Inaaresto at ibinibilanggo ng gobyerno ng Eritrea ang mga Saksi ni Jehova at ang iba pa nang hindi nililitis o pormal na kinakasuhan. Ibinibilanggo ang mga lalaki’t babaeng Saksi, pati na ang mga bata at may-edad, dahil sa relihiyosong gawain o di-malamang mga kadahilanan. Ang mga kabataang lalaki naman ay ibinibilanggo dahil sa pagtangging maglingkod sa militar udyok ng kanilang budhi.

Nang maging independiyenteng bansa ang Eritrea noong 1993, nawalan ng mahahalagang karapatan ang mga Saksi ni Jehova. Sa Presidential Decree na may petsang Oktubre 25, 1994, inalisan ni Presidente Afewerki ng pagkamamamayan ang mga Saksi dahil hindi sila bumoto noong 1993 sa referendum tungkol sa kasarinlan at tumatanggi silang maglingkod sa militar dahil sa relihiyosong paniniwala. Mula noon, ang mga Saksi ni Jehova ay ibinibilanggo, pinahihirapan, at hina-harass ng mga puwersang panseguridad ng Eritrea para pilitin silang itakwil ang kanilang pananampalataya.

Dumarami ang Saksing Namamatay sa Bilangguan

Kamakailan lang, dalawang Saksi ang namatay pagkatapos mailipat sa Mai Serwa Prison. Si Habtemichael Tesfamariam ay namatay sa edad na 76 noong Enero 3, 2018, at si Habtemichael Mekonen naman ay namatay sa edad na 77 noong Marso 6, 2018. Ikinulong sila ng mga awtoridad sa Eritrea noong 2008 kahit walang kaso. Apat na Saksi na ang namatay habang nakabilanggo sa Eritrea.

Pagkabilanggo Nang Walang-takdang Haba sa Ilalim ng Napakahirap na Kalagayan

Tatlong lalaki, sina Paulos Eyasu, Isaac Mogos, at Negede Teklemariam, ang nakabilanggo dahil sa pagtangging maglingkod sa militar udyok ng budhi mula pa noong Setyembre 24, 1994. Sampu pang lalaki ang nakabilanggo sa loob ng mahigit 10 taon.

Ang ilang Saksi ay ikinulong sa mga metal container van; ang iba naman ay sa bato o metal na kulungan na nakabaon sa lupa ang kalahating bahagi. Ang bilanggong si Misghina Gebretinsae, 62 anyos, ay namatay noong Hulyo 2011 dahil sa matinding init samantalang nasa lugar ng pagpaparusa na sinasabing nasa “ilalim ng lupa” sa Meitir Prison Camp. Si Yohannes Haile naman, 68 anyos, ay namatay noong Agosto 16, 2012, pagkatapos ng halos apat-na-taóng pagkabilanggo sa Meitir Camp sa gayon ding kalagayan. Tatlo pang may-edad na Saksi ang namatay pagkatapos palayain sa bilangguan dahil sa mahihirap na kalagayan na kanilang dinanas.

Noong Hulyo 2017, lahat ng Saksing nakakulong sa Meitir Camp ay inilipat sa Mai Serwa Prison sa labas ng Asmara, kung saan hindi gaanong mahirap ang kalagayan. Noong Nobyembre 30, 2017, inilipat din sa Mai Serwa Prison ang lahat ng 13 Saksi na nakakulong sa Sawa Camp, kasama na sina Paulos Eyasu, Isaac Mogos, at Negede Teklemariam.

Bagong mga Inaresto at Pinalaya

Noong Abril 9, 2016, si Samuol Dawit ay pinalaya sa pagkakabilanggo dahil sa pagtangging maglingkod sa militar udyok ng budhi.

Noong Marso 30, 2017, sinikap ni Hadas Dawit na piyansahan ang kaniyang kapatid na babae, si Samuol, pero naaresto rin siya, at silang dalawa ay nakakulong sa Mai Serwa Prison.

Noong Abril 26, 2017, pinalaya si Nehemiah Hagos.

Noong Setyembre 2017, dalawang kabataang lalaking Saksi, sina Yonathan Asgedom at Daniel Teka, ang inaresto at ikinulong sa istasyon ng pulis sa Asmara.

Time Line

 1. Marso 14, 2018

  May kabuoang 53 Saksi ang nakabilanggo.

 2. Hulyo 25, 2014

  Pinalaya na ang karamihan sa mga inaresto noong Abril 14, pero 20 sa mga inaresto noong Abril 27 ang nakakulong pa rin; may kabuoang 73 Saksi ang nakabilanggo.

 3. Abril 27, 2014

  Inaresto ang 31 Saksi habang nagtitipon para sa pag-aaral ng Bibliya.

 4. Abril 14, 2014

  Mahigit 90 Saksi ang inaresto habang nagtitipon para sa taunang Memoryal ng kamatayan ni Kristo.

 5. Nobyembre 2013

  May kabuoang 52 Saksi ang nakabilanggo sa ilalim ng napakahirap na kalagayan.

 6. Agosto 16, 2012

  Namatay si Yohannes Haile, 68 anyos, habang nakabilanggo sa ilalim ng napakahirap na kalagayan.

 7. Hulyo 2011

  Namatay si Misghina Gebretinsae, 62 anyos, habang nakabilanggo sa ilalim ng napakahirap na kalagayan.

 8. Hunyo 28, 2009

  Ni-raid ng mga awtoridad ang bahay ng isang Saksi habang may pagtitipon doon para sa pagsamba; inaresto ang 23 Saksi na naroon, edad 2 hanggang 80. Umabot sa 69 ang kabuoang bilang ng mga Saksi na nakabilanggo.

 9. Abril 28, 2009

  Maliban sa isa, lahat ng Saksi ni Jehova na nakakulong sa mga presinto ay inilipat ng mga awtoridad sa Meitir Prison Camp.

 10. Hulyo 8, 2008

  Ni-raid ng mga awtoridad ang mga bahay at lugar ng trabaho para arestuhin ang 24 na Saksi, na karamihan ay siyang naghahanapbuhay para sa pamilya.

 11. Mayo 2002

  Ipinagbawal ng gobyerno ang lahat ng relihiyon na wala sa ilalim ng apat na relihiyong aprobado ng gobyerno.

 12. Oktubre 25, 1994

  Sa isang Presidential Decree, inalis ang pagkamamamayan at mahahalagang karapatang sibil ng mga Saksi ni Jehova.

 13. Setyembre 24, 1994

  Sina Paulos Eyasu, Isaac Mogos, at Negede Teklemariam ay ibinilanggo nang walang akusasyon o paglilitis; nakakulong sila hanggang ngayon.

 14. Dekada ’40

  Itinatag ang unang mga grupo ng mga Saksi ni Jehova sa Eritrea.