Mahalagang Pangyayari sa United States: ABRIL 15, 1992