Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KABANATA 47

Kung Paano Natin Masasabing Malapit Na ang Armagedon

Kung Paano Natin Masasabing Malapit Na ang Armagedon

ALAM mo na kung ano ang tanda, hindi ba?— Nabasa natin sa Kabanata 46 ang tungkol sa ibinigay ng Diyos na tanda na hindi na niya uli pupuksain ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Gayundin, humingi ang mga apostol ng isang tanda para malaman nila kung nakabalik na si Jesus at kung malapit na ang katapusan ng sanlibutan, o sistema ng mga bagay.Mateo 24:3.

Yamang si Jesus ay hindi na makikita kapag nasa langit na siya, kailangan ang isang tanda na makikita ng mga tao para patunayang namamahala na siya. Kaya sinabi ni Jesus ang mga bagay na dapat bantayan ng kaniyang mga alagad dito sa lupa. Kapag nangyayari na ang mga bagay na ito, ang ibig sabihin nito ay nakabalik na siya at namamahala na sa langit bilang Hari.

Para maituro sa kaniyang mga alagad ang kahalagahan ng patuloy na pagbabantay, sinabi ni Jesus sa kanila: “Pansinin ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng iba pang punungkahoy: Kapag sila ay  nag-uusbong na, sa pagmamasid dito ay alam ninyo sa inyong sarili na ngayon ay malapit na ang tag-araw.” Alam mo kung paano masasabing malapit na ang tag-araw. At masasabi mo kung malapit na ang Armagedon kapag nakikita mo nang nangyayari ang mga bagay na sinabi ni Jesus.Lucas 21:29, 30.

Anong aral ang itinuturo ni Jesus nang sabihin niya ang tungkol sa puno ng igos?

Sa pahinang ito at sa susunod pa, titingnan natin ang mga larawan ng mga bagay na sinabi ni Jesus na magiging bahagi ng tanda na malapit na ang Kaharian ng Diyos. Kapag nangyayari na ang lahat ng mga bagay na  ito, dudurugin ng Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo bilang Tagapamahala ang lahat ng pamahalaan, gaya ng nabasa natin sa Kabanata 46.

Kaya tingnan nating mabuti ang mga larawan sa dalawang pahina bago ito, at pag-uusapan natin ang mga ito. Sa Mateo 24:6-14 at Lucas 21:9-11, mababasa mo ang tungkol sa nakikita mo sa mga larawang ito. Gayundin, pansinin ang maliit na numero sa bawat larawan. Ang numero ring ito ay makikita sa simula ng parapo na nagsasabi tungkol sa larawan. Tingnan natin kung natutupad na sa ngayon ang maraming bahagi ng tanda na ibinigay ni Jesus.

(1) Sinabi ni Jesus: “Makaririnig kayo ng mga digmaan at mga ulat ng mga digmaan; . . . ang bansa ay titindig laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian.” Nakarinig ka na ba ng balita tungkol sa mga digmaan?— Ang unang digmaang pandaigdig ay pinaglabanan mula 1914 hanggang 1918, at pagkatapos ay ang Digmaang Pandaigdig II, mula 1939 hanggang 1945. Ngayon lamang nagkaroon ng ganitong pandaigdig na mga digmaan! Sa ngayon ay may mga digmaan na sa buong daigdig. Halos araw-araw sa TV, sa radyo, at sa diyaryo, naririnig o nababasa natin ang tungkol sa mga digmaan.

(2) Sinabi rin ni Jesus: “Magkakaroon ng mga kakapusan sa pagkain . . . sa iba’t ibang dako.” Gaya ng alam mo, hindi lahat ay nakakakain nang sapat. Libu-libong tao ang namamatay araw-araw dahil sa kakapusan ng pagkain.

(3) Dagdag pa ni Jesus: ‘Sa iba’t ibang dako ay magkakaroon ng mga salot.’ Alam mo ba kung ano ang salot?— Ito ay karamdaman, o sakit, na pumapatay ng maraming tao. Isang matinding salot na tinatawag na trangkaso Espanyola ang pumatay ng mga 20 milyong tao sa loob lamang ng mga isang taon. Sa ating panahon, mas marami pa rito ang malamang na mamatay dahil sa AIDS. At nariyan ang kanser, sakit sa puso, at iba pang mga karamdamang pumapatay sa libu-libong tao bawat taon.

 (4) Nagbigay si Jesus ng iba pang bahagi ng tanda, na sinasabi: “Magkakaroon ng . . . mga lindol sa iba’t ibang dako.” Alam mo ba kung ano ang lindol?— Ang mga lindol ang nagpapayanig sa lupa na tinatapakan mo. Nagbabagsakan ang mga bahay, at kadalasan ay namamatay ang mga tao. Mula noong taóng 1914, nagkaroon na ng maraming lindol taun-taon. Nakarinig ka na ba ng balita tungkol sa lindol?

(5) Sinabi ni Jesus na ang isa pang bahagi ng tanda ay ang ‘higit at higit pang kasamaan.’ Kaya nga napakaraming nakawan at karahasan. Ang mga tao saanmang lugar ay natatakot na baka pasukin ng magnanakaw ang kanilang bahay. Ngayon lamang nagkaroon ng ganito karaming krimen at karahasan sa lahat ng bahagi ng daigdig.

(6) Ibinigay ni Jesus ang isang napakahalagang bahagi ng tanda nang sabihin niya: “Ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahanang lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayon ay darating ang wakas.” (Mateo 24:14) Kung naniniwala ka sa “mabuting balitang ito,” kung gayon ay dapat mo itong sabihin sa iba. Sa ganiyang paraan ay nakikibahagi ka sa katuparan ng bahaging ito ng tanda.

Baka may ilang magsabi na palagi naman talagang nangyayari ang mga bagay na inihula ni Jesus. Pero ngayon lamang masasabing nagaganap ang lahat ng mga bagay na ito sa napakaraming bahagi ng daigdig nang sabay-sabay. Naiintindihan mo na ba ngayon ang ibig sabihin ng tanda?— Nangangahulugan ito na kapag nakikita nating nangyayari na ang lahat ng mga bagay na ito, ang masamang sanlibutang ito ay malapit nang palitan ng bagong sanlibutan ng Diyos.

Nang ibigay ni Jesus ang tandang ito, may sinabi rin siya tungkol sa isang partikular na panahon ng taon. Sinabi niya: “Patuloy na manalangin na ang pagtakas ninyo ay huwag mangyari sa panahon ng taglamig.” (Mateo 24:20) Sa palagay mo, ano kaya ang ibig niyang sabihin dito?

Buweno, kung ang isang tao ay tatakas mula sa kapahamakan sa panahon ng taglamig, anupat napakahirap o napakadelikado pa ngang  maglakbay dahil sa lagay ng panahon, ano ang posibleng mangyari?— Makatakas man siya, napakahirap nitong gawin. Hindi ba’t nakalulungkot naman kung may mamatay sa bagyo dahil lamang sa abalang-abala siya sa paggawa ng ibang mga bagay kung kaya hindi agad siya nakapaglakbay nang mas maaga?

Nang sabihin ni Jesus ang tungkol sa pagtakas sa panahon ng taglamig, anong aral ang itinuturo niya?

Nakikita mo ba ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang huwag nang hintayin pang dumating ang panahon ng taglamig bago tumakas?— Gusto niyang sabihin sa atin na yamang alam na nating malapit na ang Armagedon, hindi na tayo dapat magpaliban pa na patunayang iniibig natin ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kaniya. Kung magpapaliban tayo, baka tayo máhuli. Kaya magiging katulad lamang tayo ng mga naroroon sa panahon ng malaking Baha na nakarinig kay Noe pero hindi pumasok sa arka.

Sa susunod, pag-uusapan naman natin ang magiging kalagayan pagkatapos ng dakilang digmaan ng Armagedon. Malalaman natin ang inihahanda ng Diyos para sa ating lahat na umiibig at naglilingkod sa kaniya ngayon.

Ang sumusunod ay iba pang mga teksto na nagpapakitang malapit na ang Armagedon: 2 Timoteo 3:1-5 at 2 Pedro 3:3, 4.