Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

100 Taon Na ang Nakalilipas—1915

100 Taon Na ang Nakalilipas—1915

 “NGAYON ay isang panahon ng pagsubok,” ang sabi ng The Watch Tower ng Marso 1, 1915. “Kung tayo ay naging aktibo dahil lamang sa inaasahan nating maluwalhating pagbabago noong A.D. 1914, o kung tayo ay naging aktibo dahil sa ating pag-ibig at katapatan sa PANGINOON at sa Kaniyang Mensahe at sa mga kapatid!” Noong 1915, pinaglabanan ng ilang Estudyante ng Bibliya ang pagkasira ng loob. Pero ibang uri naman ng pakikipaglaban ang hinarap ng kalakhang bahagi ng daigdig.

Nilalamon na noon ng Malaking Digmaan, na nang maglaon ay tinawag na Digmaang Pandaigdig I, ang buong Europa. Tumindi ang labanan dahil sa makabagong armas, anupat napakaraming sibilyan ang naapektuhan. Halimbawa, noong 1915, nagsimulang magpatrolya ang mga U-boat, o submarino ng Alemanya, sa paligid ng Gran Britanya. Noong Mayo 7, 1915, pinalubog ng isa sa mga U-boat na ito ang Britanong pampasaherong barko na Lusitania. Mahigit 1,100 katao ang namatay.

Isyu ng Neutralidad

Ayaw makibahagi ng mga Estudyante ng Bibliya sa digmaang ito. Pero hindi pa nila lubusang naiintindihan ang Kristiyanong paninindigan may kinalaman sa pagiging ganap na neutral. Bagaman hindi sila nagboluntaryong magsundalo, pumayag naman ang ilan kapag sapilitan silang ipinatawag ng militar, at nagsikap silang makakuha ng gawaing walang kaugnayan sa pakikipaglaban. At sakaling mapasabak sa labanan, inisip ng iba na papuputukin na lang nila sa ere ang kanilang sandata.

Inilathala sa The Watch Tower, isyu ng Hulyo 15, 1915, ang kuwento ng isang sundalong Hungaryo na nabautismuhan habang nagpapagaling ng mga sugat at nang maglaon ay bumalik sa labanan. Ganito ang sumunod na nangyari: “Mga 800 piye na lang ang layo nila [mga sundalong Hungaryo] sa mga sundalong Ruso nang matanggap nila ang utos na ‘Sugurin sila ng bayoneta!’ Nasa dulong kaliwa ng hanay ang kapatid na Hungaryo. Ang gusto lang niya ay protektahan ang sarili mula sa kalaban, kaya sinisikap niyang tamaan ang bayoneta ng  nakasagupa niyang Ruso para mabitiwan nito ang sandata. Pero napansin niyang ganoon din ang ginagawa ng Ruso . . . Binitiwan ng Ruso ang kaniyang bayoneta; umiiyak siya. Tiningnang mabuti ng ating kapatid ang kaniyang ‘kalaban’—at nakita niya ang pin na ‘Krus at Korona’ na nasa uniporme nito! Ang Ruso pala ay kapatid din sa Panginoon!” *

Tinalakay ang Kristiyanong neutralidad sa artikulong “Kristiyanong Pananagutan at ang Digmaan,” na lumabas sa The Watch Tower, isyu ng Setyembre 1, 1915. Sinabi nito: “Ang pagiging miyembro ng hukbo at pagsusuot ng uniporme ng militar ay nangangahulugan ng pagkilala at pagtanggap sa mga tungkulin at pananagutan ng isang sundalo. . . . Hindi ba’t talagang malalagay sa alanganin ang isang Kristiyano sa ganitong sitwasyon?” Sa kalaunan, naging maliwanag na hindi talaga dapat masangkot sa digmaan ang mga Kristiyano.

Mga Pagbabago sa Punong-Tanggapan

Noong 1915, dahil sa kakulangan ng pondo, 70 miyembro ng pamilyang Bethel sa New York ang sinabihang kailangan nilang lumabas sa Bethel at ipagpatuloy ang kanilang paglilingkod sa larangan. Sinabi sa kanila: “Hindi tayo mangungutang, ni isasapanganib man natin ang gawain; kaya naman napagpasiyahan ang pagbabawas ng gastusin sa lahat ng posibleng paraan.”

Si Clayton J. Woodworth at dalawa pang brother ay lumagda ng isang liham mula sa “Pitumpung Lilisan.” Inilathala ito sa The Watch Tower, isyu ng Mayo 1, 1915. Sinabi ng mga aalis na gagawin nila ito “nang may kagalakan at pasasalamat dahil sa lahat ng pagpapala at pribilehiyo” na tinamasa nila “bilang mga miyembro ng ‘Pamilyang Bethel.’ ”

Bagaman isang hamon, ang gayong pagbabago ng atas ay pagkakataon para maipakita ng mga kapatid na iyon ang kanilang katapatan. Mananatili ba silang tapat sa Diyos o  maghihinanakit sila? Nagpatuloy si Brother Woodworth sa pangangaral, tinawag uli sa Bethel nang maglaon, at noong 1919 ay naging unang patnugot ng magasing The Golden Age, na tinatawag ngayong Gumising! Naglingkod siya bilang patnugot nito hanggang 1946.

Mga Pagkakataon Para Maglingkod

Sa napakahirap na taóng iyon, paulit-ulit na pinasigla ng The Watch Tower ang ating mga kapatid na magpatuloy sa pangangaral. Binigyang-pansin ang mga indibiduwal na dating nagpakita ng interes. “May listahan kami ng mga tao mula sa buong bansa na nagpadala ng card para humiling ng literatura,” ang sabi sa isyu ng Disyembre 15, 1915. “Iminumungkahi naming sila ay dalawin . . . sa layuning tingnan kung nailihis” ang interes nila. Ang tunguhin ay para mag-alab ang kanilang interes at maging gaya ng “isang apoy—isang kasigasigan para sa Diyos at para sa Katotohanan.”

Mahalaga sa mga Kristiyano noon, gaya rin sa ngayon, na manatiling nakapokus sa interes ng Kaharian. “Tayo na mga gising ngayon ay dapat na maging napakaaktibo at napakasigla sa paglilingkod sa Diyos,” ang sabi sa The Watch Tower ng Pebrero 15, 1915. Kinailangang manatiling alerto ng mga lingkod ng Diyos. Nagpatuloy ang The Watch Tower: “Kailangan nating magbantay. Ano ang dapat nating bantayan? Pangunahin na, dapat nating bantayan ang ating sarili, para maingatan tayo mula sa mga silo ng kasalukuyan.”

Tinagubilinan ng taunang teksto para sa 1916 ang mga kapatid na manatiling “matatag sa pananampalataya,” ayon sa Roma 4:20 sa King James Version. Naging pampatibay ang tekstong ito sa tapat na mga lingkod nang sumunod na taon, na nagdala ng panibagong mga pagsubok.

^ par. 4 Sa loob ng maraming taon, ang mga Estudyante ng Bibliya ay nagsusuot ng pin na may krus at korona bilang pagkakakilanlan. Ang simbolong ito ay nasa pabalat ng The Watch Tower sa loob ng maraming taon. Pero noong pasimula ng dekada ’30, itinigil na ng mga Saksi ni Jehova ang paggamit ng simbolong krus at korona.