Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 52: Si Gideon at ang Kaniyang 300 Kawal

Kuwento 52: Si Gideon at ang Kaniyang 300 Kawal

NAKIKITA mo ba ang nangyayari? Silang lahat ay mga mandirigma ng Israel. Ang mga lalaking nakayuko ay umiinom. Si Hukom Gideon ang lalaking nakatayo sa tabi nila. Pinapanood niya ang pag-inom nila ng tubig.

Nakikita mo ba kung papaano uminom ang mga lalaki? Ang ilan sa kanila ay sumusubsob sa tubig. Pero sinasalok ng isa ang tubig sa kaniyang kamay, para makita niya kung ano ang nangyayari sa paligid. Importante ang bagay na ito. Sinabi ni Jehova kay Gideon na piliin lang ang mga lalaking nagbabantay habang umiinom. Tingnan natin kung bakit.

Nagigipit na naman ang mga Israelita. Hindi sila sumunod kay Jehova. Nadadaig sila ng mga taga-Midian at pinahihirapan sila. Kaya ang mga Israelita ay nanawagan kay Jehova.

Sinabi ni Jehova kay Gideon na bumuo ng isang hukbo, kaya nagtipon si Gideon ng 32,000 mandirigma. Pero 135,000 kawal ang kalaban ng Israel. Gayunman sinabi pa rin ni Jehova kay Gideon: ‘Masyadong marami ang iyong tauhan.’ Bakit kaya?

Kasi kung mananalo ang Israel sa digmaan, baka isipin nila na iyon ay napanalunan nila sa kaniyang sarili at hindi sila tinulungan ni Jehova. Kaya sinabi ni Jehova kay Gideon: ‘Sabihin mo sa lahat ng lalaking natatakot na magsiuwi na sila.’ Nang gawin ito ni Gideon, 22,000 kawal ang umuwi.

Sinusubok ni Gideon ang kaniyang mga kawal

Pero, makinig ka! Sinabi ni Jehova: ‘Masyado pa ring marami ang tauhan mo.’ Kaya sinabi niya kay Gideon na painumin ang mga lalaki sa batis na ito at pauwiin ang lahat ng sumusubsob sa tubig at hindi nagbabantay. Nangako si Jehova: ‘Bibigyan kita ng tagumpay sa pamamagitan ng 300 kawal na natira.’

Bawa’t isa sa 300 kawal ay binigyan ni Gideon ng isang tambuli at isang banga na may sulo sa loob. Nang hatinggabi na, pinaligiran nila ang kampo ng kaaway. Sabay-sabay nilang hinipan ang kanilang mga tambuli at binasag ang kanilang mga banga at sumigaw sila nang malakas. Nagising ang mga kaaway na sundalo. Natakot ang mga ito at nagtakbuhan. Nanalo ang mga Israelita sa digmaan.

Mga Hukom kabanatang 6 hanggang 8.Mga Tanong

  • Paano at bakit nagigipit ang mga Israelita?
  • Bakit sinabi ni Jehova kay Gideon na masyadong marami ang kaniyang mga tauhan sa hukbo?
  • Mula sa larawan, ipaliwanag kung paano binawasan ni Jehova ang bilang ng hukbo ni Gideon hanggang sa maging 300 kawal na lamang.
  • Paano inorganisa ni Gideon ang kaniyang 300 kawal, at paano nanalo ang Israel sa digmaan?

Karagdagang mga tanong