Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KABANATA 12

Tinuruan Tayo ni Jesus na Manalangin

Tinuruan Tayo ni Jesus na Manalangin

KINAKAUSAP mo ba ang Diyos na Jehova?— Gusto niyang kausapin mo siya. Kapag nakikipag-usap ka sa Diyos, ang tawag dito ay panalangin. Si Jesus ay malimit makipag-usap sa kaniyang Ama sa langit. Kung minsan ay gusto niyang nag-iisa siya kapag nakikipag-usap sa Diyos. Minsan, sinabi ng Bibliya, “Umahon siya sa bundok nang bukod upang manalangin. Bagaman gabi na, naroon siyang mag-isa.”Mateo 14:23.

Saan ka puwedeng pumunta para manalanging mag-isa kay Jehova?— Baka puwedeng mag-isa kang makipag-usap kay Jehova bago matulog sa gabi. Sinabi ni Jesus: “Kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong pribadong silid at, pagkasara ng iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama.” (Mateo 6:6) Nananalangin ka ba kay Jehova gabi-gabi bago matulog?— Dapat lamang na gawin mo ito.

Nananalangin si Jesus kapag siya ay nag-iisa . . . at kapag siya ay may mga kasama

Nananalangin din si Jesus kapag may kasama siyang ibang tao.  Nang mamatay ang kaniyang kaibigang si Lazaro, si Jesus ay nanalanging kasama ng iba sa lugar na pinaglibingan kay Lazaro. (Juan 11:41, 42) At si Jesus ay nananalangin din kapag siya’y nakikipagpulong sa kaniyang mga alagad. Dumadalo ka ba sa mga pulong na doo’y binibigkas ang panalangin?— Doon ay karaniwan nang nananalangin ang isang nakatatanda. Makinig kang mabuti sa kaniyang sinasabi sapagkat siya’y nakikipag-usap sa Diyos para sa iyo. Sa gayon ay makapagsasabi ka ng “Amen” sa panalangin. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagsasabi ng “Amen” sa dulo ng panalangin?— Ang ibig sabihin nito ay nagustuhan mo ang panalangin. Ang ibig sabihin nito ay sang-ayon ka rito at gusto mong iyon din ang iyong idalangin.

Bakit dapat kang makinig na mabuti sa mga panalanging binibigkas sa mga pulong?

Nananalangin din si Jesus sa oras ng pagkain. Pinasasalamatan niya si Jehova sa kaniyang pagkain. Palagi ka bang nananalangin bago kumain?— Makabubuti para sa atin na pasalamatan si Jehova sa pagkain bago tayo kumain. Maaaring iba ang manalangin kapag sama-sama kayong kumakain. Pero paano kung ikaw lamang mag-isa ang kakain? O paano kung ang kasama mo sa pagkain ay mga taong hindi nagpapasalamat kay Jehova?— Kung gayon ay dapat kang manalanging mag-isa.

Kailangan bang palagi kang manalangin nang malakas? O maririnig ka kaya ni Jehova kung tahimik kang mananalangin?— Malalaman natin ang sagot sa nangyari kay Nehemias. Siya ay isang mananamba ni  Jehova na nagtatrabaho noon sa palasyo ni Haring Artajerjes ng Persia. Isang araw lungkot na lungkot si Nehemias dahil nabalitaan niya na ang mga pader ng Jerusalem, ang pangunahing siyudad ng kaniyang mga kababayan, ay giba.

Kailan ka puwedeng manalangin nang tahimik, gaya ng ginawa ni Nehemias?

Nang tanungin ng hari si Nehemias kung bakit siya malungkot, tahimik munang nanalangin si Nehemias. Pagkatapos ay sinabi ni Nehemias sa hari kung bakit siya malungkot at tinanong niya ito kung puwede siyang pumunta sa Jerusalem para muling itayo ang mga pader. Ano ang nangyari?

Oo, sinagot ng Diyos ang panalangin ni Nehemias. Sinabi ng hari na puwede siyang pumunta! Binigyan pa nga ng hari si Nehemias ng napakaraming punungkahoy para gamitin sa pagtatayo ng mga pader. Kaya talagang puwedeng sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin, kahit na iyon ay tahimik.Nehemias 1:2, 3; 2:4-8.

 Pag-isipan mo naman ito. Dapat ka bang yumuko kapag ikaw ay nananalangin? Dapat ka bang lumuhod? Ano sa palagay mo?— Kung minsan ay nakaluhod si Jesus kapag nananalangin siya. Kung minsan naman ay nakatayo siya. At kung minsan ay nakatingala siya sa langit habang nananalangin, gaya ng ginawa niya nang manalangin siya para kay Lazaro.

Kaya, ano ang ipinakikita nito?— Oo, ipinakikita nito na hindi mahalaga ang iyong posisyon. Kung minsan ay angkop na yumuko at ipikit ang iyong mga mata. Kung minsan naman ay baka gusto mong lumuhod, gaya ng ginawa ni Jesus. Pero, tandaan, maaari tayong manalangin sa Diyos anumang oras sa araw o gabi, at maririnig niya tayo. Ang mahalaga sa pananalangin ay na talagang naniniwala tayo na nakikinig si Jehova. Naniniwala ka bang naririnig ni Jehova ang iyong mga panalangin?

Ano ang puwede mong idalangin sa Diyos?

Ano ang dapat nating sabihin sa ating mga panalangin kay Jehova?— Sabihin mo sa akin: Kapag nananalangin ka, ano ang sinasabi mo sa Diyos?— Binibigyan tayo ni Jehova ng napakaraming mabubuting bagay, at dapat lamang na pasalamatan siya sa mga ito, hindi ba?— Maaari natin siyang pasalamatan sa pagkain na ating kinakain. Pero napasalamatan mo na ba siya sa asul na langit, berdeng mga punungkahoy, at magagandang bulaklak?— Ginawa rin niya ang mga ito.

Minsan ay hiniling ng mga alagad ni Jesus na turuan niya silang manalangin. Kaya tinuruan sila ng Dakilang Guro, at ipinakita niya sa kanila ang mahahalagang bagay na dapat idalangin. Alam mo ba kung ano ang mga bagay na ito?— Kunin  mo ang iyong Bibliya, at buksan ito sa Mateo kabanata 6. Sa talata 9 hanggang 13, makikita natin ang tinatawag ng maraming tao na Ama Namin o Panalangin ng Panginoon. Basahin nating dalawa ito.

Natutuhan natin dito na sinabihan tayo ni Jesus na idalangin ang pangalan ng Diyos. Sinabi niyang idalangin na pakabanalin nawa, o ituring na banal, ang pangalan ng Diyos. Ano ba ang pangalan ng Diyos?— Oo, ito ay Jehova, at dapat nating ibigin ang pangalang iyan.

Ikalawa, tinuruan tayo ni Jesus na idalanging dumating nawa ang Kaharian ng Diyos. Ang Kahariang ito ay mahalaga dahil magdadala ito ng kapayapaan sa lupa at gagawin itong isang paraiso.

Ikatlo, sinabi ng Dakilang Guro na idalangin na mangyari nawa ang kalooban ng Diyos sa lupa kung paano ito nangyayari sa langit. Kung idinadalangin natin ito, gagawin natin kung gayon ang gusto ng Diyos.

Sumunod, tinuruan tayo ni Jesus na idalangin ang pagkain na kailangan natin sa araw-araw. Sinabi rin niya na dapat tayong humingi ng paumanhin sa Diyos kapag nakagagawa tayo ng mali. At dapat nating hilingin sa Diyos na tayo ay patawarin. Pero bago niya gawin ito, dapat muna nating patawarin ang iba kapag nakagagawa sila ng mali sa atin. Madali bang gawin iyan para sa iyo?

Pinakahuli, sinabi ni Jesus na dapat nating idalangin na ingatan nawa tayo ng Diyos na Jehova mula sa isa na balakyot, si Satanas na Diyablo. Kaya lahat ng ito ay magagandang bagay na dapat idalangin sa Diyos.

Dapat tayong maniwala na naririnig ni Jehova ang ating mga panalangin. Bukod sa paghiling sa kaniya na tulungan tayo, dapat tayong palaging magpasalamat sa kaniya. Natutuwa siya kapag tapat tayo sa ating sinasabi sa panalangin at kapag humihiling tayo sa kaniya ng tamang mga bagay. At ibibigay niya sa atin ang mga bagay na ito. Naniniwala ka ba rito?

Higit pang magagandang payo tungkol sa pananalangin ang makikita sa Roma 12:12; 1 Pedro 3:12; at 1 Juan 5:14.