Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KABANATA 36

Sino ang Bubuhaying Muli? Saan Sila Titira?

Sino ang Bubuhaying Muli? Saan Sila Titira?

SA NAKARAANG dalawang kabanata, ilan ang nabasa nating binuhay muli?— Lima. Ilan ang bata?— Tatlo. At ang ikaapat ay isang binata. Sa palagay mo, ano ang ipinakikita nito?

Buweno, ipinakikita nito na mahal ng Diyos ang mga bata. Pero marami pa rin siyang ibang bubuhaying muli. Ang gumawa ng mabuti lamang ba ang bubuhaying muli ng Diyos?— Baka iyan ang isipin natin. Pero, marami ang hindi natuto kahit kailan ng katotohanan tungkol sa Diyos na Jehova at sa kaniyang Anak. Kaya gumawa sila ng masama dahil mali ang itinuro sa kanila. Sa palagay mo, bubuhayin kayang muli ni Jehova ang gayong mga tao?

Ang sabi ng Bibliya: “Magkakaroon ng pagkabuhay-muli kapuwa ng mga matuwid at mga di-matuwid.” (Gawa 24:15) Bakit yaong mga hindi matuwid, o mga hindi gumawa ng tama, ay bubuhaying muli?— Kasi, hindi sila nagkaroon kahit kailan ng pagkakataong matuto tungkol kay Jehova at sa gusto niyang gawin ng mga tao.

Bakit bubuhaying muli ng Diyos ang ilan sa mga hindi gumawa ng tama?

 Sa palagay mo, kailan kaya bubuhaying muli ang mga tao?— Balikan natin noong mamatay si Lazaro at mangako si Jesus sa kapatid nitong si Marta: “Ang iyong kapatid ay babangon.” Sumagot si Marta: “Alam kong babangon siya sa pagkabuhay-muli sa huling araw.” (Juan 11:23, 24) Ano kaya ang ibig sabihin ni Marta nang sabihin niyang babangon si Lazaro sa “huling araw”?

Nasaan ang Paraiso na sinasabi ni Jesus sa lalaki?

Buweno, narinig na ni Marta ang tungkol sa pangako ni Jesus: ‘Ang lahat ng nasa mga alaalang libingan ay lalabas.’ (Juan 5:28, 29) Kaya “huling araw” na kapag ang lahat ng nasa alaala ng Diyos ay binubuhay nang muli. Ang huling araw na iyon ay hindi isang araw na may 24 na oras. Isang libong taon ang haba nito. Sinasabi ng Bibliya na sa araw na iyon, ‘Hahatulan ng Diyos ang mga tao sa lupa.’ Kasama sa kaniyang hahatulan ang mga binuhay muli.Gawa 17:31; 2 Pedro 3:8.

Isipin na lamang kung gaano kasaya ang araw na iyon! Sa araw na iyon na sanlibong taon ang haba, milyun-milyong namatay ang bubuhaying muli. Ang tawag ni Jesus sa lugar na titirhan nila pagkatapos buhaying muli ay Paraiso. Tingnan natin kung nasaan ang Paraiso at kung ano ang magiging kalagayan doon.

Mga tatlong oras bago mamatay si Jesus sa pahirapang tulos, binanggit niya ang tungkol sa Paraiso sa katabing lalaking nasa tulos. Ang lalaki ay papatayin dahil sa ginawa nitong krimen. Pero habang pinagmamasdan ng kriminal na ito si Jesus at naririnig ang mga sinasabi tungkol sa Kaniya, naniwala siya kay Jesus. Kaya sinabi ng kriminal: “Alalahanin  mo ako pagdating mo sa iyong kaharian.” Sumagot si Jesus: “Katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, Makakasama kita sa Paraiso.”Lucas 23:42, 43.

Kapag binabasa natin ang tungkol sa Paraiso, ano ang dapat nating ilarawan sa ating isip?

Ano kaya ang ibig sabihin ni Jesus nang banggitin niya ito? Nasaan ba ang Paraiso?— Isipin mo. Nasaan ba noon ang Paraiso?— Tandaan, ibinigay ng Diyos sa unang lalaking si Adan at sa kaniyang asawa ang paraiso para tirhan nila rito mismo sa lupang ito. Tinawag itong hardin ng Eden. May mga hayop sa halamanang iyon, pero hindi sila nananakit. At may mga punungkahoy roon na masasarap ang bunga, at mayroon ding isang malaking ilog. Napakasarap tumira roon!Genesis 2:8-10.

Kaya kapag nababasa natin ang tungkol sa kriminal na iyon na pupunta sa Paraiso, dapat nating ilarawan sa ating isip ang lupang ito na pinaganda upang tirhan. Si Jesus ba ay makakasama ng dating kriminal dito mismo sa lupa sa Paraiso?— Hindi. Alam mo ba kung bakit hindi siya pupunta rito?

Kasi, si Jesus ay paroroon sa langit at mamamahala bilang Hari sa Paraiso sa lupa. Kaya si Jesus ay makakasama ng lalaking iyon sa diwa na bubuhayin siya ni Jesus mula sa mga patay at bibigyan ng kaniyang mga pangangailangan. Pero bakit kaya papayagan ni Jesus na tumira sa Paraiso ang isang dating kriminal?— Tingnan natin kung masasagot natin ito.

Bago makipag-usap ang kriminal kay Jesus, alam na ba niya ang tungkol sa mga layunin ng Diyos?— Hindi pa. Gumawa siya ng masasamang  bagay dahil hindi pa niya alam ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sa Paraiso ay tuturuan siya tungkol sa mga layunin ng Diyos. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng pagkakataon na patunayang talagang mahal niya ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng Kaniyang kalooban.

Lahat ba ng bubuhaying muli ay titira sa Paraiso sa lupa?— Hindi. Alam mo ba kung bakit?— Kasi, ang ilan ay bubuhaying muli para tumira sa langit kasama ni Jesus. Kasama niya silang mamamahala bilang mga hari sa Paraiso sa lupa. Tingnan natin kung paano natin ito nalaman.

Noong gabing bago mamatay si Jesus, sinabi niya sa kaniyang mga apostol: ‘Sa bahay ng aking Ama sa langit, maraming tirahan, at paroroon ako upang maghanda ng dako para sa inyo.’ Pagkatapos ay nangako si Jesus sa kanila: “Ako ay muling darating at tatanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako ay dumoon din kayo.”Juan 14:2, 3.

 Saan ba pumunta si Jesus pagkatapos siyang buhaying muli?— Oo, bumalik siya sa langit para makasama ng kaniyang Ama. (Juan 17:4, 5) Kaya nangako si Jesus sa kaniyang mga apostol at sa iba pang mga tagasunod na bubuhayin niya silang muli para makasama niya sila sa langit. Ano kaya ang gagawin nila roon kasama ni Jesus?— Sinasabi ng Bibliya na ang kaniyang mga alagad na bahagi ng “unang pagkabuhay-muli” ay titira sa langit at mamamahala sa ibabaw ng lupa “bilang mga hari na kasama niya sa loob ng isang libong taon.”Apocalipsis 5:10; 20:6; 2 Timoteo 2:12.

Ilan ang makikibahagi sa “unang pagkabuhay-muli” at mamamahalang kasama ni Jesus bilang mga hari?— Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad: “Huwag kang matakot, munting kawan, sapagkat sinang-ayunan ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian.” (Lucas 12:32) Ang “munting kawan” na ito, na binuhay muli para makasama ni Jesus sa kaniyang makalangit na Kaharian, ay may eksaktong bilang. Ipinakikita ng Bibliya na “isang daan at apatnapu’t apat na libo” ang bubuhaying muli mula sa lupa.Apocalipsis 14:1, 3.

Saan titira ang mga binuhay muli, at ano ang gagawin nila?

Ilan ang titira sa Paraiso sa lupa?— Hindi sinasabi ng Bibliya. Pero sinabi ng Diyos kina Adan at Eva habang sila’y nasa hardin ng Eden na magkaroon ng mga anak at punuin ang lupa. Oo nga’t hindi nila ito nagawa. Pero titiyakin ng Diyos na matupad ang layunin niya na punuin ang lupa ng mabubuting tao.Genesis 1:28; Isaias 45:18; 55:11.

Isipin na lamang kung gaano kasarap mabuhay sa Paraiso! Ang buong lupa ay magiging gaya ng isang parke. Mapupuno ito ng mga ibon at mga hayop at magagandang punungkahoy at mga bulaklak na iba’t iba ang uri. Wala nang masasaktan dahil siya ay may sakit, ni mayroon pang mamamatay. Lahat ay magiging magkakaibigan. Kung gusto nating tumira sa Paraiso magpakailanman, ngayon na ang panahon para paghandaan ito.

Basahin pa ang tungkol sa layunin ng Diyos sa lupa, sa Kawikaan 2:21, 22; Eclesiastes 1:4; Isaias 2:4; 11:6-9; 35:5, 6; at 65:21-24.