Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 SEKSIYON 8

Kapag May Nangyaring Trahedya

Kapag May Nangyaring Trahedya

“Labis kayong nagsasaya, bagaman sa loob ng kaunting panahon sa kasalukuyan, kung mangyari man, ay pinipighati kayo ng iba’t ibang pagsubok.”1 Pedro 1:6

Kahit ginagawa mo ang lahat para maging masaya kayong mag-asawa at ang inyong pamilya, maaaring mangyari ang mga di-inaasahang bagay na magdudulot ng kalungkutan. (Eclesiastes 9:11) Sa gayong kalagayan, nariyan ang pag-alalay ng ating maibiging Diyos. Kung susundin mo ang mga simulain sa Bibliya, makakayanan ninyo kahit ang pinakagrabeng sitwasyon.

 1 MAGTIWALA KAY JEHOVA

ANG SABI NG BIBLIYA: ‘Ihagis ninyo sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo.’ (1 Pedro 5:7) Tandaan, hindi dapat sisihin ang Diyos sa mga pagsubok na dinaranas ninyo. (Santiago 1:13) Miyentras mas malapít kayo sa kaniya, mas matutulungan niya kayo. (Isaias 41:10) “Sa harap niya ay ibuhos ninyo ang inyong puso.”Awit 62:8.

Malaking tulong din ang pagbabasa at pag-aaral ng Bibliya araw-araw. Sa paggawa nito, madarama mo kung paanong si Jehova ay ‘umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian.’ (2 Corinto 1:3, 4; Roma 15:4) Nangangako siyang bibigyan ka niya ng “kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan.”Filipos 4:6, 7, 13.

ANG PUWEDE MONG GAWIN:

  • Ipanalangin kay Jehova na tulungan kang maging kalmado at makapag-isip nang malinaw

  • Pag-aralan ang lahat ng iyong opsyon at piliin ang pinakamagandang magagawa mo

2 ALAGAAN ANG SARILI AT ANG IYONG PAMILYA

ANG SABI NG BIBLIYA: “Ang puso ng isa na may-unawa ay nagtatamo ng kaalaman, at ang tainga ng marurunong ay humahanap ng kaalaman.” (Kawikaan 18:15) Pag-aralang mabuti ang sitwasyon. Alamin ang pangangailangan ng bawat isa sa pamilya. Kausapin at pakinggan sila.Kawikaan 20:5.

Paano kung mamatay ang isang mahal mo sa buhay? Huwag pigilan ang iyong pagdadalamhati. Maging “si Jesus ay lumuha.” (Juan 11:35; Eclesiastes 3:4) Mahalaga ring magpahinga at matulog. (Eclesiastes 4:6) Makatutulong ito para madali mong maharap ang nakapipighating sitwasyon.

ANG PUWEDE MONG GAWIN:

  • Bago pa man dumating ang trahedya, laging makipag-usap sa iyong pamilya. Kapag bumangon ang mga problema, hindi magiging mahirap sa kanila na kausapin ka

  • Makipag-usap sa iba na napaharap sa gayon ding sitwasyon

 3 HUMINGI NG TULONG

ANG SABI NG BIBLIYA: “Ang tunay na kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at isang kapatid na ipinanganganak kapag may kabagabagan.” (Kawikaan 17:17) Gusto kang tulungan ng mga kaibigan mo, pero baka hindi nila alam kung paano. Huwag mahiyang magsabi ng talagang kailangan mo. (Kawikaan 12:25) Lumapit din sa mga nakauunawa sa mga simulain ng Bibliya para mabigyan ka ng payo na makatutulong sa iyo.Santiago 5:14.

Makakayanan mo ang problema kung regular kang makikisama sa mga talagang nananampalataya sa Diyos at nagtitiwala sa kaniyang pangako. Magiging masaya ka kung tutulong ka sa iba na nangangailangan ng pampatibay-loob. Sabihin sa kanila kung bakit nagtitiwala ka kay Jehova at sa mga pangako niya. Maging abala sa pagtulong sa iba, at huwag ibukod ang sarili sa mga nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo.Kawikaan 18:1; 1 Corinto 15:58.

ANG PUWEDE MONG GAWIN:

  • Makipag-usap sa isang matalik na kaibigan at tanggapin ang tulong niya

  • Espesipikong sabihin ang talagang kailangan mo