Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARAL 32

Isang Bagong Lider at Dalawang Matatapang na Babae

Isang Bagong Lider at Dalawang Matatapang na Babae

Matapos maging lider ng Israel sa loob ng maraming taon, namatay si Josue sa edad na 110. Noong nabubuhay siya, si Jehova ang sinasamba ng mga Israelita. Pero nang mamatay si Josue, sumamba sila sa mga idolo, gaya ng mga Canaanita. Dahil hindi patuloy na sumunod ang mga Israelita kay Jehova, hinayaan niyang pahirapan sila ng isang haring Canaanita na ang pangalan ay Jabin. Humingi ng tulong kay Jehova ang mga Israelita. Kaya binigyan sila ni Jehova ng isang bagong lider, si Barak. Tutulungan ni Barak ang bayan na muling sumamba kay Jehova.

Si Barak ay ipinatawag ng propetisang si Debora para sabihin ang mensaheng ito mula kay Jehova: ‘Magsama ka ng 10,000 lalaki at salubungin n’yo ang hukbo ni Jabin sa ilog ng Kison. Doon mo tatalunin si Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin.’ Sinabi ni Barak kay Debora: ‘Pupunta ako kung sasama ka.’ Sinabi ni Debora: ‘Sige. Pero hindi ikaw ang makakapatay kay Sisera. Sinabi ni Jehova na isang babae ang papatay sa kaniya.’

Sumama si Debora kay Barak at sa hukbo nito paakyat sa Bundok Tabor para maghanda sa labanan. Nang malaman ito ni Sisera,  tinipon niya sa paanan ng bundok ang kaniyang mga karong pandigma at mga sundalo. Sinabi ni Debora kay Barak: ‘Sa araw na ito, tutulungan ka ni Jehova na manalo.’ Sumugod pababa ng bundok si Barak at ang 10,000 sundalo niya para salubungin ang malakas na hukbo ni Sisera.

Pinaapaw ni Jehova ang tubig sa ilog ng Kison. Lumubog sa putik ang gulong ng mga karong pandigma ni Sisera. Bumaba sa karo si Sisera at tumakbo. Natalo nina Barak ang hukbo ni Sisera, pero nakatakas si Sisera! Nagtago siya sa tolda ng isang babae na ang pangalan ay Jael. Pinainom siya ni Jael ng gatas at kinumutan. Dahil sa pagod, nakatulog si Sisera. ’Tapos, dahan-dahang lumapit si Jael at itinarak sa ulo ni Sisera ang tulos ng tolda. Patay si Sisera.

Hinanap ni Barak si Sisera. Lumabas si Jael sa tolda at sinabi: ‘Nandito sa loob ang lalaking hinahanap mo.’ Pumasok si Barak at nandoon nga ang patay nang si Sisera. Umawit sina Barak at Debora para purihin si Jehova kasi nanalo ang mga Israelita. At naging mapayapa ang Israel sa loob ng 40 taon.

“Ang mga babaeng naghahayag ng mabuting balita ay isang malaking hukbo.”—Awit 68:11