Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

Tutulungan ka ng publikasyong ito na magbalik-tanaw sa kasaysayan, mula sa ulat ng Bibliya tungkol sa paglalang, hanggang sa kapanganakan at ministeryo ni Jesus, at sa pagdating ng Kaharian.

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Paano magagamit ang aklat na ito?

ARAL 1

Ginawa ng Diyos ang Langit at Lupa

Sinasabi ng Bibliya na ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Bakit gumawa muna ang Diyos ng isang anghel bago niya ginawa ang iba pang bagay?

ARAL 2

Ginawa ng Diyos ang Unang Lalaki at Babae

Ginawa ng Diyos ang unang lalaki at babae at inilagay sila sa hardin ng Eden. Gusto niyang magkapamilya sila at gawin nilang paraiso ang buong lupa.

ARAL 3

Hindi Sumunod sa Diyos Sina Adan at Eva

Bakit espesyal ang isang puno sa hardin ng Eden? Bakit kinain ni Eva ang bunga ng punong iyon?

ARAL 4

Pumatay Dahil sa Galit

Natuwa ang Diyos sa handog ni Abel pero hindi sa handog ni Cain. Dahil dito, nagalit si Cain at gumawa siya ng isang napakasamang bagay.

ARAL 5

Ang Arka ni Noe

May masasamang anghel na nag-asawa ng mga babae sa lupa at nagkaanak ng mga higante. Dumami ang masama. Pero iba si Noe—mahal niya ang Diyos at naging masunurin siya.

ARAL 6

Walo ang Nakaligtas sa Baha

Nangyari ang Baha nang 40 araw at 40 gabing umulan. Mahigit isang taon sa loob ng arka si Noe at ang pamilya niya. Pagkatapos, puwede na silang lumabas.

ARAL 7

Ang Tore ng Babel

May mga taong nagpasiyang gumawa ng lunsod at magtayo ng tore na aabot hanggang sa langit. Bakit biglang pinag-iba-iba ng Diyos ang wika nila?

ARAL 8

Sumunod sa Diyos Sina Abraham at Sara

Bakit iniwan nina Abraham at Sara ang buhay sa lunsod at nagpalipat-lipat ng tirahan sa lupain ng Canaan?

ARAL 9

Magkakaanak Na!

Paano tutuparin ng Diyos ang kaniyang pangako kay Abraham? Kanino sa mga anak ni Abraham ito matutupad—kay Isaac o kay Ismael?

ARAL 10

Tandaan ang Nangyari sa Asawa ni Lot

Nagpaulan ang Diyos ng apoy at asupre sa Sodoma at Gomorra. Bakit winasak ang mga lunsod na iyon? Bakit dapat nating tandaan ang nangyari sa asawa ni Lot?

ARAL 11

Isang Pagsubok sa Pananampalataya

Sinabi ng Diyos kay Abraham: ‘Isama mo ang iyong anak sa isang bundok sa Moria at ihain mo siya doon.’ Paano haharapin ni Abraham ang pagsubok na ito sa kaniyang pananampalataya?

ARAL 12

Napunta kay Jacob ang Mana

Nagkaanak ng kambal na lalaki sina Isaac at Rebeka, sina Esau at Jacob. Dahil si Esau ang panganay, siya sana ang makakakuha ng espesyal na mana. Bakit ipinagpalit niya ito sa isang mangkok ng nilaga?

ARAL 13

Nagbatî Sina Jacob at Esau

Paano nakatanggap ng pagpapala si Jacob mula sa isang anghel? At paano siya nakipagbati kay Esau?

ARAL 14

Isang Aliping Sumunod sa Diyos

Ginawa naman ni Jose ang tama, pero nagdusa pa rin siya. Bakit?

ARAL 15

Hindi Pinabayaan ni Jehova si Jose

Napalayo si Jose sa pamilya niya, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos.

ARAL 16

Sino si Job?

Sumunod siya kay Jehova kahit mahirap ang sitwasyon.

ARAL 17

Pinili ni Moises na Sambahin si Jehova

Nailigtas si Moises noong sanggol pa siya dahil sa matalinong plano ng kaniyang nanay.

ARAL 18

Ang Nag-aapoy na Halaman

Bakit hindi nasusunog ang halaman?

ARAL 19

Ang Unang Tatlong Salot

Dahil sa kayabangan ni Paraon, ayaw nitong sundin ang utos ng Diyos, kaya nagdusa ang lahat ng Ehipsiyo.

ARAL 20

Ang Sumunod na Anim na Salot

Bakit naiiba ang mga salot na ito sa naunang tatlong salot?

ARAL 21

Ang Ikasampung Salot

Napakatindi ng epekto ng salot na ito kung kaya maging ang mayabang na si Paraon ay napilitang sumuko.

ARAL 22

Ang Himala sa Dagat na Pula

Buháy pa rin si Paraon pagkatapos ng 10 salot. Pero makakaligtas kaya siya sa himalang ito ng Diyos?

ARAL 23

Isang Pangako kay Jehova

Gumawa ng espesyal na pangako sa Diyos ang mga Israelita noong nasa paanan sila ng Bundok Sinai.

ARAL 24

Hindi Sila Tumupad sa Pangako

Habang kinukuha ni Moises ang Sampung Utos, gumawa ng malubhang kasalanan ang bayan.

ARAL 25

Tabernakulo Para sa Pagsamba

Nasa loob ng espesyal na toldang ito ang kaban ng tipan.

ARAL 26

Ang Labindalawang Espiya

Naiiba sina Josue at Caleb sa 10 iba pang nag-espiya sa lupain ng Canaan.

ARAL 27

Nagrebelde Sila kay Jehova

Isang napakahalagang bagay tungkol kay Jehova ang hindi naisip nina Kora, Datan, Abiram, at 250 iba pa.

ARAL 28

Nagsalita ang Asno ni Balaam

May nakita ang asno na hindi nakikita ni Balaam.

ARAL 29

Pinili ni Jehova si Josue

Ang tagubilin ng Diyos kay Josue ay makatutulong din sa atin.

ARAL 30

Itinago ni Rahab ang mga Espiya

Nagiba ang pader ng Jerico. Pero hindi nagiba ang bahay ni Rahab, kahit nasa tabi ito ng pader.

ARAL 31

Si Josue at ang mga Gibeonita

Nanalangin si Josue sa Diyos: “Araw, huminto ka!” Pinakinggan ba ito ng Diyos?

ARAL 32

Isang Bagong Lider at Dalawang Matatapang na Babae

Pagkamatay ni Josue, sumamba sa mga diyos-diyusan ang Israel. Naghirap sila, pero natulungan sila ng hukom na si Barak, propetisang si Debora, at ni Jael!

ARAL 33

Sina Ruth at Noemi

Dalawang babae na pareho nang patay ang asawa ang nagbalik sa Israel. Isa sa kanila, si Ruth, ay nagtrabaho sa bukid, at doon siya napansin ng lalaking si Boaz.

ARAL 34

Tinalo ni Gideon ang mga Midianita

Pinahirapan ng mga Midianita ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Jehova. Paano tinalo ng maliit na hukbo ni Gideon ang 135,000 kalabang sundalo?

ARAL 35

Nanalangin si Hana na Magkaroon Siya ng Anak

Isinama ni Elkana sa tabernakulo sa Shilo sina Hana, Penina, at ang pamilya nila para sumamba. Doon, nanalangin si Hana na magkaanak siya ng lalaki. Nang sumunod na taon, isinilang si Samuel!

ARAL 36

Ang Pangako ni Jepte

Ano ang pangako ni Jepte at bakit niya ginawa ang pangakong iyon? Ano ang reaksiyon ng anak na babae ni Jepte sa pangakong binitiwan ng tatay niya?

ARAL 37

Nakipag-usap si Jehova kay Samuel

Mga saserdote sa tabernakulo ang dalawang anak ng mataas na saserdoteng si Eli, pero hindi nila sinusunod ang batas ng Diyos. Iba ang batang si Samuel, at nakipag-usap sa kaniya si Jehova.

ARAL 38

Galing kay Jehova ang Lakas ni Samson

Binigyan ni Jehova ng lakas si Samson para labanan ang mga Filisteo, pero nang makagawa ng maling desisyon si Samson, nabihag siya ng mga Filisteo.

ARAL 39

Ang Unang Hari ng Israel

Naglaan ang Diyos ng mga hukom sa Israel, pero gusto nila ng hari. Pinahiran ni Samuel si Saul bilang unang hari, pero inalis ni Jehova si Saul nang maglaon. Bakit?

ARAL 40

Si David at si Goliat

Si David ang pinili ni Jehova na maging susunod na hari ng Israel, at makikita kay David kung bakit siya ang pinili.

ARAL 41

Si David at si Saul

Bakit galit si Saul kay David, pero paano tumugon si David?

ARAL 42

Ang Tapat at Matapang na si Jonatan

Naging mabuting kaibigan ni David ang anak ng hari.

ARAL 43

Ang Kasalanan ni Haring David

Isang maling desisyon na naging dahilan ng maraming problema.

ARAL 44

Isang Templo Para kay Jehova

Ibinigay ng Diyos ang hiniling ni Haring Solomon at binigyan din ito ng magagandang pribilehiyo.

ARAL 45

Nahati ang Kaharian

Maraming Israelita ang huminto sa pagsamba kay Jehova.

ARAL 46

Pagsubok na Naganap sa Bundok Carmel

Sino ang tunay na Diyos? Si Jehova o si Baal?

ARAL 47

Pinalakas ni Jehova si Elias

Mapalalakas ka rin kaya niya?

ARAL 48

Nabuhay-Muli ang Anak ng Isang Biyuda

Dalawang himala sa iisang bahay!

ARAL 49

Pinarusahan ang Isang Napakasamang Reyna

Gumawa ng paraan si Jezebel para patayin si Nabot at makuha ang ubasan nito! Nakita ni Jehova ang kasamaan niya.

ARAL 50

Ipinagtanggol ni Jehova si Jehosapat

Nanalangin sa Diyos ang mabuting haring si Jehosapat nang pagbantaan ng mga kaaway na bansa ang Juda.

ARAL 51

Ang Mandirigma at ang Batang Babae

Sinabi ng batang Israelita sa asawa ng isang mandirigma ang tungkol sa malakas na kapangyarihan ni Jehova—na nakakagawa ng mga himala.

ARAL 52

Ang Maapoy na Hukbo ni Jehova

Nakita ng lingkod ni Eliseo na ‘mas marami ang kasama nila kaysa sa mga kasama ng kalaban.’

ARAL 53

Ang Katapangan ni Jehoiada

Nilabanan ng isang tapat na saserdote ang isang napakasamang reyna.

ARAL 54

Naging Matiisin si Jehova kay Jonas

Bakit napapunta sa tiyan ng napakalaking isda ang isang propeta ng Diyos? Paano siya nakalabas? At anong aral ang itinuro ni Jehova sa kaniya?

ARAL 55

Iniligtas ng Anghel ni Jehova si Hezekias

Sinasabi ng mga kaaway ng Juda na hindi maililigtas ni Jehova ang kaniyang bayan. Nagkakamali sila!

ARAL 56

Mahal ni Josias ang Kautusan ng Diyos

Walong taóng gulang si Josias nang maging hari siya, at tinulungan niya ang mga tao na sambahin si Jehova.

ARAL 57

Inutusan ni Jehova si Jeremias na Mangaral

Nagalit ang matatandang lalaki ng Juda sa sinabi ng kabataang propetang ito.

ARAL 58

Winasak ang Jerusalem

Patuloy na sumamba sa mga diyos-diyusan ang mga taga-Juda, kaya pinabayaan sila ni Jehova.

ARAL 59

Apat na Kabataang Sumunod kay Jehova

Determinadong manatiling tapat kay Jehova ang apat na kabataang Judio, kahit nasa harap sila ng maharlikang korte ni Nabucodonosor sa Babilonya.

ARAL 60

Isang Kaharian na Mananatili Magpakailanman

Ipinaliwanag ni Daniel ang kahulugan ng panaginip ni Nabucodonosor.

ARAL 61

Hindi Sila Yumukod

Hindi sumamba sina Sadrac, Mesac, at Abednego sa imaheng ginto ng hari ng Babilonya.

ARAL 62

Isang Kahariang Gaya ng Malaking Puno

Ang panaginip ni Nabucodonosor ay tungkol sa mangyayari sa kaniya sa hinaharap.

ARAL 63

Ang Sulat sa Pader

Kailan lumitaw ang misteryosong sulat na ito sa pader, at ano ang kahulugan nito?

ARAL 64

Si Daniel sa Kuweba ng mga Leon

Manalangin kay Jehova araw-araw, gaya ni Daniel!

ARAL 65

Iniligtas ni Esther ang mga Kababayan Niya

Isang ulilang banyaga na naging reyna.

ARAL 66

Nagturo si Ezra ng Kautusan ng Diyos

Nakinig kay Ezra ang mga Israelita at gumawa sila ng espesyal na pangako sa Diyos.

ARAL 67

Ang mga Pader ng Jerusalem

Nalaman ni Nehemias na sasalakayin sila ng kalaban. Bakit hindi siya natakot?

ARAL 68

Nagkaanak si Elisabet

Bakit sinabihan ang asawa ni Elisabet na hindi siya makapagsasalita hanggang sa maipanganak ang sanggol?

ARAL 69

Dinalaw ni Gabriel si Maria

Naghatid siya ng mensahe na bumago sa buhay ni Maria.

ARAL 70

Ibinalita ng mga Anghel na Ipinanganak si Jesus

Agad na kumilos ang mga pastol na nakarinig sa balita.

ARAL 71

Iningatan ni Jehova si Jesus

Gustong ipapatay ng isang hari si Jesus.

ARAL 72

Ang Batang si Jesus

Bakit humanga sa kaniya ang mga guro sa templo?

ARAL 73

Inihanda ni Juan ang Daan

Si Juan ay naging propeta. Itinuro niyang darating ang Mesiyas. Ano ang reaksiyon ng mga tao sa kaniyang mensahe?

ARAL 74

Si Jesus ay Naging Mesiyas

Ano ang ibig sabihin ni Juan nang tawagin niyang Kordero ng Diyos si Jesus?

ARAL 75

Sinubok ng Diyablo si Jesus

Tatlong beses na sinubok ng Diyablo si Jesus. Ano ang mga tukso ng Diyablo? Ano ang ginawa ni Jesus?

ARAL 76

Nilinis ni Jesus ang Templo

Bakit itinaboy ni Jesus ang hayop mula sa templo at itinaob ang lamesa ng mga nagpapalit ng pera?

ARAL 77

Isang Babae sa Tabi ng Balon

Nagulat ang Samaritanang nasa tabi ng balon nang makipag-usap sa kaniya si Jesus. Bakit? Ano ang sinabi sa kaniya ni Jesus na hindi pa niya sinasabi sa iba?

ARAL 78

Ipinangaral ni Jesus ang Mensahe ng Kaharian

Niyaya ni Jesus ang ilang alagad niya na maging “mangingisda ng mga tao.” Nang maglaon, sinanay niya ang 70 tagasunod niya na ipangaral ang mabuting balita.

ARAL 79

Gumawa si Jesus ng Maraming Himala

Kahit saan pumunta si Jesus, sinusundan siya ng mga maysakit, at pinagagaling niya silang lahat. Binuhay-muli pa nga niya ang isang bata.

ARAL 80

Pumili si Jesus ng Labindalawang Apostol

Bakit siya pumili ng mga apostol? Natatandaan mo ba ang mga pangalan nila?

ARAL 81

Ang Sermon sa Bundok

Nagturo si Jesus ng mahahalagang aral sa maraming tao.

ARAL 82

Tinuruan ni Jesus ang mga Alagad Kung Paano Manalangin

Anong mga bagay ang sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad na patuloy na hilingin?

ARAL 83

Nagpakain si Jesus ng Libo-libo

Ano ang ipinapakita sa atin ng himalang ito tungkol kay Jesus at kay Jehova?

ARAL 84

Naglakad si Jesus sa Ibabaw ng Tubig

Ano kaya ang naramdaman ng mga apostol nang makita nila ang himalang ito?

ARAL 85

Nagpagaling si Jesus sa Araw ng Sabbath

Bakit hindi natuwa ang lahat sa ginagawa niya?

ARAL 86

Binuhay-Muli ni Jesus si Lazaro

Nang makita ni Jesus na umiiyak si Maria, umiyak din siya. Pero di-nagtagal, naging masaya sila.

ARAL 87

Ang Huling Hapunan ni Jesus

Nagbigay si Jesus ng mahalagang utos sa mga apostol noong huling hapunan niyang kasama sila.

ARAL 88

Inaresto si Jesus

Kasama ni Hudas Iscariote ang isang grupo ng mga lalaki na may dalang espada at pamalo para arestuhin si Jesus.

ARAL 89

Hindi Inamin ni Pedro na Kilala Niya si Jesus

Anong nangyari sa bakuran ng bahay ni Caifas? At ano ang nangyari kay Jesus sa loob ng bahay?

ARAL 90

Namatay si Jesus sa Golgota

Bakit iniutos ni Pilato na patayin si Jesus?

ARAL 91

Binuhay-Muli si Jesus

Anong kahanga-hangang mga bagay ang nangyari ilang araw matapos patayin si Jesus?

ARAL 92

Nagpakita si Jesus sa mga Mangingisda

Ano ang ginawa niya para makuha ang atensiyon nila?

ARAL 93

Bumalik si Jesus sa Langit

Bago siya bumalik sa langit, nagbigay siya sa mga alagad ng napakahalagang mga utos.

ARAL 94

Tumanggap ng Banal na Espiritu ang mga Alagad

Anong makahimalang kakayahan ang ibinigay ng banal na espiritu sa kanila?

ARAL 95

Walang Makapigil sa Kanila

Ang mga lider ng relihiyon na nagpapatay kay Jesus ay gustong patigilin ang mga alagad niya. Pero hindi nila kaya.

ARAL 96

Pinili ni Jesus si Saul

SI Saul ay isang malupit na kaaway ng mga Kristiyano, pero magbabago ito.

ARAL 97

Tumanggap ng Banal na Espiritu si Cornelio

Bakit pinapunta ng Diyos si Pedro sa bahay ng lalaking ito, na hindi Judio?

ARAL 98

Lumaganap sa Maraming Bansa ang Kristiyanismo

Si apostol Pablo at ang kaniyang kasamang mga misyonero ay nagsimulang mangaral ng mabuting balita sa malalayong lupain.

ARAL 99

Isang Guwardiya na Natuto ng Katotohanan

Ano ang kaugnayan ng demonyo, lindol, at espada sa kuwentong ito?

ARAL 100

Sina Pablo at Timoteo

Sa loob ng maraming taon, nagtulungan sila bilang magkaibigan at magkapatid sa pananampalataya.

ARAL 101

Dinala si Pablo sa Roma

Mapanganib ang paglalakbay, pero hindi nito mapipigilan ang apostol na ito.

ARAL 102

Ang Pagsisiwalat kay Juan

Binigyan siya ni Jesus ng sunod-sunod na pangitain tungkol sa hinaharap.

ARAL 103

“Dumating Nawa ang Iyong Kaharian”

Ipinapakita ng Pagsisiwalat kay Juan kung paano babaguhin ng Kaharian ng Diyos ang buhay sa lupa.