Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARAL 97

Tumanggap ng Banal na Espiritu si Cornelio

Tumanggap ng Banal na Espiritu si Cornelio

Sa Cesarea, may isang Romanong opisyal ng hukbo, na ang pangalan ay Cornelio. Kahit hindi siya Judio, iginagalang siya ng mga Judio. Matulungin siya sa mahihirap. Naniniwala si Cornelio kay Jehova at lagi siyang nananalangin sa kaniya. Isang araw, nagpakita kay Cornelio ang isang anghel at nagsabi: ‘Pinakinggan ng Diyos ang mga panalangin mo. Magpadala ka ngayon ng mga tao sa lunsod ng Jope, sa tinutuluyan ni Pedro, at hilingin mo sa kaniya na puntahan ka.’ Nagpadala agad si Cornelio ng tatlong lalaki papunta sa Jope, na mga 50 kilometro patimog.

Habang nasa Jope naman si Pedro, nagkaroon siya ng pangitain. May nakita siyang mga hayop na bawal kainin ng mga Judio, at may narinig siyang boses na nagsasabing kainin niya iyon. Ayaw ni Pedro. Sinabi niya: ‘Kahit kailan, hindi pa ako kumain ng maruming hayop.’ Pagkatapos ay sinabi sa kaniya ng boses: ‘Huwag mo nang tawaging marumi ang mga hayop na ito. Nilinis na ng Diyos ang mga ito.’ Sinabi din kay Pedro: ‘May tatlong lalaki sa pinto. Sumama ka sa kanila.’ Pumunta si Pedro sa pinto at tinanong niya ang mga lalaki kung bakit sila nandoon. Sumagot sila: ‘Ipinadala kami ni Cornelio, isang Romanong opisyal ng hukbo. Ipinapasundo ka niya sa bahay niya sa Cesarea.’ Pinatuloy ni Pedro  sa bahay ang mga lalaki at doon na pinatulog. Kinabukasan, siya at ang ilang kapatid sa Jope ay sumama sa mga lalaki pabalik sa Cesarea.

Nang makita ni Cornelio si Pedro, napaluhod siya. Pero sinabi ni Pedro: ‘Tumayo ka. Tao lang din akong gaya mo. Inutusan ako ng Diyos na puntahan ka dito sa bahay mo, kahit na hindi pumapasok ang mga Judio sa tahanan ng mga Gentil. Ngayon, sabihin mo sa akin kung bakit mo ako ipinasundo.’

Sinabi ni Cornelio kay Pedro: ‘Apat na araw ang nakakaraan, nanalangin ako sa Diyos, at may isang anghel na nagpakita sa akin at nagsabing ipasundo ka. Pakisuyong ituro mo sa amin ang mga salita ni Jehova.’ Sinabi ni Pedro: ‘Alam ko na ngayon na hindi nagtatangi ang Diyos. Tinatanggap niya ang sinumang gustong sumamba sa kaniya.’ Tinuruan sila ni Pedro ng maraming bagay tungkol kay Jesus. Pagkatapos, ang banal na espiritu ay bumaba kina Cornelio at sa sambahayan niya, at silang lahat ay nabautismuhan.

“Tinatanggap [ng Diyos] ang tao na natatakot sa kaniya at gumagawa ng tama, saanmang bansa ito nagmula.”—Gawa 10:35