Mula pa noong 1920, mayroon nang mga Saksi ni Jehova sa teritoryo ng Israel ngayon, at malaya sila sa pagsamba. Noong 1963 at 2000, tinanggap ng gobyerno ang pagpaparehistro sa legal na mga korporasyong ginagamit ng mga Saksi ni Jehova para sa kanilang relihiyosong gawain. Noong 2000 at 2014, nag-aplay ang mga Saksi para opisyal silang kilalanin bilang isang relihiyon, pero nakabinbin pa rin ang aplikasyon.

Sa batas ng Israel, may kalayaan ang lahat ng relihiyon na ipakipag-usap sa mga tao ang kanilang mga paniniwala. Pero sinasalansang ng mga panatikong relihiyosong grupo ng mga Judio ang gawain ng mga Saksi ni Jehova, na naging dahilan ng iba’t ibang pang-aabuso—kasali na ang panliligalig at karahasan laban sa mga Saksi.

Kung minsan, nasusulsulan ng mga panatikong grupong iyan ang ilang opisyal ng gobyerno na alisan ng karapatan ang mga Saksi, pati na ang karapatan nilang magtipon. Kapag kinakansela ng munisipalidad ang pagtitipon ng mga Saksi sa kinontratang pampublikong mga pasilidad, umaapela sa korte ang mga Saksi. Inamin ng Haifa District Court (noong 2007) at ng Supreme Court (noong 2015) na may pagtatangi ang mga munisipalidad laban sa mga Saksi. Pinagtibay ng mga korte ang karapatan ng mga Saksi na magtipon nang payapa at walang panliligalig. Pero hanggang ngayon, may diskriminasyon pa rin laban sa mga Saksi ni Jehova.