Ang mga Saksi ni Jehova ay pinagkalooban ng legal na katayuan sa France noong 1906, at sa pangkalahatan, malaya sila sa kanilang pagsamba. Gayunman, noong kalagitnaan ng dekada ng 1990, sa isang parliamentary report na pinamagatang “Mga Sekta sa France,” kasama ang mga Saksi ni Jehova sa listahan ng diumano’y mapanganib na mga sekta. Bagaman isang report lang, ginamit iyon para puntiryahin ang mga Saksi, na naging dahilan ng panlalait at diskriminasyon ng mga tao.

Sa pinakalantarang pag-atake nito, ang gobyerno ay nagpataw ng napakalaking buwis sa mga donasyon sa kagustuhan nitong mamulubi ang punong-tanggapan ng mga Saksi sa France. Makalipas ang 16-na-taóng pakikipaglaban sa korte, noong Hunyo 30, 2011, nagkaisa ang European Court of Human Rights (ECHR) sa kanilang desisyon—nilabag ng gobyerno ng France ang kalayaan sa relihiyon ng mga Saksi. May iba pang mga kaso ng diskriminasyon sa France na ipinakipaglaban ng mga Saksi, gaya ng pagtangging bigyan sila ng building permit at sertipiko ng pagiging chaplain, at pag-upa sa mga municipal hall para sa kanilang relihiyosong mga gawain.

Dahil sa ganitong pagtrato ng gobyerno ng France sa mga Saksi ni Jehova, pinaghihinalaan pa rin ang mga Saksi sa kabila ng desisyon ng ECHR at ng mga kasong naipanalo nila sa mga lokal na korte. Kaya naman marami pa ring insidente ng pananakit at panliligalig sa mga Saksi at paninira sa kanilang mga dako ng pagsamba.