Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARAL 91

Binuhay-Muli si Jesus

Binuhay-Muli si Jesus

Pagkamatay ni Jesus, nakiusap kay Pilato ang mayamang si Jose na kukunin niya ang katawan ni Jesus. Ibinalot ni Jose ang katawan ni Jesus sa mamahaling tela na may mababangong espesya at inihiga ito sa isang bagong libingan. May malaking bato na iginulong para itakip sa pasukan nito. Sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato: ‘Baka kunin ng mga alagad ni Jesus ang katawan niya at sabihing binuhay siyang muli.’ Kaya sinabi sa kanila ni Pilato: ‘Sarhan ninyong mabuti ang libingan at bantayan iyon.’

Makalipas ang tatlong araw, maagang pumunta sa libingan ang ilang babae, at nakita nilang wala na ang bato sa pasukan ng libingan. Sa loob ng libingan, sinabi ng isang anghel sa mga babae: ‘Huwag kayong matakot. Binuhay-muli si Jesus. Puntahan ninyo ang mga alagad niya at sabihing makipagkita sa kaniya sa Galilea.’

Dali-daling hinanap ni Maria Magdalena sina Pedro at Juan. Sinabi niya sa kanila: ‘May kumuha sa katawan ni Jesus!’ Tumakbo sina Pedro at Juan pabalik sa libingan. Pero nakita nilang wala itong laman, kaya umuwi na sila.

Pagbalik ni Maria sa libingan, may nakita siyang dalawang anghel sa loob. Sinabi ni Maria sa kanila: ‘Hindi ko alam kung saan nila dinala ang Panginoon ko.’ Pagkatapos, may nakita siyang lalaki. Akala niya, hardinero ito. Sinabi niya dito: ‘Sabihin n’yo po sa akin kung saan n’yo siya dinala.’ Pero nang sabihin ng lalaki, “Maria!” nakilala niyang si Jesus iyon. Napasigaw siya: “Guro!” at kumapit siya dito. Sinabi ni Jesus kay Maria: ‘Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanilang nakita mo ako.’ Agad na tumakbo si Maria papunta sa mga alagad at sinabi sa kanilang nakita niya si Jesus.

Kinahapunan, may dalawang alagad na naglalakad mula sa Jerusalem papunta sa Emaus. May lalaking sumabay sa kanila sa paglalakad at nagtanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinabi nila: ‘Hindi mo ba nabalitaan? Tatlong araw ang nakakaraan, ipinapatay ng mga punong saserdote si Jesus. Ngayon, sinasabi ng ilang babae na buháy siya!’ Nagtanong ang lalaki: ‘Hindi ba kayo naniniwala sa mga  propeta? Sinabi nilang mamamatay ang Kristo at bubuhaying muli.’ Ipinaliwanag pa niya ang Kasulatan sa kanila. Pagdating nila sa Emaus, niyaya ng mga alagad ang lalaki. Noong kakain na sila ng hapunan, nanalangin ang lalaki para sa tinapay. Saka lang naisip ng mga alagad na si Jesus iyon. Pagkatapos, nawala na siya.

Pumunta agad ang dalawang alagad na ito sa isang bahay sa Jerusalem na kinaroroonan ng mga apostol at ikinuwento ang nangyari. Habang nasa loob sila ng bahay, nagpakita si Jesus sa kanila. Noong una, hindi makapaniwala ang mga apostol na si Jesus iyon. ’Tapos, sinabi niya: ‘Tingnan n’yo ang mga kamay ko; hawakan n’yo ako. Nakasulat na bubuhaying muli ang Kristo mula sa mga patay.’

“Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”—Juan 14:6