Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 68: Dalawang Batang Nabuhay Uli

Kuwento 68: Dalawang Batang Nabuhay Uli

KUNG mamamatay ka, ano kaya ang madarama ng nanay mo kung mabubuhay ka uli? Maliligayahan siya nang husto! Pero mabubuhay pa ba ang isang taong namatay na? Nangyari na ba ito noong araw?

Tingnan mo ang mga nasa larawan. Ang lalaki ay si propeta Elias. Ang babae ay balo sa lunsod ng Sarepta, at ang bata ay anak niya. Isang araw, ang bata’y nagkasakit nang malubha, at namatay.

Si Elias kasama ang balo at ang anak nitong binuhay-muli

Kinuha ni Elias ang bata at pinahiga ito sa kama. Nagdasal siya: ‘O Jehova, buhayin mo uli ang bata.’ Kaya huminga uli ang bata! Pagkatapos ay sinabi ni Elias sa babae: ‘Buhay na ang anak mo!’ Kaya tuwang-tuwa ang ina.

Isa pang mahalagang propeta ni Jehova ay si Eliseo. Naging katulong siya ni Elias. Ginamit din ni Jehova si Eliseo para gumawa ng mga himala. Sa lunsod ng Sunem ay may isang babae na napakabait kay Eliseo. Ito ay may isang anak na lalaki.

Isang umaga, nang malaki na ang bata, bigla itong sumigaw samantalang nasa bukid: ‘Masakit ang ulo ko!’ Nang maiuwi na, ito ay namatay. Lungkot-na-lungkot ang ina. Agad-agad niyang sinundo si Eliseo.

Nilapitan ni Eliseo ang patay na bata at nanalangin siya kay Jehova. Di nagtagal at ang bata ay bumahin. Buhay na uli siya! Tuwang-tuwa ang kaniyang ina!

Napakarami nang tao ang namatay. Kaya malungkot ang mga kamag-anak at kaibigan nila. Pero may kapangyarihan si Jehova na bumuhay sa mga patay. Balang araw bubuhayin uli niya ang milyung-milyong mga tao.

1 Hari 17:8-24; 2 Hari 4:8-37.


Mga Tanong

  • Sinu-sino ang tatlong taong nasa larawan, at ano ang nangyari sa bata?
  • Ano ang panalangin ni Elias tungkol sa bata, at ano ang sumunod na nangyari?
  • Ano ang pangalan ng katulong ni Elias?
  • Bakit pumunta si Eliseo sa bahay ng isang babae sa Sunem?
  • Ano ang ginawa ni Eliseo, at ano ang nangyari sa patay na bata?
  • Anong kapangyarihan ang taglay ni Jehova, gaya ng nakita sa pamamagitan nina Elias at Eliseo?

Karagdagang mga tanong