Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARAL 55

Iniligtas ng Anghel ni Jehova si Hezekias

Iniligtas ng Anghel ni Jehova si Hezekias

Nasakop na ng Imperyo ng Asirya ang 10-tribong kaharian ng Israel. Pero pati ang dalawang-tribong kaharian ng Juda ay gusto ring sakupin ng hari ng Asirya na si Senakerib. Isa-isa niyang sinakop ang mga lunsod ng Juda. Pero ang pinakagusto niya ay ang Jerusalem. Ang hindi alam ni Senakerib, pinoprotektahan ni Jehova ang Jerusalem.

Si Hezekias, na hari ng Juda, ay nagbayad ng malaking halaga kay Senakerib para hindi na nito sakupin ang Jerusalem. Pero kahit na tinanggap ni Senakerib ang pera, nagpadala pa rin siya ng malakas na hukbo para lusubin ang Jerusalem. Takót na ang mga tao sa lunsod kasi palapit na nang palapit ang mga Asiryano. Pero sinabi ni Hezekias sa kanila: ‘Huwag kayong matakot. Kahit malakas ang mga Asiryano, tutulungan tayo ni Jehova na maging mas malakas kaysa sa kanila.’

Ipinadala ni Senakerib ang kaniyang mensahero, ang Rabsases, para asarin ang mga taga-Jerusalem. Habang nakatayo sa labas ng lunsod, sumigaw ang Rabsases: ‘Hindi kayo matutulungan ni Jehova. Huwag kayong magpaloko kay Hezekias. Walang diyos na makakapagligtas sa inyo.’

Itinanong ni Hezekias kay Jehova kung ano ang dapat niyang gawin. Sumagot si Jehova: ‘Huwag kang matakot sa sinasabi ng Rabsases. Hindi makukuha ni Senakerib ang Jerusalem.’ Pagkatapos, nakatanggap ng mga sulat si Hezekias galing kay Senakerib. Ang sabi sa sulat: ‘Sumuko na kayo. Hindi kayo kayang iligtas ni Jehova.’ Nanalangin si Hezekias: ‘Diyos na Jehova, iligtas n’yo po kami para malaman ng lahat na kayo lamang ang tunay na Diyos.’ Sinabi ni Jehova sa kaniya: ‘Hindi makakapasok sa Jerusalem ang hari ng Asirya. Poprotektahan ko ang aking lunsod.’

Siguradong-sigurado si Senakerib na makukuha na niya ang Jerusalem. Pero isang gabi, nagpadala  si Jehova ng isang anghel sa kampo ng mga sundalo sa labas ng lunsod. Pinatay ng anghel ang 185,000 sundalo! Naubos ang pinakamagagaling na sundalo ni Haring Senakerib. Napilitan siyang umuwi dahil talo na siya. Iniligtas ni Jehova si Hezekias at ang Jerusalem, gaya ng ipinangako Niya. Kung nandoon ka sa Jerusalem, magtitiwala ka rin ba kay Jehova?

“Ang anghel ni Jehova ay nagkakampo sa palibot ng mga natatakot sa Kaniya, at inililigtas niya sila.”—Awit 34:7