Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

OKTUBRE 1, 2013
SOUTH KOREA

Kawalang-Katarungan sa South Korea, Binatikos ng Ibang mga Bansa

Kawalang-Katarungan sa South Korea, Binatikos ng Ibang mga Bansa

Sa South Korea, daan-daang kabataang lalaki ang ibinibilanggo kahit hindi sila kriminal. Bakit? Mga Saksi ni Jehova sila na tumatangging maglingkod sa militar udyok ng kanilang budhi. Yamang hindi pinoprotektahan ng Korea ang karapatan ng mga tumatangging maglingkod sa militar dahil sa kanilang budhi, ang mga Saksing kinalap para magsundalo ay sinentensiyahan ng pagkabilanggo. Sa katunayan, sa nakalipas na 60 taon, mahigit 17,000 Saksi ni Jehova ang ibinilanggo sa pagtangging maglingkod sa militar dahil sa kanilang budhi.

Para itawag-pansin ang usaping ito, ang tanggapan ng mga Saksi ni Jehova sa South Korea ay naglabas ng isang brosyur na pinamagatang  Conscientious Objection to Military Service in Korea. Itinatampok ng brosyur ang hindi pagsunod ng Korea sa internasyonal na mga pamantayan at ang hindi nito pagsasanggalang sa mga tumatangging magsundalo dahil sa budhi. Inilalahad din nito ang maikling kasaysayan ng mga kabataang lalaking Saksi na nabilanggo dahil ayaw nilang labagin ang kanilang budhi. Si Mr. Dae-il Hong, kinatawan ng tanggapan ng mga Saksi ni Jehova sa Korea, at si Philip Brumley, General Counsel para sa mga Saksi ni Jehova sa New York, ay nagbigay ng karagdagang paliwanag tungkol sa matagal nang kawalang-katarungang ito.

Ano ang naging reaksiyon ng ibang mga bansa sa kawalang-katarungang ito sa South Korea?

Philip Brumley: Binatikos ng ilang bansa ang di-pagkilala ng Korea sa saligang karapatan ng mga tumatangging magsundalo dahil sa kanilang budhi. Sa isang sesyon ng UN Universal Periodic Review kamakailan, walong bansa—Hungary, France, Germany, Poland, Slovakia, Spain, United States, at Australia—ang nanawagan sa Korea na itigil na ang pag-uusig sa mga tumatangging magsundalo dahil sa budhi at sa halip ay magsaayos para sa mga ito ng serbisyong pangkomunidad na walang kinalaman sa militar. *

Dae-il Hong: Sa 4 na kasong kinasasangkutan ng 501 tumangging magsundalo dahil sa budhi, ipinasiya ng UN Human Rights Committee (CCPR) na nilabag ng Republic of Korea ang karapatan ng mga Saksi nang hatulan at ibilanggo nito ang mga iyon. Sinabi ng Committee na “ang karapatan na tumangging maglingkod sa militar dahil sa budhi ay kasama sa karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, budhi, at relihiyon. Ito ay nagbibigay sa sinumang indibiduwal ng kalayaan na tumanggi sa sapilitang paglilingkod militar kung labag ito sa kaniyang relihiyon o paniniwala. Ang karapatang iyan ay hindi dapat malabag dahil sa pamimilit.” *

Itinawag-pansin ng Human Rights Council, isa pang lupon ng UN, ang usaping ito sa inilabas nitong report kamakailan na pinamagatang “Analytical report on conscientious objection to military service.” Ipinaliliwanag ng dokumentong ito ang internasyonal na mga batas na kumikilala sa karapatan na tumangging magsundalo dahil sa budhi at nagbabawal ng pamimilit sa pamamagitan ng paulit-ulit na paglilitis o pagpaparusa sa mga ayaw magsundalo. *

Ano ang tugon ng gobyerno ng Korea sa pagbatikos na ito ng ibang mga bansa?

Supreme Court Building

Philip Brumley: Hindi sinunod ng gobyerno ng Korea ang desisyon ng CCPR. Samakatuwid, hindi nito tinupad ang internasyonal na mga kasunduan at hindi kinilala ang saligang karapatan ng mga tumatangging magsundalo dahil sa budhi. Karagdagan pa, binale-wala ng Supreme Court at ng Constitutional Court ng South Korea ang desisyon ng CCPR nang tanggihan ng mga ito ang apela ng mga tumatangging magsundalo dahil sa budhi. Ang Korean National Assembly ay hindi nagpatupad ng anumang uri ng serbisyong pangkomunidad bilang alternatibo para sa mga tumatangging magsundalo dahil sa budhi at wala itong probisyon para protektahan sila.

Sa pangkalahatan, paano nakaapekto sa mga kabataang Saksi ni Jehova ang pagkabilanggo?

Dae-il Hong: Malakas ang loob ng mga kabataang lalaking ito. Tumugon sila sa tawag ng gobyerno kahit alam nilang mahahatulan sila at mabibilanggo. Hindi sila nagtago. Mga huwarang mamamayan sila bago nabilanggo, at huwaran pa rin sila kahit nakabilanggo. Pero nakalulungkot dahil paglabas nila, mayroon na silang criminal record kung kaya halos imposible silang makakita ng trabaho sa gobyerno o sa malalaking korporasyon. Dahil sa pagkabilanggo, nawala sa kanila ang isa’t kalahating taon ng kanilang buhay. Nawalay sila sa kani-kanilang pamilya. Hindi sana nila kailangang danasin ang mga iyon.

Dapat bang mahatulan at mabilanggo bilang kriminal ang mga Saksi ni Jehova sa Korea dahil tumatanggi silang maglingkod sa militar?

Dae-il Hong: Aba, hindi! Hindi kriminal ang mga kabataang ito. Sa Korea at sa buong daigdig, ang mga Saksi ni Jehova ay kilalá bilang mga mamamayang mapayapa at masunurin sa batas na handang maglingkod sa kanilang komunidad. Iginagalang nila ang mga awtoridad, sinusunod ang batas, nagbabayad ng buwis, at nakikipagtulungan sa mga proyekto ng pamahalaan para sa kapakinabangan ng publiko. Kamakailan, sinentensiyahan ng isang Koreanang hukom ng district court ang isang kabataang Saksi na mabilanggo dahil tumanggi itong maglingkod sa militar. Matapos sabihin ng hukom na wala na siyang magagawa kundi ang magbaba ng hatol na guilty, binasa niya ang desisyon. Bigla na lang, itinakip ng hukom sa mukha niya ang mga papeles at umiyak. Lumilitaw na masyadong nabagbag ang hukom dahil sa kawalang-katarungang ito kung kaya hindi niya napigilan ang kaniyang sarili. Nakita rin ng ibang naroroon ang kawalang-katarungang ito kung kaya napaluha sila.

Philip Brumley: Talagang panahon na para lutasin ng mga awtoridad sa Korea ang matagal nang usaping ito at magpatupad ng isang sistema na kumikilala sa saligang karapatang pantao ng mga tumatangging magsundalo dahil sa kanilang budhi.

^ par. 5 Human Rights Council “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review,” 12 December 2012, A/HRC/22/10, pages 7 and 22, paragraphs 44 and 124.53.

^ par. 6 Jong-nam Kim et al. v. The Republic of Korea, communication no. 1786/2008, Views adopted by the Committee on 25 October 2012, page 8, paragraph 7.4

^ par. 7 Human Rights Council “Analytical report on conscientious objection to military service,” 3 June 2013, A/HRC/23/22, pages 3-8, paragraphs 6-24; pages 9, 10, paragraphs 32, 33.