Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 3: Ang Unang Lalaki’t Babae

Kuwento 3: Ang Unang Lalaki’t Babae

ANO ang naiiba sa larawang ito? Oo, may mga tao dito. Sila ang unang lalaki at babae. Sino ang gumawa sa kanila? Ang Diyos. Alam mo ba ang pangalan niya? Iyon ay Jehova. Ang lalaki at babae ay tinawag na Adan at Eba.

Sina Adan at Eba sa hardin ng Eden

Ganito ang ginawa ng Diyos nang lalangin niya si Adan. Kumuha siya ng alabok sa lupa at mula dito ay ginawa niya ang isang sakdal na katawan, katawan ng isang lalaki. Pagkatapos ay hinipan niya ang ilong ng lalaki, kaya si Adan ay nabuhay.

Sinabi ni Jehova kay Adan na bigyan ng pangalan ang lahat ng iba’t-ibang mga hayop. Marahil matagal din silang pinagmasdan ni Adan, para mapili niya ang pinakamabuting pangalan para sa kanila. Pagkatapos ay may nakita si Adan. Alam mo ba kung ano iyon?

Lahat ng mga hayop ay may asawa. May mga elepanteng tatay at elepanteng nanay, at may mga tatay na leon at nanay na leon. Pero si Adan ay walang asawa. Kaya si Adan ay binigyan ng Diyos ng mahimbing na tulog. Kumuha ang Diyos ng tadyang sa tagiliran ni Adan, at ginawa ito na isang babae para sa kaniya. Ito ang naging asawa ni Adan.

Masayang-masaya na ngayon sina Adan at Eba. Puwede na silang magkaanak at mabuhay nang maligaya.

Gusto ni Jehova na sina Adan at Eba ay mabuhay magpakailanman. Gusto niya na kanilang pagandahin ang buong lupa na gaya ng hardin ng Eden. Gusto mo bang sumali sa pagpapaganda sa lupa para ito ay maging isang magandang hardin? Pero ang kaligayahan nina Adan at Eba ay hindi nagtagal. Tingnan natin kung bakit.

Awit 83:18; Genesis 1:26-31; 2:7-25Mga Tanong

 • Ano ang pagkakaiba ng larawan sa Kuwento 3 at ng larawan sa Kuwento 2?
 • Sino ang gumawa ng unang lalaki, at ano ang pangalan ng lalaki?
 • Ano ang ipinagawa ng Diyos kay Adan?
 • Bakit binigyan ng Diyos ng mahimbing na tulog si Adan?
 • Gaano katagal maaaring mabuhay sina Adan at Eba, at ano ang gusto ni Jehova na gawin nila?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Awit 83:18.

  Ano ang pangalan ng Diyos, at ano ang kaniyang natatanging posisyon sa buong lupa? (Jer. 16:21; Dan. 4:17)

 • Basahin ang Genesis 1:26-31.

  Ano ang pinakahuling nilalang ng Diyos sa ikaanim na araw, at paano naiiba ang nilalang na ito sa mga hayop? (Gen. 1:26)

  Ano ang ibinigay ni Jehova para sa tao at sa mga hayop? (Gen. 1:30)

 • Basahin ang Genesis 2:7-25.

  Ano ang nasasangkot sa atas kay Adan na bigyan ng pangalan ang mga hayop? (Gen. 2:19)

  Paano tayo natutulungan ng Genesis 2:24 na maunawaan ang pangmalas ni Jehova sa pag-aasawa, paghihiwalay, at diborsiyo? (Mat. 19:4-6, 9)