Noong Abril 2012, dinala ng pitong-taóng-gulang na si Vivienne Falcone sa tanggapan ng prinsipal ang sulat ng kaniyang mga magulang na humihiling na payagan siyang lumiban sa klase nang isang araw. Plano ng pamilya niya na dumalo sa isang taunang tatlong-araw na relihiyosong kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova sa Mainz. Hindi pinagbigyan ng mga awtoridad sa paaralan ang kahilingan ng pamilya na payagan si Vivienne para makadalo ito sa sesyon ng kombensiyon sa araw ng Biyernes. Pero isinama pa rin si Vivienne ng mga magulang niya sa kombensiyon dahil mahalaga sa kanila ang kaniyang espirituwal na edukasyon. Inapela ng mga magulang ni Vivienne sa State Board of Education (Board) ang desisyon ng mga awtoridad sa paaralan. Sa halip na kilalanin ang kombensiyon bilang relihiyosong pista opisyal, inutusan sila ng Board na magbayad ng administrative fee.

Maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa mga magulang ni Vivienne ang desisyon ng Board dahil ayon sa batas ng Germany, ang pagliban sa klase nang walang pahintulot ay itinuturing na paglabag ng mga magulang sa legal na obligasyon nilang pag-aralin ang kanilang mga anak. Ang mga magulang ay puwedeng pagmultahin at mabilanggo pa nga sa ilang kaso. Sa pananaw ng mga magulang ni Vivienne, ang pagkakait sa kanilang kahilingan ay paglabag sa kanilang kalayaan sa pagsamba at sa karapatan nilang palakihin ang kanilang anak ayon sa kanilang relihiyosong paniniwala.

Karapatan sa Relihiyosong Pista Opisyal—Nilitis

Ang mga magulang ni Vivienne, sina Stefano at Elisapara, ay nagsampa ng reklamo sa isang administrative court para kuwestiyunin ang aksiyong ginawa ng Board. Ikinatuwiran nilang ang buong-araw na programa ay isang pagkakataon para sambahin ang Diyos bilang isang pamilya at patibayin ang kanilang pananampalataya. Sinabi nila: “Ang mga kombensiyon ay isang taunang espesyal na okasyon sa aming relihiyon.” * Nagdesisyon ang hukuman nang pabor sa mga magulang at kinilalang ang taunang panrehiyong kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova ay relihiyosong pista opisyal. Pero umapela ang Board, at ikinatuwirang hindi relihiyosong pista opisyal ang mga kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova dahil ang mga ito ay masasayang okasyon lang, hindi pantanging mga araw na itinuturing na banal, gaya ng Pasko, Easter, o mga pambansang pista opisyal.

Noong Hulyo 27, 2015, pinagtibay ng Higher Administrative Court of Hesse ang desisyon ng mababang hukuman. Idineklara ng nakatataas na hukuman na ang kahulugan ng relihiyosong pista opisyal ay nakadepende lang sa pananaw ng relihiyosong samahan. Para sa hukuman, magkahiwalay ang relihiyon at ang Estado, kaya sinabi nito: “Kung hindi gayon, manghihimasok ang Estado sa kasarinlang ginagarantiyahan ng Saligang Batas [ibig sabihin, Konstitusyon ng Germany] sa mga simbahan at mga relihiyoso at ideolohikal na samahan at sa kalayaan nila sa loob ng kanilang nasasakupan.” Ang Estado ay “obligadong manatiling neutral pagdating sa ideolohiya at relihiyon.”

Binanggit din ng nakatataas na hukuman ang opisyal na website ng mga Saksi ni Jehova, na nagpapaliwanag sa pananaw ng mga Saksi na ang mga kombensiyon nila ay relihiyosong pista opisyal. Sinabi ng hukuman na nang ipagkait ng Board ang kahilingan ng mga Falcone na payagang lumiban sa klase ang kanilang anak, ito ay “nagkamali sa paghatol hinggil sa karapatan ng bata sa malayang pagsamba . . . pati na sa karapatan ng mga magulang . . . na sanayin ang mga anak kaayon ng kanilang relihiyon at ideolohiya.” Bilang konklusyon, sinabi ng hukuman na ang “opinyon [ng Board] ay salungat sa neutralidad na kahilingan ng Estado.”

“Ang pakikibahagi sa simple at kaugaliang relihiyosong okasyon ay puwedeng maging espesyal na dahilan para ma-exempt sa klase.”—Higher Administrative Court of Hesse

Isang Balanseng Edukasyon

Pagkatanggap sa paborableng desisyon, sinabi ng mga magulang ni Vivienne: “Bilang mga Saksi ni Jehova, mahalaga sa amin ang sekular na edukasyon, at sinisikap naming ituro sa mga anak namin na pahalagahan ang pag-aaral. Napakahalaga rin sa amin ang relihiyosong edukasyon dahil itinuturo nito sa aming mga anak na mahalin ang espirituwal na mga bagay at magkaroon ng personal na kaugnayan sa Diyos, at tutulong ito sa kanila na maging mapagmahal, makonsiderasyon, at balanse. Pinasasalamatan namin ang legal na mga awtoridad sa kanilang desisyon.”

Si Armin Pikl, ang abogado para sa mga Falcone, ay nagsabi: “Kinikilala ng desisyong ito na sagradong mga okasyon ang mga kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova at pinagtitibay nito ang karapatan ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak kaayon ng kanilang relihiyosong paniniwala. Sa buong panahon ng pag-aaral ng mga estudyanteng Saksi ni Jehova, makikinabang sila sa eksemsiyong ito para makadalo sa kapaki-pakinabang na mga kombensiyong iyon. Isasaalang-alang sana ng mga hudisyal na awtoridad sa ibang bansa ang paborableng desisyong ito kapag dinirinig nila ang mga kasong gaya nito.”

^ par. 5 Ang mga panrehiyong kombensiyon, dating tinatawag na pandistritong kombensiyon, ay taunang relihiyosong okasyon na idinaraos ng mga Saksi ni Jehova sa buong daigdig. Ang tatlong-araw na relihiyosong programa ay nagtuturo sa matatanda’t bata kung paano isasabuhay ang mga simulain ng Bibliya sa araw-araw.