Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 14: Sinubok ng Diyos ang Pananampalataya ni Abraham

Kuwento 14: Sinubok ng Diyos ang Pananampalataya ni Abraham

NAKIKITA mo ba kung ano ang ginagawa dito ni Abraham? May kutsilyo siya, at papatayin yata niya ang kaniyang anak. Bakit kaya niya gagawin ito? Tingnan muna natin kung papaano nagkaanak sina Abraham at Sara.

Inihahandog ni Abraham si Isaac

Tandaan, nangako ang Diyos na sila’y magkakaroon ng anak na lalaki. Parang imposible iyon, kasi napakatanda na nina Abraham at Sara. Pero naniwala rin si Abraham sa pangako ng Diyos. Ano kaya ang nangyari?

Nang si Abraham ay 100 taon na, at si Sarah ay 90, tinupad ng Diyos ang kaniyang pangako. Nagkaanak sila ng sanggol na lalaki na nagngangalang Isaac!

Nang malaki na si Isaac, ang pananampalataya ni Abraham ay sinubok ni Jehova. Sabi niya: ‘Dalhin mo si Isaac sa bundok na ipakikita ko sa iyo. Papatayin mo siya doon at ihahandog mo siya bilang isang hain.’ Pero, tandaan mo, nangako ang Diyos na ang mga anak ni Abraham ay titira sa lupain ng Canaan. Papaano mangyayari ito kung si Isaac ay mamamatay? Hindi ito maintindihan ni Abraham, pero sumunod pa rin siya sa Diyos.

Pagdating sa bundok, itinali ni Abraham si Isaac at inilagay ito sa altar na kaniyang itinayo. Nang sandaling papatayin na niya si Isaac, sumigaw ang anghel ng Diyos: ‘Abraham, huwag mong saktan ang bata. Alam ko na ngayon na ikaw ay may pananampalataya sa akin, kasi hindi mo ikinait sa akin ang iyong kaisa-isang anak.’

Kay laki ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos! Naniwala siya na kayang buhayin ni Jehova si Isaac mula sa mga patay. Pero hindi talaga gusto ng Diyos na mamatay si Isaac. Kaya isang tupa ang pinabayaan ng Diyos na maipit sa sanga ng kalapit na puno, at sinabi niya kay Abraham na ito ang ihain na kahalili ng anak niya.

Genesis 21:1-7; 22:1-18Mga Tanong

  • Ano ang ipinangako ng Diyos kay Abraham, at paano tinupad ng Diyos ang kaniyang pangako?
  • Gaya ng makikita sa larawan, paano sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham?
  • Ano ang ginawa ni Abraham, kahit hindi niya naintindihan kung bakit iniutos ito ng Diyos?
  • Ano ang nangyari nang papatayin na ni Abraham ang kaniyang anak?
  • Gaano katibay ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos?
  • Ano ang inilaan ng Diyos kay Abraham upang ihain, at paano?

Karagdagang mga tanong