Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 48: Ang Matatalinong Gabaonita

Kuwento 48: Ang Matatalinong Gabaonita

ANG mga lunsod ng Canaan ay naghahanda ngayong lumaban sa Israel. Pero naniwala ang mga taga-Gabaon na ang Diyos ay tumutulong sa mga Israelita. Ayaw nilang lumaban sa Diyos. Ano kaya ang ginawa nila?

Nagkunwari sila na taga-malayo. Ang ilan sa mga lalaki ay nagsuot ng gula-gulanit na damit at pudpod na sandalyas. Kinargahan nila ang kanilang mga asno ng lumang mga sako at nagdala sila ng lumang tinapay. Sinabi nila kay Josue: ‘Galing kami sa malayong lupain, kasi nabalitaan namin ang ginawa ng inyong dakilang Diyos na si Jehova. Kaya, kami ngayon ay inyong mga alipin. Ipangako ninyo na hindi kayo makikipagdigma sa amin.’

Nakita ni Josue at ng mga pinuno ang mga lumang damit at tinapay, kaya naniwala sila. Nangako sila na hindi makikipagdigma sa kanila. Pero pagkaraan ng tatlong araw, nalaman nila na ang mga Gabaonita ay nakatira lang pala sa malapit.

‘Bakit ninyo sinabi sa amin na galing kayo sa malayong lupain?’ tanong ni Josue.

Sumagot ang mga Gabaonita: ‘Nabalitaan namin na ipinangako ng inyong Diyos na si Jehova ang buong lupain ng Canaan sa inyo. Kaya natakot kami na baka ninyo kami patayin.’ Hindi sila pinatay ng mga Israelita. Sa halip, ay ginawa silang mga alipin.

Ang hari ng Jerusalem ay nagalit sa ginawa ng mga Gabaonita. Kaya sinabi niya sa apat na iba pang hari: ‘Halikayo at tulungan ninyo akong makipagdigma sa Gabaon.’ Ganito nga ang ginawa ng limang hari. Matalino ba ang mga Gabaonita sa pakikipagpayapaan sa Israel? Malalaman natin.

Josue 9:1-27; 10:1-5.

Si Josue at ang mga Gabaonita


Mga Tanong

 • Paano naiiba ang mga taga-Gabaon sa mga taga-Canaan sa kalapit na mga lunsod?
 • Gaya ng makikita sa larawan, ano ang ginagawa ng mga Gabaonita, at bakit?
 • Ano ang ipinangako ni Josue at ng mga pinunong Israelita sa mga Gabaonita, pero ano ang natuklasan nila pagkaraan ng tatlong araw?
 • Ano ang nangyari nang mabalitaan ng mga hari sa ibang mga lunsod na nakipagpayapaan ang mga Gabaonita sa Israel?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Josue 9:1-27.

  Yamang tinagubilinan ni Jehova ang bansang Israel na “lipulin ang lahat ng tumatahan sa lupain,” anong mga katangian ang itinampok ng kaniyang di-paglipol sa mga Gabaonita? (Jos. 9:22, 24; Mat. 9:13; Gawa 10:34, 35; 2 Ped. 3:9)

  Sa panghahawakan sa ipinakipagtipan niya sa mga Gabaonita, paano nagpakita si Josue ng magandang halimbawa sa mga Kristiyano sa ngayon? (Jos. 9:18, 19; Mat. 5:37; Efe. 4:25)

 • Basahin ang Josue 10:1-5.

  Paano tinutularan ng malaking pulutong sa ngayon ang mga Gabaonita, anupat nagiging tampulan sila ng ano? (Jos. 10:4; Zac. 8:23; Mat. 25:35-40; Apoc. 12:17)