumalang ng lahat ng bagay, kaya alam nating may kapangyarihan siyang buhaying muli ang mga namatay.

14, 15. Ano ang matututuhan natin sa sinabi ni Job tungkol sa pagkabuhay-muli?

14 Naniniwala sa pagkabuhay-muli ang tapat na si Job. Nagtanong siya: “Kung mamatay ang isang tao, mabubuhay pa ba siyang muli?” Pagkatapos, sinabi niya kay  Jehova: “Tatawag ka, at sasagot ako. Mananabik ka sa gawa ng iyong mga kamay.” Oo, alam ni Job na gustong-gusto ni Jehova na buhaying muli ang mga patay.—Job 14:13-15.

15 Ano ang masasabi mo sa pag-asang pagkabuhay-muli? Baka naiisip mo, ‘Mabubuhay rin kaya ang mga kapamilya at kaibigan kong namatay na?’ Nakapagpapatibay malaman na gustong-gusto ni Jehova na buhaying muli ang mga patay. Tingnan natin ang sinasabi ng Bibliya kung saan sila titira at kung sino ang mga bubuhaying muli.

‘MARIRINIG NILA ANG TINIG NIYA AT MABUBUHAY SILANG MULI’

16. Anong uri ng buhay ang mararanasan ng mga bubuhaying muli sa lupa?

16 Noon, ang mga binuhay-muli ay nakasama uli ng kanilang pamilya at mga kaibigan dito sa lupa. Mangyayari din iyan sa hinaharap, pero magiging mas maganda pa. Bakit? Dahil ang mga bubuhaying muli sa lupa ay magkakaroon ng pagkakataong mabuhay magpakailanman at hindi na muling mamamatay. At titira sila sa isang mundo na ibang-iba kaysa sa kinabubuhayan natin ngayon. Doon, wala nang digmaan, krimen, at sakit.

17. Sino ang mga bubuhaying muli?

17 Sino ang mga bubuhaying muli? Sinabi ni Jesus na “lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig sa tinig niya at mabubuhay silang muli.” (Juan 5:28, 29) At sinasabi ng Apocalipsis 20:13: “Ibinigay ng dagat ang mga patay na naroon, at ibinigay ng kamatayan at ng Libingan ang mga patay na nasa mga ito.” Oo, bilyon-bilyon ang mabubuhay-muli. Sinabi rin ni apostol Pablo na  bubuhaying muli ang mga “matuwid at di-matuwid.” (Basahin ang Gawa 24:15.) Ano ang ibig sabihin nito?

Sa Paraiso, bubuhaying muli ang mga patay at muli silang makakasama ng mga mahal nila sa buhay

18. Sino ang mga “matuwid” na bubuhaying muli?

18 Kasama sa “matuwid” ang tapat na mga lingkod ni Jehova na nabuhay bago dumating si Jesus sa lupa. Sina Noe, Abraham, Sara, Moises, Ruth, Esther, at iba pa ay bubuhaying muli dito sa lupa. Mababasa mo ang ilan sa  kanila sa Hebreo kabanata 11. Paano naman ang tapat na mga lingkod ni Jehova na namatay sa panahon natin? “Matuwid” din sila, kaya bubuhayin sila.

19. Sino ang mga “di-matuwid”? Anong pagkakataon ang ibibigay sa kanila ni Jehova?

19 Kasama sa “di-matuwid” ang bilyon-bilyong tao na hindi nagkaroon ng pagkakataong makilala si Jehova. Kahit namatay sila, hindi sila kinalimutan ni Jehova. Bubuhayin niya silang muli, at magkakaroon sila ng pagkakataong makilala siya at maglingkod sa kaniya.

20. Bakit hindi lahat ay bubuhaying muli?

20 Ibig bang sabihin, bubuhaying muli ang lahat ng namatay? Hindi. Sinabi ni Jesus na may ilan na hindi bubuhaying muli. (Lucas 12:5) Sino ang magdedesisyon kung bubuhaying muli ang isang tao o hindi? Si Jehova ang pangwakas na Hukom, pero binigyan din niya si Jesus ng awtoridad para “maging hukom ng mga buháy at ng mga patay.” (Gawa 10:42) Ang sinumang mahahatulang masama at ayaw magbago ay hindi na bubuhaying muli.—Tingnan ang Karagdagang Impormasyon 19.

PAGKABUHAY-MULI SA LANGIT

21, 22. (a) Ano ang mangyayari sa mga bubuhaying muli sa langit? (b) Sino ang unang taong binuhay-muli sa langit?

21 Sinasabi rin ng Bibliya na may mga taong mabubuhay sa langit. Kapag ang isa ay binuhay-muli sa langit, hindi siya bubuhaying muli bilang tao na may katawang laman. Siya ay bubuhaying muli sa langit bilang espiritu.

22 Si Jesus ang unang taong nakatanggap ng ganitong pagkabuhay-muli. (Juan 3:13) Pagkaraan ng tatlong araw pagkamatay niya, binuhay siyang muli ni Jehova. (Awit 16:10; Gawa 13:34, 35) Si Jesus ay hindi binuhay-muli na may katawang laman. Sinabi ni apostol Pedro  na “pinatay [si Jesus] na laman pero binuhay bilang espiritu.” (1 Pedro 3:18) Si Jesus ay binuhay-muli bilang makapangyarihang espiritu! (1 Corinto 15:3-6) Pero sinasabi ng Bibliya na hindi lang siya ang bubuhaying muli sa ganitong paraan.

23, 24. Sino ang “munting kawan” na tinutukoy ni Jesus, at ilan sila?

23 Noong malapit na siyang mamatay, sinabi ni Jesus sa tapat na mga alagad niya: “Aalis ako para maghanda ng lugar para sa inyo.” (Juan 14:2) Ibig sabihin, may mga tagasunod siya na bubuhaying muli sa langit para makasama niya. Ilan sila? Sinabi ni Jesus na kaunti lang sila, isang “munting kawan.” (Lucas 12:32) Sinabi ni apostol Juan ang eksaktong bilang nang makita niya si Jesus na “nakatayo sa [makalangit na] Bundok Sion, at may kasama siyang 144,000.”—Apocalipsis 14:1.

24 Kailan bubuhaying muli ang 144,000 Kristiyano? Sinasabi ng Bibliya na mangyayari ito kapag nagsimula nang mamahala si Kristo sa langit. (1 Corinto 15:23) Nabubuhay na tayo sa panahong iyan, at karamihan sa 144,000 ay binuhay nang muli sa langit. Ang mga nandito pa sa lupa na mamamatay sa panahon natin ay agad na bubuhaying muli sa langit. Pero ang karamihan ng tao ay bubuhaying muli sa hinaharap para tumira sa Paraiso sa lupa.

25. Ano ang aalamin natin sa susunod na kabanata?

25 Hindi na magtatagal, palalayain ni Jehova ang mga tao mula sa kamatayan, at mawawala na ito magpakailanman! (Basahin ang Isaias 25:8.) Pero ano ang gagawin ng mga pupunta sa langit? Sinasabi ng Bibliya na mamamahala silang kasama ni Jesus sa Kaharian. May matututuhan pa tayo tungkol sa gobyernong iyan sa susunod na kabanata.

^ par. 9 May iba pang ulat sa Bibliya tungkol sa pagkabuhay-muli ng mga bata at matanda, lalaki at babae, at Israelita at di-Israelita. Mababasa mo ang mga ito sa 1 Hari 17:17-24; 2 Hari 4:32-37; 13:20, 21; Mateo 28:5-7; Lucas 7:11-17; 8:40-56; Gawa 9:36-42; 20:7-12.