Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 81: Pagtitiwala sa Tulong ng Diyos

Kuwento 81: Pagtitiwala sa Tulong ng Diyos

HALOS 50,000 ang gumawa ng mahabang paglalakbay mula sa Babilonya hanggang Jerusalem. Pero nang dumating sila, ang Jerusalem ay pawang kagibaan. Dapat silang magtayo nang panibago.

Isa sa una nilang itinayo ay ang altar. Pagkatapos ay sinimulan nilang itayo ang templo. Pero tinakot sila ng mga kaaway sa kalapit para ihinto ang pagtatayo. Sa wakas ang mga kaaway na ito ay gumawa ng bagong batas para patigilin ang pagtatayo.

17 taon pagkaraang makabalik ang mga Israelita mula sa Babilonya, isinugo ni Jehova ang mga propetang sina Haggai at Zacarias para sabihin na simulan uli ang pagtatayo. Nagtiwala ang bayan kay Jehova, at sinimulan ang pagtatayo ng templo.

Isang pinunong Persiyano na nagngangalang Tattenai ang nagtanong sa kanila kung ano ang karapatan nila na magtayo. Sinabi ng mga Israelita na nang nasa Babilonya pa sila, nag-utos si Haring Ciro: ‘Bumalik na kayo sa Jerusalem, at itayo ang templo ni Jehova, ang inyong Diyos.’

Sumulat si Tattenai sa Babilonya para tanungin kung si Ciro, na patay na ngayon, ay talagang nagsabi ng ganoon. Lumiham ang bagong hari ng Persiya bilang sagot. Sinabi niya na nag-utos nga si Ciro. Sinabi din niya kay Tattenai na tulungan ang mga Israelita sa pagtatayo ng kanilang templo. Pagkaraan nga apat na taon, natapos din ang templo.

Marami pang taon ang lumipas. Halos 48 taon na mula nang matapos ang templo. Dukha ang mga taga-Jerusalem, kaya ang lunsod at ang templo ay hindi maganda. Sa Babilonya, nabalitaan ng Israelitang si Ezra na kailangang kumpunihin ang templo ng Diyos.

Kaya lumapit si Ezra kay Artaserkses, hari ng Persiya, at ang mabait na haring ito ay nagbigay kay Ezra ng maraming regalo para dalhing pabalik sa Jerusalem. Pagkatapos, mga 6,000 Israelita ang nagsabi na sasama sila kay Ezra sa pagdadala ng mga regalong ito pabalik sa Jerusalem.

Marami silang dalang ginto at pilak at mahahalagang bagay. Kaya tinipon ni Ezra ang bayan, gaya ng makikita mo sa larawan. Nanalangin sila kay Jehova para iligtas sila sa masasamang tao habang naglalakbay pabalik sa Jerusalem.

Nananalangin si Ezra at ang bayan

Tinulungan nga sila ni Jehova. Pagkaraan ng apat na buwan ng paglalakbay, maluwalhati silang nakarating sa Jerusalem. Hindi ba ito nagpapakita na maipagtatanggol ni Jehova ang mga nagpapatulong sa kaniya?

Ezra, mga kabanatang 2 hanggang 8Mga Tanong

  • Ilan ang gumawa ng mahabang paglalakbay mula sa Babilonya hanggang Jerusalem, pero ano ang kanilang nakita nang dumating sila?
  • Ano ang sinimulang itayo ng mga Israelita pagdating nila, pero ano naman ang ginawa ng kanilang mga kaaway?
  • Sino sina Haggai at Zacarias, at ano ang sinabi nila sa bayan?
  • Bakit sumulat si Tattenai sa Babilonya, at ano ang sagot sa kaniya?
  • Ano ang ginawa ni Ezra nang mabalitaan niyang kailangang kumpunihin ang templo ng Diyos?
  • Gaya ng makikita sa larawan, ano ang idinadalangin ni Ezra, paano sinagot ang kaniyang panalangin, at ano ang itinuturo nito sa atin?

Karagdagang mga tanong