Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 SEKSIYON 13

Mabubuting Hari at Masasamang Hari

Mabubuting Hari at Masasamang Hari

Nahati ang Israel. Sa paglipas ng panahon, maraming hari ang namahala sa mga Israelita, at karamihan sa mga ito ay di-tapat. Winasak ng Babilonya ang Jerusalem

GAYA ng inihula ni Jehova, nahati ang Israel matapos talikuran ni Solomon ang dalisay na pagsamba. Malupit ang anak niyang humalili sa kaniya, si Rehoboam. Dahil dito, nagrebelde ang sampu sa mga tribo ng Israel, na siyang naging hilagang kaharian. Ang dalawang tribo naman, na naging timugang kaharian ng Juda, ay nanatiling tapat sa haring nakaupo sa trono ni David sa Jerusalem.

Punô ng kaguluhan ang dalawang kahariang ito dahil na rin sa kagagawan ng walang-pananampalataya at masuwaying mga hari nito. Mas malalâ ang kalagayan sa hilagang kaharian dahil mula’t sapol, huwad na pagsamba na ang itinataguyod ng mga hari nito. Sa kabila ng makapangyarihang mga gawa ng mga propetang gaya nina Elias at Eliseo—na pareho pa ngang bumuhay ng patay—paulit-ulit pa rin ang hilagang kaharian sa paggawa ng masama. Nang dakong huli, pinahintulutan ng Diyos na wasakin ng Asirya ang hilagang kaharian.

Mas nagtagal nang mahigit-higit isang siglo ang timugang kaharian ng Juda kaysa sa hilagang kaharian, pero pinarusahan din ito ng Diyos. Iilan lamang sa mga naging hari ng Juda ang nakinig sa babala ng mga propeta ng Diyos at nagsikap na akayin ang bansa pabalik kay Jehova. Halimbawa, nilinis ni Haring Josias ang Juda mula sa huwad na pagsamba at inayos ang nasirang templo ni Jehova. Nang makita at mabasa ang nawawalang orihinal na kopya ng Kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises, nabagabag si Josias. Kaya naman lalo niyang sinikap na linisin ang tunay na pagsamba.

Pero nakalulungkot, hindi tinularan ng mga haring humalili kay Josias ang kaniyang magandang halimbawa. Dahil dito, hinayaan ni Jehova na lupigin ng Babilonya ang Juda at wasakin ang Jerusalem pati na ang templo nito. Dinala namang bihag sa Babilonya ang mga natirang buháy. Inihula ng Diyos na 70 taon silang magiging bihag. Naging iláng ang Juda sa loob ng panahong iyon—hanggang sa makabalik ang mga Judio sa kanilang sariling lupain, gaya ng ipinangako.

Mula nang mawasak ang Jerusalem, wala nang naghari mula sa angkan ni David—hanggang sa dumating ang ipinangakong Tagapagligtas, ang inihulang Mesiyas. Batay sa naging pamamahala ng karamihan sa mga haring umupo sa trono ni David sa Jerusalem, napatunayang hindi kuwalipikadong mamahala ang mga taong di-sakdal. Talagang ang Mesiyas lamang ang kuwalipikadong mamahala. Kaya naman sinabi ni Jehova sa pinakahuling naghari mula sa angkan ni David: “Alisin mo ang korona. . . . Hindi nga iyon aariin ninuman hanggang sa dumating siya na may legal na karapatan, at ibibigay ko iyon sa kaniya.”Ezekiel 21:26, 27.

—Batay sa 1 Hari; 2 Hari; 2 Cronica kabanata 10 hanggang 36; Jeremias 25:8-11.