Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng France: 1906