Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KABANATA 17

Ang Pribilehiyong Panalangin

Ang Pribilehiyong Panalangin

Gustong pakinggan ng “Maylikha ng langit at lupa” ang mga panalangin natin.—Awit 115:15

1, 2. Sa tingin mo, bakit isang espesyal na regalo ang panalangin? Bakit natin kailangang malaman ang itinuturo ng Bibliya tungkol dito?

NAPAKALIIT ng lupa kumpara sa uniberso. Kapag tinitingnan ni Jehova ang lupa, ang mga tao sa lahat ng bansa ay parang isang maliit na patak lang ng tubig mula sa timba. (Awit 115:15; Isaias 40:15) Pero kahit napakaliit lang natin kumpara sa uniberso, sinasabi ng Awit 145:18, 19: “Si Jehova ay malapit sa lahat ng tumatawag sa kaniya, sa lahat ng tumatawag sa kaniya nang may katapatan. Ibinibigay niya ang naisin ng mga natatakot sa kaniya; dinirinig niya ang paghingi nila ng tulong, at inililigtas niya sila.” Talagang napakaganda ng pribilehiyo natin! Gusto ni Jehova, ang pinakamakapangyarihang Maylalang, na mapalapít sa atin, at gusto niyang makinig sa mga panalangin natin. Oo, ang panalangin ay isang pribilehiyo, isang espesyal na regalo ni Jehova sa bawat isa sa atin.

2 Pero makikinig lang si Jehova kung kakausapin natin siya sa paraang gusto niya. Paano natin magagawa iyon? Tingnan natin ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa panalangin.

BAKIT DAPAT MANALANGIN KAY JEHOVA?

3. Bakit dapat kang manalangin kay Jehova?

3 Gusto ni Jehova na manalangin, o makipag-usap, ka sa kaniya. Paano natin nalaman iyan? Pakisuyong basahin ang Filipos 4:6, 7. Pag-isipan ang napakagandang imbitasyong iyan. Interesado sa iyo ang Tagapamahala ng uniberso at gusto niyang sabihin mo sa kaniya ang nararamdaman mo pati na ang mga problema mo.

4. Paano napapatibay ng regular na pananalangin ang pakikipagkaibigan mo kay Jehova?

 4 Tinutulungan tayo ng panalangin na maging malapít na kaibigan ni Jehova. Kapag laging nag-uusap ang magkaibigan tungkol sa mga iniisip nila, pinagdaraanan, at nararamdaman, lalong tumitibay ang pagkakaibigan nila. Ganiyan din kapag nananalangin tayo kay Jehova. Sa Bibliya, ipinapaalám niya sa iyo ang mga iniisip at nararamdaman niya at ang gagawin niya sa hinaharap. Kapag lagi mo siyang kinakausap, puwede mo pa ngang masabi sa kaniya ang laman ng puso mo. Habang ginagawa mo iyan, lalong titibay ang pagkakaibigan ninyo ni Jehova.—Santiago 4:8.

ANO ANG DAPAT NATING GAWIN PARA PAKINGGAN NG DIYOS?

5. Paano natin nalaman na hindi pinakikinggan ni Jehova ang lahat ng panalangin?

5 Pinakikinggan ba ni Jehova ang lahat ng panalangin? Hindi. Noong panahon ni propeta Isaias, sinabi ni Jehova sa mga Israelita: “Kahit nananalangin kayo nang maraming ulit, hindi ako nakikinig; punô ng dugo ang mga  kamay ninyo.” (Isaias 1:15) Kaya kung hindi tayo mag-iingat, makakagawa tayo ng mga bagay na maglalayo sa atin kay Jehova, at hindi niya pakikinggan ang mga panalangin natin.

6. Bakit napakahalaga ng pananampalataya? Paano mo maipapakitang may pananampalataya ka?

6 Kung gusto nating pakinggan ni Jehova ang mga panalangin natin, dapat tayong manampalataya sa kaniya. (Marcos 11:24) Sinabi ni apostol Pablo: “Kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan nang lubos ang Diyos, dahil ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya ay umiiral at nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa kaniya nang buong puso.” (Hebreo 11:6) Pero hindi sapat na basta sabihing may pananampalataya tayo. Kailangan natin itong patunayan sa pamamagitan ng pagsunod kay Jehova araw-araw.—Basahin ang Santiago 2:26.

7. (a) Bakit dapat tayong maging mapagpakumbaba at magalang kapag nananalangin kay Jehova? (b) Paano natin maipapakita na seryoso tayo kapag nananalangin?

7 Dapat tayong maging mapagpakumbaba at magalang kapag nananalangin kay Jehova. Bakit? Kung makikipag-usap tayo sa isang hari o presidente, kakausapin natin siya nang magalang. Dahil si Jehova ang Diyos na Makapangyarihan-sa-Lahat, hindi ba’t mas dapat tayong maging magalang at mapagpakumbaba kapag kausap siya? (Genesis 17:1; Awit 138:6) Dapat din tayong manalangin kay Jehova mula sa puso, sa halip na ulit-ulitin lang ang sinasabi natin.—Mateo 6:7, 8.

8. Kapag may ipinanalangin tayo, ano pa ang kailangan nating gawin?

8 Isa pa, kapag may ipinanalangin tayo, dapat tayong kumilos ayon dito. Halimbawa, kung nananalangin tayo kay Jehova para sa pangangailangan natin araw-araw, hindi tayo dapat maging tamad at umasa na ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin kahit kaya naman nating magtrabaho.  Dapat tayong magsikap at gawin ang anumang trabahong kaya natin. (Mateo 6:11; 2 Tesalonica 3:10) O kung nananalangin tayo kay Jehova na tulungan tayong itigil ang paggawa ng isang bagay na mali, iiwasan natin ang anumang sitwasyon na puwede tayong matukso. (Colosas 3:5) Alamin naman natin ngayon ang ilan sa madalas na itanong tungkol sa panalangin.

ANG MADALAS ITANONG TUNGKOL SA PANALANGIN

9. Kanino tayo dapat manalangin? Ano ang itinuturo ng Juan 14:6 tungkol sa panalangin?

9 Kanino tayo dapat manalangin? Tinuruan ni Jesus ang mga tagasunod niya na manalangin sa “Ama [natin] na nasa langit.” (Mateo 6:9) Sinabi rin niya: “Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 14:6) Kaya kay Jehova lang tayo dapat manalangin sa pamamagitan ni Jesus. Ano ang ibig sabihin ng pananalangin sa pamamagitan ni Jesus? Para tanggapin ni Jehova ang mga panalangin natin, kailangan nating igalang ang espesyal na atas na ibinigay ni Jehova kay Jesus. Gaya ng natutuhan natin, dumating si Jesus sa lupa para iligtas tayo mula sa kasalanan at kamatayan. (Juan 3:16; Roma 5:12) Inatasan din ni Jehova si Jesus bilang Mataas na Saserdote at Hukom.—Juan 5:22; Hebreo 6:20.

Puwede kang manalangin anumang oras

10. May posisyon bang kailangan kapag nananalangin? Ipaliwanag.

10 May posisyon bang kailangan kapag nananalangin? Wala naman. Hindi tayo inuutusan ni Jehova na lumuhod, umupo, o tumayo kapag nananalangin. Itinuturo ng Bibliya na puwede nating kausapin si Jehova sa anumang magalang na posisyon. (1 Cronica 17:16; Nehemias 8:6; Daniel 6:10; Marcos 11:25) Ang mahalaga kay Jehova ay hindi ang posisyon natin kapag nananalangin, kundi ang pakikipag-usap natin sa kaniya nang may tamang saloobin. Puwede tayong manalangin nang  malakas o tahimik kahit saan at anumang oras, araw man o gabi. Kapag nananalangin tayo kay Jehova, makapagtitiwala tayo na pakikinggan niya tayo kahit walang nakakarinig sa atin.—Nehemias 2:1-6.

11. Ano ang ilang bagay na puwede nating ipanalangin kay Jehova?

11 Ano ang puwede nating ipanalangin? Puwede nating ipanalangin ang anumang bagay na katanggap-tanggap kay Jehova. Sinasabi ng Bibliya: “Anuman ang hingin natin ayon sa kalooban niya ay ibibigay niya.” (1 Juan 5:14) Puwede ba nating ipanalangin ang personal na mga bagay? Oo. Ang pananalangin kay Jehova ay parang pakikipag-usap sa isang malapít na kaibigan. Puwede nating sabihin kay Jehova ang laman ng puso at isip natin. (Awit 62:8) Puwede nating hilingin sa kaniya na bigyan tayo ng banal na espiritu para magawa ang tama. (Lucas 11:13) Puwede rin nating hilingin kay Jehova na bigyan tayo ng karunungan para makagawa ng tamang mga desisyon, at ng lakas para makayanan ang mga problema. (Santiago 1:5) Dapat nating hilingin kay Jehova na patawarin tayo sa mga kasalanan natin. (Efeso 1:3, 7) Dapat din nating ipanalangin ang iba, kasama na ang pamilya natin at mga kapatid sa kongregasyon.—Gawa 12:5; Colosas 4:12.

12. Ano ang dapat na maging pinakamahalaga sa mga panalangin natin?

12 Ano ang dapat na maging pinakamahalaga sa mga panalangin natin? Si Jehova at ang kalooban niya. Dapat natin siyang pasalamatan sa lahat ng ginawa niya para sa atin. (1 Cronica 29:10-13) Nalaman natin iyan dahil noong nandito si Jesus sa lupa, tinuruan niya ang mga tagasunod niya kung paano mananalangin. (Basahin ang Mateo 6:9-13.) Sinabi niyang dapat muna nilang ipanalangin ang pagpapabanal sa pangalan ng Diyos. Pagkatapos, ipinakita ni Jesus na dapat nating ipanalangin na dumating ang Kaharian ng Diyos at mangyari ang kalooban ni Jehova  sa buong lupa. Kasunod ng mahahalagang bagay na ito, sinabi ni Jesus na puwede na nating ipanalangin ang personal na pangangailangan natin. Kapag inuuna natin si Jehova at ang kalooban niya sa mga panalangin natin, ipinapakita natin kung ano ang pinakamahalaga sa atin.

13. Gaano katagal tayo dapat manalangin?

13 Gaano katagal tayo dapat manalangin? Walang sinasabi ang Bibliya. Puwedeng maikli o mahaba ang  panalangin natin, depende sa sitwasyon. Halimbawa, puwede tayong manalangin nang maikli bago kumain. Puwede nating habaan ang panalangin natin kapag nagpapasalamat kay Jehova o nagsasabi ng mga problema. (1 Samuel 1:12, 15) Hindi tayo nananalangin nang mahaba para pahangain ang iba, gaya ng ilang tao noong panahon ni Jesus. (Lucas 20:46, 47) Hindi natutuwa si Jehova sa ganoong mga panalangin. Ang mahalaga kay Jehova ay ang manalangin tayo mula sa puso.

14. Gaano kadalas tayo dapat manalangin, at ano ang itinuturo nito tungkol kay Jehova?

14 Gaano kadalas tayo dapat manalangin? Gusto ni Jehova na lagi tayong makipag-usap sa kaniya. Sinasabi ng Bibliya na dapat tayong ‘patuloy na manalangin,’ ‘magmatiyaga sa pananalangin,’ at ‘laging manalangin.’ (Mateo 26:41; Roma 12:12; 1 Tesalonica 5:17) Laging handang  makinig si Jehova sa atin. Puwede natin siyang pasalamatan araw-araw dahil sa pag-ibig niya at pagkabukas-palad. Puwede rin tayong humingi ng patnubay, lakas, at tulong. Kung pinapahalagahan natin ang pribilehiyong manalangin kay Jehova, lagi tayong makikipag-usap sa kaniya.

15. Bakit nagsasabi tayo ng “amen” sa dulo ng panalangin?

15 Bakit nagsasabi tayo ng “amen” sa dulo ng panalangin? Ang salitang “amen” ay nangangahulugang “tiyak nga” o “mangyari nawa.” Isa itong paraan para ipakitang seryoso tayo sa sinasabi natin sa panalangin, na mula ito sa puso. (Awit 41:13) Itinuturo din ng Bibliya na maganda ring magsabi ng “amen,” malakas man o tahimik, pagkatapos ng isang pampublikong panalangin dahil ipinapakita nito na sang-ayon tayo rito.—1 Cronica 16:36; 1 Corinto 14:16.

KUNG PAANO SINASAGOT NG DIYOS ANG MGA PANALANGIN NATIN

16. Sinasagot ba talaga ni Jehova ang mga panalangin natin? Ipaliwanag.

16 Sinasagot ba talaga ni Jehova ang mga panalangin natin? Oo. Tinatawag siya ng Bibliya na “Dumirinig ng panalangin.” (Awit 65:2) Pinakikinggan at sinasagot niya ang taimtim na panalangin ng milyon-milyon, at ginagawa niya ito sa iba’t ibang paraan.

17. Paano ginagamit ni Jehova ang mga anghel at mga lingkod niya sa lupa para sagutin ang mga panalangin natin?

17 Ginagamit ni Jehova ang mga anghel at mga lingkod niya sa lupa para sagutin ang mga panalangin natin. (Hebreo 1:13, 14) Halimbawa, marami ang nanalanging maintindihan sana nila ang Bibliya, at pagkatapos, dinalaw sila ng isang Saksi ni Jehova. Ipinapakita nito na kasama ang mga anghel sa paghahayag ng “mabuting balita” sa buong lupa. (Basahin ang Apocalipsis 14:6.) Isa pa, baka nanalangin na rin tayo kay Jehova tungkol sa isang problema  o pangangailangan natin at nakatanggap ng tulong mula sa isang kapatid.—Kawikaan 12:25; Santiago 2:16.

Puwedeng sagutin ni Jehova ang mga panalangin natin sa pamamagitan ng mga kapatid

18. Paano ginagamit ni Jehova ang banal na espiritu at ang Bibliya para sagutin ang mga panalangin natin?

18 Ginagamit din ni Jehova ang banal na espiritu niya para sagutin ang mga panalangin natin. Kapag nananalangin tayo na maharap ang isang problema, puwedeng gamitin ni Jehova ang banal na espiritu niya para gabayan at palakasin tayo. (2 Corinto 4:7) Ginagamit din ni Jehova ang Bibliya para sagutin ang mga panalangin natin at tulungan tayong makapagdesisyon nang tama. Kapag binabasa natin ang Bibliya, baka makakita tayo ng mga tekstong makakatulong sa atin. Puwede ring gamitin ni Jehova ang isang kapatid na magkomento sa pulong tungkol sa isang bagay na kailangan natin o isang elder sa kongregasyon na magsabi ng isang punto galing sa Bibliya.—Galacia 6:1.

19. Bakit parang hindi sinasagot ni Jehova kung minsan ang mga panalangin natin?

19 Pero kung minsan, baka maitanong natin, ‘Bakit hindi pa sinasagot ni Jehova ang mga panalangin ko?’ Tandaan, alam niya kung kailan at kung paano sasagutin ang mga panalangin natin. Alam niya kung ano ang kailangan natin. Baka kailangan nating patuloy na manalangin para ipakita na seryoso tayo sa sinasabi natin at na talagang nananampalataya tayo sa kaniya. (Lucas 11:5-10) Kung minsan, sinasagot ni Jehova ang mga panalangin natin sa paraang hindi natin inaasahan. Halimbawa, baka ipinapanalangin natin ang tungkol sa isang problema, pero sa halip na alisin ang problema, baka bigyan niya tayo ng lakas para makayanan ito.—Basahin ang Filipos 4:13.

20. Bakit dapat tayong manalangin palagi kay Jehova?

20 Isa ngang napakagandang pribilehiyo ang manalangin kay Jehova! Makakatiyak tayo na pakikinggan niya tayo. (Awit 145:18) Kapag lagi tayong nananalangin kay Jehova mula sa puso, lalo tayong mapapalapít sa kaniya.