Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARAL 93

Bumalik si Jesus sa Langit

Bumalik si Jesus sa Langit

Sa Galilea, nakipagkita si Jesus sa mga tagasunod niya. Binigyan niya sila ng napakahalagang utos: ‘Humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa lahat ng lupain. Ituro n’yo sa kanila ang mga itinuro ko sa inyo, at bautismuhan sila.’ Pagkatapos, nangako siya: ‘Tandaan ninyo, lagi n’yo akong kasama.’

Sa loob ng 40 araw matapos siyang buhaying muli, nagpakita si Jesus sa daan-daang alagad niya sa Galilea at Jerusalem. Tinuruan niya sila ng mahahalagang aral at gumawa siya ng maraming himala. ’Tapos, nakipagkita si Jesus sa kaniyang mga apostol sa huling pagkakataon, sa Bundok ng mga Olibo. Sinabi niya: ‘Huwag kayong umalis sa Jerusalem. Patuloy n’yong hintayin ang ipinangako ng Ama.’

Hindi naintindihan ng mga apostol ang gusto niyang sabihin. Nagtanong sila: ‘Magiging Hari ka na ba ngayon ng Israel?’ Sinabi ni Jesus: ‘Hindi pa ito ang panahong itinakda ni Jehova para maging Hari ako. Malapit na kayong tumanggap ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na espiritu, at magiging mga saksi ko kayo. Mangaral kayo sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa pinakamalayong lugar sa lupa.’

Pagkatapos, umangat si Jesus sa langit at natakpan siya ng ulap. Nakatingala pa rin ang mga alagad, pero wala na si Jesus.

Umalis ang mga alagad sa Bundok ng mga Olibo at pumunta sa Jerusalem. Lagi silang nagtitipon at nananalangin sa kuwarto sa itaas ng isang bahay. Hinihintay nila ang karagdagang utos na ibibigay ni Jesus.

“Ang mabuting balitang ito tungkol sa Kaharian ay ipangangaral sa buong lupa para marinig ng lahat ng bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas.”—Mateo 24:14