Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 PANGANGARAL AT PAGTUTURO SA BUONG LUPA

Mga Lupain sa Amerika

Mga Lupain sa Amerika
  • LUPAIN 57

  • POPULASYON 980,780,095

  • MAMAMAHAYAG 4,034,693

  • PAG-AARAL SA BIBLIYA 4,339,285

Dumadalo sa Pulong ang mga Ulila

Si Angela, nakatira sa Suriname, ay dumalaw sa isang bahay-ampunan malapit sa kaniyang bahay. Isang di-aktibong sister ang nangangasiwa roon, kaya pinayagan niya agad si Angela na mangaral sa mga bata. Kinausap ni Angela ang 85 bata at ipinapanood sa kanila ang mga video mula sa jw.org. Pagkatapos nito, tinuruan niya sa Bibliya ang marami sa kanila. Dalawa  pang pioneer ang sumama, at bumuo ng kani-kaniyang grupong tuturuan. Sinabi ng di-aktibong sister na tinuruan niya ang mga bata ng mga kanta mula sa isa sa mga aklat-awitan natin, at binabasahan niya sila ng mga kuwento sa Bibliya gabi-gabi. Gusto sana niyang dumalo sa mga pulong, pero hindi niya maiwan ang 85 bata. Kaya naman nagsagawa ng kaayusan para makapunta silang lahat sa Kingdom Hall. Dahil malapit lang doon ang bahay-ampunan, tumulong ang mga brother na ihatid sila sa Kingdom Hall. Regular nang dumadalo ngayon ang sister at ang 85 bata.

Tinulungan ni Gabriel ang Lolo Niya

Paraguay: Si Gabriel habang nakikipag-usap sa lolo niya

Habang pauwi mula sa kombensiyon sa Paraguay, iniisip-isip ng anim-na-taóng gulang na si Gabriel kung gaano kahalaga na ipangaral ang mensahe ng Kaharian. Naisip niyang may isang espesyal na taong gusto niyang makasama sa Paraiso—ang lolo niya. Pero noon pa man, hindi ito interesado sa katotohanan at sinasalansang pa nga ang kaniyang asawa’t mga anak, na mga Saksi.

Nang araw ding iyon, hiniling ni Gabriel sa kaniyang mga magulang na mag-video call sa kaniyang lolo’t lola na nakatira sa Argentina. Ipinaliwanag ni Gabriel sa lolo niya kung gaano kahalagang mag-aral ng Bibliya, at itinanong niya: “Lolo, gusto mong mag-study tayo?” Pumayag naman ang lolo niya. Sinabi ni Gabriel na ang pag-aaralan nila ay ang brosyur na Makinig sa Diyos at Mabuhay Magpakailanman. Ilang buwan nilang pinag-aralan ang brosyur. Dahil pareho silang hiráp bumasa, nagpapraktis muna sila. Pinaghahandaan ni Gabriel ang bawat araling pag-aaralan nila. Lagi siyang bihis na bihis at nakakurbata pa nga.

 Nang maglaon, nagbakasyon sa kanila nang ilang linggo ang lolo’t lola ni Gabriel. Habang naroroon, sumama sa kanila ang lolo niya sa pagdalo sa mga pulong. Nang bumalik ang lolo ni Gabriel sa Argentina, ipinagpatuloy nito ang pag-aaral ng Bibliya sa isang brother na tagaroon, at sumulong ito hanggang sa maging di-bautisadong mamamahayag. Ngayon, magkasama nang nananalangin ang kaniyang lolo’t lola araw-araw. Ang batang si Gabriel naman ay sumulong din at isa na ring di-bautisadong mamamahayag ngayon. Gusto nang sagisagan ng kaniyang lolo ang pag-aalay nito kay Jehova sa pamamagitan ng bautismo.

“Hindi Nagkataon Lang ang Pagbisita Mo”

Sa Brazil, habang namamahagi ng tract na Puwede Pa Bang Mabuhay ang mga Patay? kumatok si Jennifer sa pinto ng isang babaeng nagmamadali para makipaglibing sa mahal nitong kaibigan. Sinabi ni Jennifer na nagkataong gusto niyang bigyan ang babae ng isang tract tungkol sa  pag-asang pagkabuhay-muli ng mga namatay nating mahal sa buhay. Nagulat ang babae sa pamagat ng tract pero tinanggap niya ito. Tinanong ni Jennifer ang babae kung gusto niyang magdala ng ekstrang tract para ibigay sa pamilyang nagdadalamhati. Naisip ng babae na magandang ideya iyon, kaya humingi pa siya ng siyam na tract.

Nang maglaon, dinalaw muli ni Jennifer ang babae at sinabi nito sa kaniya: “Noong unang araw na nagkita tayo, napag-isip-isip kong hindi nagkataon lang ang pagbisita mo. Isinugo ka ng Diyos dala ang nakakaaliw na mensaheng kailangang-kailangan ko.” Ipinamahagi ng babae ang lahat ng tract. Ito ay malakas na binasa ng miyembro ng pamilya na nagbigay ng sermon sa libing. Nagustuhan ito ng lahat at pinasalamatan nila ang babae dahil sa nakaaaliw na mensahe. Pumayag na makipag-aral ng Bibliya ang babae.

Pagpapatotoo Habang Nasa Tap-Tap

Tatlong Bethelite sa Haiti ang nakasakay sa makulay na taxi na tinatawag na tap-tap. Iyan ang pampublikong transportasyon doon. Sa dalawa’t kalahating oras nilang pagbibiyahe, ipinakipag-usap nila sa ibang mga pasahero ang tungkol sa Kaharian at nakapamahagi sila ng 50 magasin at 30 tract. Binasa ni Gurvitch, isa sa mga Bethelite, ang isang bahagi ng Gumising! sa isang pasahero. Isang kabataang lalaki na nagngangalang Pépé ang nakinig at nakisali sa usapan. Hiniling niya na turuan siya sa Bibliya, at nagkataon namang doon siya nakatira sa teritoryo ng kongregasyong kinauugnayan ni Gurvitch. Mula noong Enero 2014, nang una siyang matagpuan, halos lahat ng mga pulong at asamblea ay nadaluhan na ni Pépé. Sinasabi niya sa iba ang tungkol sa kaniyang bagong pananampalataya, at umaasang di-magtatagal ay magiging di-bautisadong mamamahayag siya.